BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1323. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Wspó?czesne, ale tradycyjnie pojmowane wesele, ró?ni si? mocno od tego z przesz?o?ci. G?ówn? ró?nic? stanowi? pieni?dze – istnieje spo?eczna presja, aby „zastawi? si?, a postawi?”, co prowadzi niektóre rodziny do wydatków równych 10-letnim dochodom.

Wietnam | Wspó?czesna wietnamska para m?oda tu? po ?lubie
Wietnam | Wspó?czesna wietnamska Para M?oda tu? po ?lubie (by eustaquio )

Ma??e?stwo dawniej i dzi?

Istotn? ró?nic? jest wiek przysz?ych ma??onków. Wcze?niej za idealn? par? uwa?ano 20-letniego m??czyzn? i 18-letni? kobiet?. Obecnie, ze wzgl?du na kszta?cenie si? m?odzie?y, emancypacj? kobiet oraz konieczno?? budowania w?asnej kariery zawodowej,  wiek zawierania ma??e?stwa przesun?? si? o 5 do 10 lat.

Tradycja swatania m?odych ludzi wysz?a ju? w?a?ciwie z mody, ale wi?kszo?? rodziców nadal chce decydowa?, czy przysz?y partner ?yciowy ich dziecka jest odpowiednim kandydatem do tej roli. M?odzi Wietnamczycy bior? zwykle pod uwag? zastrze?enia swoich rodziców.

Niektórzy m?odzi ludzie radz? si? astrologów, czy ich planowany zwi?zek rokuje nadziej?. Je?li wynik porady jest negatywny, z zasady rozstaj? si? z partnerem.

Pierwszy krok

Rodzice ch?opca najpierw zasi?gaj? rady wró?bity, czy m?odej parze pisane jest wspólne ?ycie w ma??e?stwie. Je?li rokowania s? pomy?lne, zwracaj? si? formalnie o r?k? dziewczyny do jej rodziców. W przypadku, gdy kandydat na narzeczonego jest sierot?, rol? rodziców przejmuj? ciotka i wujek.

Zaopatrzeni w prezenty w postaci li?ci betelu i orzechów arekowych, udaj? si? do rodziców dziewczyny zapyta?, czego ci b?d? domaga? si? w zamian za r?k? córki. Rodzina dziewczyny zwykle prosi o pewn? sum? pieni?dzy na przygotowanie przyj?cia weselnego.

Wietnam | Na tradycyjnym weselu dominuje, przynosz?cy szcz??cie, kolor czerwony
Wietnam | Na tradycyjnym weselu dominuje przynosz?cy szcz??cie kolor czerwony (by jeremi )

Zar?czyny

Kilka miesi?cy po doj?ciu do ugody mi?dzy rodzicami narzeczonych, nast?puj? zar?czyny. Wietnamczycy wierz?, ?e niektóre dni maj? szczególne znaczenie dla przysz?o?ci i dlatego radz? si? wró?bitów, kiedy b?dzie odpowiedni czas na zar?czyny i wesele.

Zar?czyny s? uroczyst? ceremoni?; w tym dniu narzeczony udaje si? z rodzin? do domu wybranki. Zabiera ze sob? tradycyjne prezenty: orzechy arekowe, wino, ciasta, papierosy, itp. Po formalnych rytua?ach przed o?tarzem przodków odbywa si? przyj?cie. Rodzina narzeczonej ma okazj? pozna? swego przysz?ego zi?cia.

Je?li narzeczona albo jej rodzina, z jakich? powodów zerwie zar?czyny, wtedy zwraca prezenty rodzinie narzeczonego. Je?li przed swoim wielkim dniem wycofa si? ch?opak, wówczas prezenty pozostaj? w rodzinie dziewczyny.

Wietnam | Para M?oda w tradycyjnych strojach
Wietnam | Para M?oda w tradycyjnych strojach (by h3nr0 )

?lub

Nadchodzi wreszcie dzie? ?lubu. Zgodnie z tradycj? narzeczeni musz? do tego czasu przebywa? rozdzieleni, aby unikn?? nieszcz??cia. W przeddzie? ?lubu matka panny m?odej upina jej w?osy przy pomocy kilku grzebieni. Ka?dy grzebie? ma jakie? symboliczne znaczenie, ale najwa?niejszy jest trzeci: symbolizuje pro?b? o szcz??liwe ?ycie w nowym domu.

