BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Ma?e miasto w pó?nocno-zachodniej, przygranicznej prowincji Lào Cai rozwin??o si? w ostatnich latach w wa?ne centrum turystyczne. „Sa Pa” oznacza w chi?skim j?zyku mandary?skim „piaszczysta pla?a”.

Wietnam | Sa Pa z lotu ptaka
Wietnam | Sa Pa z lotu ptaka (by hierundsonstwo)

Po?o?enie i klimat

Sa Pa le?y na wysoko?ci ok. 1600m, dlatego te? przeci?tne temperatury s? tu ni?sze o 10-15° w porównaniu z Hanoi. Szczególnie podczas lata jest Sa Pa idealnym miejscem, aby schroni? si? przed upa?ami panuj?cymi na nizinach.

?rednia roczna temperatura wynosi tutaj tylko 15°C. W lecie nie ma upa?ów (20-25°C w ci?gu dnia), natomiast zim? temperatura spada nawet poni?ej 0°. ?rednia roczna ilo?? opadów waha si? od 1800 do 2200 mm (najwi?cej opadów jest od maja do sierpnia).

Sa Pa jest jednym z nielicznych miejsc w Wietnamie, gdzie spotyka si? ?nieg. Najwi?cej ?niegu spad?o tutaj w lutym 1968 roku – a? 20cm grubo?ci.

Wietnam | W okolicach Sa Pa znajduje si? wiele wiosek plemiennych
Wietnam | W okolicach Sa Pa znajduje si? wiele wiosek plemiennych (by jasewong)

Krajobraz

Krajobraz jest tutaj pi?kny nie do opisania i g?ównie dlatego warto jest pojecha? do Sa Pa, bo masowa turystyka pozbawi?a ju? okoliczne wioski pierwotnego stylu ?ycia i kultury.

Tradycyjne plemiona

Mentalno?? wielu zagranicznych turystów: „dzisiaj idziemy popatrze? na górskie plemiona” doprowadzi?a do tego, ?e „oryginalna” muzyka bywa puszczana z ta?my, a te same dziewczyny wyst?puj? raz jako przedstawicielki mniejszo?ci H’mông, a innym razem jako Dao albo Thái.

Zboczywszy nieco z utartych turystycznych szlaków mo?na jeszcze spotka? rzeczywiste, "niepodrobione" ?ycie w górskich wioskach. Ka?dy turysta powinien jednak mie? wówczas ?wiadomo??, ?e ?yj?cy tam ludzie s? u siebie, a on mo?e by? co najwy?ej go?ciem – je?li go zaprosz?.

Wietnam | Targowisko w Sa Pa
Wietnam | Targowisko w Sa Pa (by nutbird)

Droga do Sa Pa

Odleg?o?? od Hanoi do Sa Pa wynosi 376 km. Pe?na zakr?tów droga prowadzi najpierw na pó?noc przez dziki, górski ?wiat, a potem, ko?o Pa So skr?ca na zachód. Na pozosta?e 180 km do Sa Pa, ze wzgl?du na stan dróg, trzeba zarezerwowa? sobie ca?y dzie?.

Po drodze wida?, ?e tylko niedost?pne kopce i strome wierzcho?ki s? pokryte pierwotn? d?ungl?. Jest to skutek wypalania lasów pod uprawy rolne. Mimo wszystko, ta trasa nale?y do najpi?kniejszych w Wietnamie. Wysoko nad Czarn? Rzek?, w?ska droga wije si? w?ród krajobrazu, którego pi?kno zapiera dech w piersiach.

Kto ma dosy? czasu, mo?e wiele razy przerywa? w?drówk?, aby zboczy? do le??cych nieopodal wiosek. Mniejszo?ci etniczne Hà Nhì i La H? ?yj? wy??cznie w tym regionie. Do tego dochodz? jeszcze Dao, Thái i H’Mông.

Niebia?ska prze??cz

Oko?o 15 km przed Sa Pa dociera si? do ?èo Tr?m Tôn (Prze??cz Bramy Niebios). Jest to najwy?ej po?o?ona prze??cz w Wietnamie (wg ró?nych ?róde?: 1900-2005 m). Przy dobrej pogodzie roztacza si? st?d wspania?a panorama krasowego krajobrazu. Przy bezchmurnym niebie ogromne wra?enie robi widok najwy?szej góry Wietnamu Phan Xi P?ng (3143 m). Szkoda tylko, ?e przez wi?ksz? cz??? roku wierzcho?ek zakrywaj? chmury.

W pobli?u prze??czy ?èo Tr?m Tôn warto zatrzyma? si? ko?o Srebrnego Wodospadu (Thác B?c).

Wietnam | Mieszkanki okolic Sa Pa
Wietnam | Mieszkanki okolic Sa Pa (by paolobosonin)

Miasto i jego atrakcje

Sa Pa jest ma?? miejscowo?ci?, sk?adaj?c? si? prawie wy??cznie z hoteli, restauracji i obiektów turystycznych. Jest tu jeszcze ma?e jezioro i ko?ció?.

W Sa Pa warto odwiedzi? park Hàm R?ng - jest to pi?knie urz?dzony teren na zboczu góry nad miastem, z kwiatowymi ogrodami i tajemniczymi ska?ami. Z dwóch punktów widokowych mo?na znowu podziwia? pi?kn? gór?  Phan Xi P?ng. Równie? widok panoramy miasta wynagradza trudy wspinaczki. W parku ka?dego dnia odbywaj? si? wyst?py muzyczne, taneczne i wokalne w wykonaniu ?yj?cych w regionie mniejszo?ci etnicznych. S? to typowe przedstawienia dla turystów – godzinny program za ok. 10 000 VND.

Okolice

Ok. 76 km (2,5 godz. jazdy autobusem) od pobliskiego miasta Lào Cai znajduje si? niecodzienny rynek B?c Hà. Jest to miejsce, gdzie raz w  tygodniu  mieszka?cy górskich wiosek mog? wymienia? swoje towary. Ró?nobarwne stroje okre?laj? przynale?no?? etniczn? kupuj?cych i sprzedaj?cych - ka?da mniejszo?? narodowa piel?gnuje swoje zwyczaje, a charakterystyczne stroje s? cz??ci? ich tradycji. Na rynku B?c Hà mo?na kupi? wszystko, co si? w regionie wytwarza i hoduje: nie tylko ubranie i wyroby rzemie?lnicze, ale te? konie, ?winie i psy.