Błąd
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1323. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Wietnamczycy posiadaj? nazwisko rodowe, drugie nazwisko i imi?. Nazwisko rodowe nie ma w zasadzie wi?kszego znaczenia. W Wietnamie wyst?puje zaledwie 300 nazwisk, w?ród których najcz??ciej wyst?puje Nguyen (Nguy?n) - nazywa si? tak co trzeci Wietnamczyk.

Wietnam | W j?zyku wietnamskim imi? nie zawsze jednoznacznie okre?la p?e? cz?owieka, gdy? mo?e by? nim nazwa kwiatu, zwierz?cia czy uczucia.
Wietnam | W j?zyku wietnamskim imi? nie zawsze jednoznacznie okre?la p?e? cz?owieka, gdy? mo?e brzmie? jak nazwa kwiatu, zwierz?cia czy uczucia (by Emilio Labrador)

Drugi cz?on nazwiska wskazuje zwykle na p?e? cz?owieka, jako ?e imi? nie zawsze jednoznacznie j? okre?la. W przypadku kobiet jest to Thi (Th?), a w przypadku m??czyzn - Van (V?n). Jest te? kilka nazwisk „uniwersalnych”, jak Duc (??c), Kim albo Ngoc (Ng?c).

Przy wyborze imion nie istniej? z kolei ?adne ograniczenia: kwiaty, zwierz?ta, uczucia, liczby, bogowie i bohaterowie – wszystko jest dozwolone.

Po ?lubie m?? i ?ona zachowuj? swoje nazwiska. Dzieci otrzymuj? zwykle nazwisko ojca, ale w niektórych rodzinach stosuje si? zasad?, ?e synowie dziedzicz? nazwisko po ojcu, a córki po matce.

Wietnamczycy zwracaj? si? do siebie, równie? przy oficjalnych okazjach, po imieniu ale z zachowaniem tytu?ów pan/pani.

O wymowie wietnamskich nazwisk i wielu zwi?zanych z nimi ciekawostkach przeczytasz tak?e w jednej z lekcji wietnamskiego prezentowanych w naszym serwisie: Wietnamskie imiona i nazwiska – lekcja 14.

Wietnam | Wietnamczycy, w zale?no?ci od tego czy ich rozmwc? jest osoba m?odsza, starsza, czy rwie?nik, u?ywaj? odpowiednich form grzeczno?ciowych
Wietnam | Wietnamczycy w zale?no?ci od tego, czy ich rozmówc? jest osoba m?odsza, starsza, czy rówie?nik, u?ywaj? odpowiednich form grzeczno?ciowych (by avlxyz)

Istnieje tutaj bardzo skomplikowany system zwrotów grzeczno?ciowych zwi?zany z wiekiem i pozycj? rozmówców. Zaimek osobowy Toi (Tôi) – „ja“  jest  niezwykle rzadko u?ywany. Oto przyk?ad, który daje pewne wyobra?enie tej dosy? skomplikowanej kwestii, chocia? oczywi?cie w pe?ni jej nie wyczerpuje:

Moim rozmówc? jest:
Zwracam si? do niego/do niej:
Nieco starszy m??czyzna Anh (starszy brat)
Nieco m?odszy m??czyzna Em (m?odszy brat)
Nieco starsza kobieta Chi (starsza siostra)
Nieco m?odsza kobieta Em (m?odsza siostra)
Starszy m??czyzna Chú (wujek)
Starsza kobieta Cô (ciocia)
Znacznie starszy m??czyzna Ông (dziadek)
Znacznie starsza kobieta Bà (babcia)
Bardzo stary m??czyzna Ông già
Bardzo stara kobieta Bà già
Dla osób starszych ode mnie ja jestem: Chàu (dziecko, wnuczek, kuzyn)
Dla osób nieco starszych i m?odszych jestem: Em albo Anh