W dniu ?lubu, rodzina panny m?odej i zaproszeni go?cie gromadz? si? w jej domu i oczekuj? na przybycie pana m?odego. Na krótko przed jego przybyciem panna m?oda zak?ada strój weselny.

Prezenty od rodziny narzeczonego

Przed rodzicami i rodzin? pana m?odego idzie nieparzysta liczba od?wi?tnie ubranych m?odych m??czyzn, z których ka?dy niesie czerwon? tac?, albo czerwono-z?oty pojemnik z prezentami.

Na weselu panuje wsz?dzie kolor czerwony, który jest uwa?any za kolor szcz??cia i ma prowadzi? nowo?e?ców do ró?anej przysz?o?ci.

Naprzeciw ch?opcom wychodzi taka sama liczba dziewcz?t odzianych w czerwone ao dai. Odbieraj? od ch?opców prezenty i nios? je do domu. Ka?da dziewczyna daje przy tym swojemu partnerowi niewielk? sum? pieni?dzy, jako „wynagrodzenie za prac?”. Wed?ug starych wietnamskich przes?dów, nieop?acona pomoc przy weselu spowoduje, ?e pomagaj?cy za darmo sam nigdy si? nie o?eni.

Wietnam | M??czy?ni nios?cy prezenty od rodziny Pana M?odego
Wietnam | M??czy?ni nios?cy prezenty od rodziny Pana M?odego (by jeremi )

Przyj?cie prezentów

Pierwsza para z orszaku pana m?odego wchodzi do domu panny m?odej z tac? pe?n? ma?ych kieliszków i zaprasza rodziców do wypicia ?yka wina. Przyjmuj?c pocz?stunek zgadzaj? si? oni symbolicznie na wej?cie towarzystwa pana m?odego do domu. Dawniej towarzyszy?y temu wybuchy fajerwerków, jednak ze wzgl?du na cz?ste przy tym nieszcz??liwe wypadki, zwyczaj ten zosta? zakazany.

Rodzina pana m?odego przedstawia si? i prosi o zgod? na ma??e?stwo syna z ich córk?. Prowadz?cy ceremoni? (zwykle jaka? szacowna osoba z rodziny panny m?odej) nakazuje rodzicom pokaza? pann? m?od?.

Ceremonia ?lubna

G?ówna ceremonia odbywa si? przed o?tarzem przodków. Pa?stwo m?odzi kl?kaj? i modl? si?, prosz?c przodków o zgod? na ma??e?stwo i o b?ogos?awie?stwo dla ich przysz?ej rodziny. Po czym, z pok?onem, zwracaj? si? do rodziców panny m?odej dzi?kuj?c za jej wychowanie.

Pa?stwo m?odzi k?aniaj? si? sobie nawzajem, okazuj?c w ten sposób szacunek i wdzi?czno??. Mistrz ceremonii poucza nowo?e?ców o za?o?eniu nowej rodziny, a rodzice obu stron udzielaj? im rad i b?ogos?awie?stw.

Wietnam | Na przyj?ciu weselnym go?ci si? od stu do nawet kilkuset go?ci
Wietnam | Na przyj?ciu weselnym go?ci si? od stu do nawet kilkuset go?ci (by jamehealy )

Przyj?cie weselne

Jest to wielkie przedsi?wzi?cie na 100 i wi?cej osób (nierzadko liczba zaproszonych go?ci grubo przekracza 1000 osób). Pa?stwo m?odzi i ich rodziny s? ponownie przedstawiane wszystkim go?ciom i ka?dy z nich wypijaj? za nich toast. Sto?y s? nakryte do obiadu.

Podczas przyj?cia m?odzi podchodz? do ka?dego sto?u i dzi?kuj? go?ciom za przybycie. Otrzymuj? wówczas koperty z ?yczeniami, pieni?dzmi i b?ogos?awie?stwami dla m?odej pary.

 

?ród?a: unser-vietnam.de; nhat-nam.ru