B┼é─ůd
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:78. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:965. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character


Oficjaln? walut? Wietnamu jest dong (??ng). Mi?dzynarodowy symbol wietnamskiej waluty to VND. Dong jest jedn? z najs?abszych walut ?wiata. 1 USD to wi?cej ni? 20 tysi?cy dongów! Ka?dy banknot zdobi podobizna Ho Chi Minha.

Wietnam | Banknoty o warto?ci 200 ??ng
Wietnam | Dwie?cie dongów (Hai tr?m ??ng) (by kalleboo)

Wietnam – jak? walut? zabra? ze sob??

Pytanie o walut? cz?sto towarzyszy nam w czasie przygotowa? do podró?y. Wymiany waluty dokonujemy zwykle ju? na miejscu w Wietnamie i w tym celu najlepiej jest zabra? ze sob? dolary. Ich kurs wymiany na wietnamskie dongi (VND) jest najbardziej korzystny.

Dolar cz?sto nazywany bywa drug? walut? Azji. Wymiana euro te? jest oczywi?cie mo?liwa, ale dolar króluje niepodzielnie. W niektórych miejscach mo?emy nawet p?aci? dolarami (w takim wypadku ceny mog? by? jednak zawy?ane).

Pieni?dze (dongi) mo?emy te? wyp?aca? bezpo?rednio z bankomatu, pami?tajmy jednak, ?e pobierana jest wówczas prowizja i przelicznik bywa mniej korzystny.

Najlepiej jest wymienia? tyle pieni?dzy, ile akurat planujemy wyda? – nadwy?k? dongów mo?e by? nam trudno wymieni? z powrotem na dolary.

1 dong = 10 hao = 100 xu

Dong sk?ada si? z 10 hao i 100 xu, ale monety te nawet dla Wietnamczyków maj? raczej warto?? muzealn?. Monet hào i xu nie ma praktycznie w obiegu.

Warto wiedzie?, ?e Wietnamczycy niech?tnie przyjmuj? monety (unikajmy wi?c tego ?rodka p?atno?ci).

Troch? historii

W j?zyku wietnamskim s?owo dong (??ng) oznacza mied? albo br?z. Przed francusk? kolonizacj? monety wietnamskie by?y wybijane z miedzi – st?d nazwa. Kiedy Wietnam sta? si? cz??ci? Francuskich Indochin, obowi?zywa?a tu standardowa waluta kolonii – piastr.  Dopiero w roku 1946 rz?d pó?nocno-wietnamski wprowadzi? w?asn? walut?, która zast?pi?a piastry.

Wietnam | Piastr - historyczna waluta Indochin Francuskich
Wietnam | Piastr - historyczna waluta Indochin Francuskich (by woodysworld1778)

Inne waluty

Ciekawostk? jest, ?e w potocznym j?zyku Wietnamczycy u?ywaj? s?owa „dong” na okre?lenie dowolnej waluty – dodaj? tylko nazw? kraju, na przyk?ad: ??ng Ba-lan to w pewnym sensie "polski dong" (Ba-lan to po wietnamsku Polska).

Dolar to w wietnamskim j?zyku codziennym po prostu ?piewne: Do-la (?ô-la). Ameryka?ski dolar to Do-la My (?ô-la M?). To samo dotyczy euro: nazwa brzmi dong ?-r? lub ?-r?, pisownia: Dong Euro (??ng Euro). Ta wiedza przyda nam si? w sklepach lub na targu, a tak?e w niektórych bankach, gdzie nazwa waluty podana jest tylko w j?zyku wietnamskim.

Pieni?dze w Wietnamie

Poniewa? warto?? wietnamskiej waluty jest bardzo ma?a, w dzisiejszym Wietnamie mówi si? skrótowo  „1 dong”, maj?c na my?li „1000 dongów”.

Trzeba przyzna?, ?e wietnamskie banknoty emitowane po 2003 roku maj? nie tylko estetyczny wzór i praktyczne wymiary, ale s? te? bardzo dobrze zabezpieczone przed podrobieniem.

Wietnamczycy najcz?sciej trzymaj? swoje oszcz?dno?ci w z?ocie. Wietnam importuje rocznie kilkadziesi?t ton z?ota, z tego mniej wi?cej 15% kupuj? osoby prywatne.