BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1323. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

W kalendarzu ksi??ycowym Âm l?ch (Am lich)dacie 20.01.2013 r. odpowiada niedziela 9.12.4649 r., co oznacza, ?e mieszka?cy Dalekiego Wschodu znacznie wyprzedzaj? europejsk? rachub? czasu.

Wietnam | ?wi?to Tet – wietnamski Nowy Rok, wed?ug kalendarza ksi??ycowego zwykle przypada na koniec stycznia albo pocz?tek lutego
Wietnam | ?wi?to Tet – wietnamski Nowy Rok, wed?ug kalendarza ksi??ycowego zwykle przypada na koniec stycznia albo pocz?tek lutego (by motiqua )

Dwa kalendarze

Wprawdzie codzienne ?ycie w Wietnamie przebiega wed?ug kalendarza gregoria?skiego, jednak kalendarz ksi??ycowy wcale nie znikn?? z wietnamskiej kultury i tradycji. W kalendarzach ci?gle podawane s? obie daty.

Kalendarz ksi??ycowy, który wed?ug przekazów zosta? wprowadzony w Wietnamie w 2637 roku p.n.e. dla wielu ludzi stanowi nadal istotn? cz??? ?ycia. Wi?kszo?? ?wi?t jest okre?lana w?a?nie wed?ug tego kalendarza.

Dni, miesi?ce i cykle w kalendarzu ksi??ycowym

Kalendarz ksi??ycowy liczy ??cznie 12 miesi?cy z 29 albo 30 dniami. Ta ró?nica wynika z czasu pe?nego obiegu Ksi??yca po orbicie wokó? Ziemi, który potrzebuje na to przeci?tnie 29,5 dni.

Kalendarz ksi??ycowy dzieli si? na 12 miesi?cy ksi??ycowych, tak zwanych „ziemskich ga??zi”, odpowiadaj?cych znakom zodiaku.

Kalendarz ten sk?ada si? z cykli, ka?dy po 60 lat, a te z kolei dziel? si? znowu na sze?? razy po dziesi?? „pni niebieskich”, które odpowiadaj? wzajemnie przeciwnym, ale zale?nym od siebie ?e?skim (Yin) i m?skim (Yang) w?a?ciwo?ciom pi?ciu elementów: drewna, ognia, ziemi, metalu i wody.

Wietnam | Wprawdzie codzienne ?ycie w Wietnamie przebiega wed?ug kalendarza gregoria?skiego, jednak kalendarz ksi??ycowy wcale nie znikn?? z wietnamskiej kultury i tradycji
Wietnam | Wprawdzie codzienne ?ycie w Wietnamie przebiega wed?ug kalendarza gregoria?skiego, jednak kalendarz ksi??ycowy wcale nie znikn?? z wietnamskiej kultury i tradycji (by motiqua )

12 zwierz?t zodiaku

O ksi??ycowych znakach zodiaku kr??y pewna legenda:

Mitologiczny Nefrytowy Cesarz Yu Di zaprosi? wszystkie zwierz?ta na ?wi?to. Przysz?o jednak tylko dwana?cie zwierz?t. Pierwszym zwierz?ciem by? szczur (mysz), po nim przyszed? bawó?, tygrys, kot (zaj?c), smok, w??, ko?, koza (owca), ma?pa, kogut, pies i na ko?cu ?winia.

Ka?de zwierz? otrzyma?o w prezencie rok, który nosi jego imi?. W ten sposób szczur dosta? pierwszy rok, bawó? drugi, tygrys trzeci i tak dalej, a na ko?cu ?winia – dwunasty, w takiej kolejno?ci, w jakiej na uroczysto?? przybyli. Wszyscy si? z tym ca?kowicie zgodzili. Od tego czasu ka?dy rok nosi znak jednego z dwunastu zwierz?t.

Jaki jest rok Smoka, a jaki W??a?

Tak wi?c rok Smoka uwa?any jest za korzystny dla b?yskotliwych sukcesów, ale te? jako rok wyczerpuj?cy z mo?liwo?ci? niepowodze?.

Rok W??a natomiast ma by? sprzyjaj?cy m?drym decyzjom, du?ym odkryciom i kompromisom. W tym w?a?nie roku powinno si? szuka? rozwi?za? dla skomplikowanych problemów.

Rok Tygrysa jest bardzo niespokojny, trzeba si? wówczas liczy? z du?ymi zmianami spo?ecznymi i prywatnymi.

Z kolei rok Kota powinien by? naprawd? spokojny, mo?na go wykorzysta? na wypoczynek i ?wi?towanie.

Wietnam | Ksi??ycowe znaki zodiaku (od lewego górnego rogu): Ko?, Koza, Bawó?, Kogut, Pies, Smok, Zaj?c, Ma?pa, W??, Tygrys, ?winia, Szczur
Wietnam | Ksi??ycowe znaki zodiaku (od lewego górnego rogu): Ko?, Koza, Bawó?, Kogut, Pies, Smok, Zaj?c, Ma?pa, W??, Tygrys, ?winia, Szczur (by jo3f )

Planowanie wa?nych wydarze? w roku ksi??ycowym

Istniej? nie tylko sprzyjaj?ce i niesprzyjaj?ce lata, ale te? korzystne i niekorzystne dni, które na dodatek s? zró?nicowane w zale?no?ci od tego, pod znakiem jakiego zwierz?cia cz?owiek si? urodzi?.

Podobnie jak Polacy traktuj? horoskopy i znaki zodiaku, tak i Wietnamczycy bior? te rzeczy bardziej lub mniej powa?nie.

Kalendarz ksi??ycowy bierze si? pod uwag? w wa?nych ?yciowych decyzjach, jak na przyk?ad: plany ?lubu, zamiar budowy domu, otwarcie firmy albo wa?na podro?. Trzeba wówczas po??czy? wa?ne terminy z najbardziej korzystn? konstelacj?.

354 dni w roku

Z dwunastoma miesi?cami po 29 albo 30 dni ka?dy, rok ksi??ycowy liczy zaledwie 354 dni. Aby doprowadzi? kalendarz ksi??ycowy do zgodno?ci z cyklem s?onecznym, któremu podlegaj? wszak pory roku i unikn?? zamieszania, brakuj?ce dni s? uzupe?niane poprzez miesi?ce przest?pne. Mniej wi?cej co trzy lata do roku ksi??ycowego jest dodawany jeden miesi?c.

2013 – Rok W??a

Ju? nied?ugo, 10 lutego, w Wietnamie zacznie si? Nowy Rok wed?ug kalendarza ksi??ycowego. Smoka zast?pi W??.