Błąd
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Raz w roku, zawsze 27 dnia trzeciego miesi?ca ksi??ycowego, czyli mi?dzy ko?cem kwietnia i po?ow? maja, w miejscowo?ci Khau Vai w prowincji Hà Giang, tu? przy granicy z Chinami odbywa si? niezwyk?y jarmark.

Wietnam | Doroczny jarmark mi?o?ci jest ?wi?tem niezwykle barwnym i pe?nym emocji
Wietnam | Doroczny jarmark mi?o?ci jest ?wi?tem niezwykle barwnym i pe?nym emocji (by C. Karras)

Prowincja Ha Giang (Hà Giang) s?siaduje z prowincj? Lao Cai (Lào Cai), znajduj?c? si? po jej zachodniej stronie.

Od ponad 100 lat do Khau Vai przybywaj? osoby stanu wolnego, by na dorocznym jarmarku pozna? potencjalnego ?yciowego partnera lub tylko spotka? si? z ukochan? osob?, z któr? z ró?nych wzgl?dów (przewa?nie finansowych) nie mog? by? razem.

Nie tylko m?odzi, ale równie? starsze osoby przychodz? tutaj spotka? swoje dawne mi?o?ci i powspomina? dawne czasy.

Wed?ug legendy, ten mi?osny jarmark odbywa si? na pami?tk? niespe?nionej mi?o?ci pewnej m?odej pary. Nale?eli oni do ró?nych plemion i nie wolno im by?o si? pobra?. Oboje nie mogli jednak znie?? my?li, ?e nigdy wi?cej si? nie zobacz? i postanowili spotyka? si? ka?dego roku w tym samym miejscu, w?a?nie w Khau Vai.

Z ca?ego regionu ci?gn? tu przedstawiciele narodów Hmong (H’Mông), Dao i Tay (Tày). Jarmark w Khau Vai jest nie tylko centrum poszukiwania partnerów, ale tak?e miejscem, gdzie spotykaj? si? starzy przyjaciele i gdzie zawi?zuj? si? nowe przyja?nie.

Wietnam | W Khau Vai wszyscy wypatruj? mi?o?ci swojego ?ycia
Wietnam | W Khau Vai wszyscy wypatruj? mi?o?ci swojego ?ycia (by C. Karras)