BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1323. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character


Tradycyjny wietnamski strój kobiecy ao dai (áo dài) to d?uga, czasem prosta, czasem bogato zdobiona tunika, noszona na lu?nych spodniach. Ao dai jest strojem niezwykle kobiecym, delikatnym i pi?knie podkre?laj?cym figur?. Cho? zas?ania niemal ca?e cia?o, widoczny czasem mi?dzy po?ami skrawek skóry potrafi – jak powiedzia?a w swej ksi??ce wietnamska autorka Kim Thúy – przyprawi? o zawrót g?owy.

Wietnam | Ao dai jest strojem niezwykle kobiecym
Wietnam | Ao dai jest strojem niezwykle kobiecym (by tunglycan )

Zwiewne ao dai

Tajemnica ao dai tkwi w dopasowanym kroju i wysokim rozci?ciu tuniki, która, cho? narzucona na spodnie i zapi?ta pod szyj?, idealnie podkre?la kszta?ty i rozbudza wyobra?ni?. Ao dai szyte s? z delikatnych tkanin, które powiewaj?c na wietrze pot?guj? zjawiskowy efekt.

Jest to strój niewinny i skromny, a jednocze?nie zachwycaj?cy – mo?e w?a?nie z powodu tego kontrastu robi tak du?e wra?enie na przybywaj?cych do Wietnamu turystach?

Zakup ao dai to doskona?y pomys? na oryginaln? pami?tk? z Wietnamu.

Dzieje stroju ao dai

Krój i materia? ao dai zmienia?y si? mniej lub bardziej w ró?nych okresach historii. Pod koniec XVIII wieku by? to strój wy??cznie zamo?nych ludzi z wy?szych sfer – zarówno kobiet, jak i m??czyzn.

Prze?omowa zmiana w fasonie ao dai nast?pi?a w pocz?tkach XX wieku. Tradycyjny krój z czterema po?ami zosta? zast?piony przez dwie po?y si?gaj?ce niemal ziemi. Po kilku dalszych poprawkach, które znacz?co podkre?li?y wdzi?k kobiecej figury, ao dai sta? si? strojem wy??cznie ?e?skim.

Wietnam | Jest to strój niewinny i skromny, a jednocze?nie zachwycaj?cy
Wietnam | Jest to strój niewinny i skromny, a jednocze?nie zachwycaj?cy (by phonglan1510 )

Ao dai na ka?d? okazj?

Obecnie ao dai szyje si? w ró?nych wariantach z najró?niejszych tkanin. Sta?o si? ono samodzielnym, stylowym i wygodnym ubiorem wspó?czesnych Wietnamek, przydatnym na ka?d? okazj?: od pracy, po uroczyste okazje.

Suknia ao dai sta?a si? symbolem wietnamskiej kultury rozpoznawalnym na ca?ym ?wiecie.

Wietnam | Ao dai to popularny strój tak?e wspó?czensych Wietnamek
Wietnam | Ao dai to popularny strój tak?e wspó?czensych Wietnamek (by kentagon )

100% kobieco?ci

Ao dai niezwykle pi?knie opisa?a w swej powie?ci Ru, mieszkaj?ca obecnie w Kanadzie autorka wietnamskiego pochodzenia, Kim Thúy. Pozwolimy sobie przytoczy? cytat:

(...) uwielbia? áo dài, bo ten strój nadaje kobiecemu cia?u cudown? krucho?? i niezrównanie romantyczny wygl?d (...) Lekki wietrzyk podniós? po?y jej áo dài, kiedy pochyli?a si?, by postawi? fili?anki (...) Chocia? mia?a sze??dziesi?t lat, zmys?owo?? jej áo dài podzia?a?a na nas. Ten jeden centymetr kwadratowy jej cia?a, który nam si? ukaza?, drwi? ze zniszcze? spowodowanych przez czas: wci?? przyprawia? o zawrót g?owy (...) mówi?, ?e ten male?ki wycinek to jego z?oty trójk?t, jego wysepka szcz??cia, jego prywatny Wietnam*.

Wietnam | Ao dai to d?uga, jedwabna tunika noszona na spodniach
Wietnam | Ao dai to d?uga, jedwabna tunika noszona na spodniach (by Minh Luan )

*Kim Thúy, Ru, Wydawnictwo Drzewo Babel, Warszawa 2012, s. 129.