BŇāńÖd
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1323. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Wybieraj?c si? do obcego kraju dobrze jest zapozna? si? nieco ze zwyczajami jego mieszka?ców. Mo?na unikn?? w ten sposób niezr?cznych sytuacji, niezrozumienia, nieprzyjemno?ci, a nawet utraty zaufania do naszej osoby.

Wietnam | U?miech Wietnamczyka mo?e mie? wiele znacze?
Wietnam | U?miech Wietnamczyka mo?e mie? wiele znacze? (by vsf)

Stare przys?owie m√≥wi: ‚??W Rzymie zachowuj si? jak Rzymianin‚?Ě. Mo?e nie zawsze uda si? t? zasad? stosowa? w Wietnamie, ale wa?ne jest, aby mie? pewne wyobra?enie o tym, jak zwykli zachowywa? si? na co dzie? jego mieszka?cy.

Wielu Wietnamczyków, którzy maj? cz?sty kontakt z Europejczykami, rozumie nas a nawet przejmuje od nas pewne zwyczaje. Wi?kszo?? zwyk?ych ludzi ?yje w Wietnamie wed?ug zasad niezmiennych od pokole?.

Czego nigdy nie nale?y robi?

  • Mo?na zwr√≥ci? si? na odleg?o?? do Wietnamczyka, albo poprosi? go do siebie, ale bez podnoszenia g?osu i stosuj?c znan? formu?? ‚??pan/pani +imi?‚?Ě.
  • Machanie na kogo? r?k?, albo wskazywanie palcem jest skrajn? nieuprzejmo?ci?.
  • Je?li trzeba gestem zwr√≥ci? czyj?? uwag?, nale?y zrobi? to wyci?gni?t? r?k? z d?oni? zwr√≥con? do do?u ‚?? d?o? zwr√≥cona do g√≥ry oznacza okazanie wy?szo?ci przywo?ywanej osobie.
  • Dotkni?cie czyjej? g?owy jest jednoznacznie odbierane jako zagro?enie dla danej osoby, a nawet jego rodziny. G?owa jest miejscem pobytu ducha cz?owieka.
  • Nie nale?y te? tr?ca? Wietnamczyka w rami?, wed?ug wierze? jest to siedziba ducha-opiekuna, kt√≥rego nie nale?y bez potrzeby niepokoi?.

Wietnam | Wietnamczycy rzadko patrz? rozmůwcy prosto w oczy
Wietnam | Wietnamczycy rzadko patrz? rozmówcy prosto w oczy (by linhngan)

Osobliwo?ci w zachowaniu Wietnamczyków

Patrzenie w oczy

Wietnamczycy nie patrz? z regu?y w oczy swojemu rozm√≥wcy. Nie tyle mo?e z wrodzonej nie?mia?o?ci, co ze starych tradycji ‚?? nie patrzy si? prosto w oczy osobom wy?szym rang? lub tym, kt√≥rym chce si? okaza? szacunek.

U?miech

U?miechy Wietnamczyków cz?sto wywo?uj? niezrozumienie w?ród cudzoziemców, albo prowadz? do niezr?cznych sytuacji. Chodzi o to, ?e u wielu dalekowschodnich narodów u?miech jest te? oznak? l?ku, ?alu czy wstydu. U?miech Wietnamczyka mo?e by? cz?sto wyrazem grzeczno?ci, ale równie dobrze mo?e oznacza? sceptycyzm, niezrozumienie albo brak akceptacji.

Emocje

G?o?ne spory i gor?ce dyskusje nie s? przyj?te w?ród Wietnamczyków. Dobrze wychowany Wietnamczyk potrafi panowa? nad emocjami. Ha?a?liwe zachowanie Europejczyków spotyka si? z dezaprobat?.

"Owijanie w bawe?n?"

W rozmowie Wietnamczycy bardzo rzadko id? wprost do celu; takie post?powanie oznacza?oby bark taktu i delikatno?ci. Prostota jest ceniona w ?wiecie Zachodu, ale nie w Wietnamie. Wietnamczyk nie lubi m√≥wi? ‚??nie‚?Ě i cz?sto odpowiada ‚??tak‚?Ě, chocia? odpowied? powinna by? negatywna.

Wietnam | Podczas rozmowy mieszka?cy Wietnamu zawsze zachowuj? spokůj, cz?sto zdarza im si? tak?e zwleka? z doj?ciem do sedna wypowiedzi
Wietnam | Podczas rozmowy mieszka?cy Wietnamu zawsze zachowuj? spokój, cz?sto zdarza im si? tak?e zwleka? z doj?ciem do sedna wypowiedzi (by alex-s)

Powitanie

Wi?kszo?? mieszka?c√≥w du?ych miast nie wita si? ju? tradycyjnym pok?onem. Jednak?e na oficjalnych uroczysto?ciach, podczas ceremonii religijnych, a tak?e na prowincji, nadal istnieje zwyczaj sk?adania d?oni ‚?? niczym w modlitewnym ge?cie ‚?? i witania si? lekkim uk?onem.

Zwyczaj podawania r?ki by? d?ugo uwa?any za barbarzy?ski, dopiero wp?ywy kultury Zachodu doprowadzi?y do jego akceptacji. M??czy?ni mog? wi?c u?cisn?? sobie d?onie i wyg?osi? zwyczajow? formu?k? powitania : ‚??czy jeste? zdrowy?‚?Ě, natomiast kobiety zazwyczaj unikaj? takich gest√≥w. Nie nale?y zatem pierwszemu wyci?ga? r?ki do Wietnamki, ale cierpliwie poczeka? na jej reakcj?.

Wietnam | Wietnamskie powitania staj? si? coraz mniej oficjalne
Wietnam | Wietnamskie powitania staj? si? coraz mniej oficjalne (by bergertime)

Przedstawianie si?

O ile Europejczyk przedstawiaj?c si? podaje od razu swoje nazwisko i tytu?, wzgl?dnie zajmowane stanowisko, o tyle dla Wietnamczyka jest to zachowanie niezr?czne i niestosowne ‚?? uwa?a on, ?e nie wypada publicznie podnosi? swoich zas?ug.

Wietnamczycy rzadko przedstawiaj? si? pierwsi, chyba ?e na wyra?n? pro?b?. Zachowuj? si? oni zazwyczaj bardzo skromnie. Do Wietnamczyk√≥w nale?y zwraca? si? ‚??pan/pani‚?Ě, dop√≥ki sami nie poprosz? o zwracanie si? tylko po imieniu. Nie nale?y oczekiwa?, ?e zaproponuj? to tak szybko jak Europejczycy.

Wa?na sprawa: nawet je?li otrzymamy zgod? na zwracanie si? do Wietnamczyka po imieniu, to w obecno?ci os√≥b trzecich konieczne jest nadal u?ywanie zwrotu ‚??pan/pani‚?Ě . W przeciwnym razie mo?e nasze zachowanie mo?e by? odebrane jako skrajna poufa?o?? we wzajemnych stosunkach, albo lekcewa?enie naszego rozm√≥wcy.

Jako wyj?tek od regu?y istnieje w Wietnamie starodawna tradycja mówienia po nazwisku o swoich wybitnych wodzach. Do osób piastuj?cych stanowiska rz?dowe albo posiadaj?cych wysokie stopnie naukowe lub wojskowe, nale?y zwraca? si? u?ywaj?c ich tytu?ów: pani doktor, panie generale, panie ministrze, itp.

Wietnam | Wietnamczykůw charakteryzuje wrodzona skromno??
Wietnam | Wietnamczyków charakteryzuje wrodzona skromno?? (by pruzicka)