BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

H?u ??ng albo te? Lên ??ng (Len dong) jest wietnamskim rytua?em, podczas którego za po?rednictwem medium zostaje nawi?zany kontakt z bogami. Niegdy? ceremonia ta zosta?a uznana za czysty zabobon i dopiero z nastaniem polityki odnowy, pod koniec lat osiemdziesi?tych ubieg?ego stulecia, na nowo powróci?a do ?ycia.

Wietnam | Rytua? H?u ??ng jest elementem niematerialnego dziedzictwa kulturowego Wietnamu
Wietnam | Rytua? Hau dong jest elementem niematerialnego dziedzictwa kulturowego Wietnamu (by Cathrin )

Kontakt z bogami

Ceremonia H?u ??ng (Hau dong) ma zwi?zek z ??o M?u (Dao Mau), wietnamskimi wierzeniami dotycz?cymi czci ?e?skich bóstw oraz kobiet wyniesionych do rangi bogi?, jak pramatka wszystkich Wietnamczyków Âu C? (Au Co) oraz bohaterki narodowe Hai Bà (Hai Ba) Tr?ng oraz Bà Tri?u (Ba Trieu).

Towarzysz?ca rytua?owi muzyka wraz ze ?piewem i ta?cem, maj?ca wprowadzi? medium w trans, jest okre?lana mianem Hát v?n (Hat van) i stanowi godny uwagi przyk?ad sztuki wietnamskiej. Sam rytua? H?u ??ng jest elementem niematerialnego dziedzictwa kulturowego Wietnamu.

Data przeprowadzenia rytua?u jest zwykle planowana z du?ym wyprzedzeniem. Ceremonia odbywa si? najcz??ciej w ?wi?tyniach, pagodach i tym podobnych ?wi?tych miejscach przy okazji ?wi?t i dorocznych uroczysto?ci. Popularnym wówczas zwyczajem jest sk?adanie bogatych ofiar, jak np. kwiaty, ciasto i inne s?odycze, alkohol, papierosy, ale te? bi?uteria i pieni?dze.

Osoba, która oddaje si? do dyspozycji jako medium, musi w dniach poprzedzaj?cych ceremoni? podda? si? licznym rytua?om oczyszczaj?cym, do których nale?y m.in. zakaz spo?ywania mi?sa.

Wietnam | Data rytua?u H?u ??ng planowana jest zwykle z du?ym wyprzedzeniem
Wietnam | Data rytua?u Hau dong planowana jest zwykle z du?ym wyprzedzeniem (by Cathrin )

Przebieg rytua?u

G?ówna cz??? ceremonii mo?e trwa? od dwóch do siedmiu godzin. Rozpoczyna si? modlitw? do Buddy o zgod? na przeprowadzenie rytua?u.

Medium mo?e by? zarówno m??czyzna, jak i kobieta przy wsparciu czterech asystentów.

Specjalnie wykszta?ceni muzycy i ?piewacy doprowadzaj? medium do takiego stanu w transie, kiedy gotowe jest uciele?nia? ró?ne bóstwa. Podczas jednego seansu medium mo?e podejmowa? kontakt z wieloma bóstwami. Zmienia si? przy tym muzyka i charakter ta?ców, w zale?no?ci od tego, jakie bóstwo podlega inkarnacji.

Kiedy sko?czy si? taniec, a kontakt z bóstwem zostanie nawi?zany, wówczas uczestnicy ceremonii znosz? medium ofiary i przekazuj? swoje modlitwy do boga, które mog? dotyczy? absolutnie wszystkiego.

Nawet je?li zachowamy swoj? sceptyczn? postaw? wobec mo?liwo?ci realnego kontaktu medium z duchami, to barwna ceremonia H?u ??ng i tak warta jest zobaczenia.

Wietnam | H?u ??ng  jest rytua?em, podczas którego za po?rednictwem medium zostaje nawi?zany kontakt z bogami
Wietnam | Hau dong jest rytua?em, podczas którego za po?rednictwem medium zostaje nawi?zany kontakt z bogami (by Cathrin )

Wg www.cathrinka.blog.de