BÅ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1323. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Najwa?niejszym ?wi?tem dla ka?dego Wietnamczyka jest Tet (T?t Nguyên ?an) – wietnamski Nowy Rok.  Wed?ug kalendarza ksi??ycowego zwykle przypada on na koniec stycznia albo pocz?tek lutego. Oficjalne uroczysto?ci noworoczne trwaj? trzy dni.

Wietnam | Podczas obchodów Nowego Roku wietnamskie ulice ton? w kwiatach i dekoracjach
Wietnam | Podczas obchodów Nowego Roku wietnamskie ulice ton? w kwiatach i kolorowych dekoracjach (by alex-photos )

Noworoczne porz?dki

Tet (T?t) jest ?wi?tem rodzinnym. Tradycyjnie przed pierwszym dniem Nowego Roku przeprowadza si? generalne sprz?tanie domu, aby pozby? si? ubieg?orocznych niepowodze?. Nale?y te? oczy?ci? si? duchowo: wybaczy? winy innym i samemu prosi? o przebaczenie.

23 dzie? ostatniego miesi?ca starego roku po?wi?cony jest Duchowi Ziemi i Bogowi Kuchni, który wtedy w?a?nie ulatuje do nieba, do Nefrytowego W?adcy, aby z?o?y? mu roczne sprawozdanie o ca?ej rodzinie. Aby zyska? przychylno?? Ducha i powodzenie na przysz?y rok, zapala si? dla niego kadzid?a i przygotowuje uczt? z karpi i owoców.

Kwitn?ce brzoskwinie

W Wietnamie Pó?nocnym na ?wi?to Tet (T?t) ozdabia si? domy ga??ziami kwitn?cej brzoskwini albo drzewkami mandarynki z zawieszonymi na? owocami. W tym okresie zaczynaj? w?a?nie kwitn?? brzoskwinie, morele, mandarynki i migda?owce. Bukietami kwiatów przystraja si? ulice.

Na po?udniu kraju do ozdabiania mieszka? u?ywa si? ga??zek kwitn?cej moreli, przy czym kwiaty powinny mie? po pi?? p?atków. Na specjalnych o?tarzach k?adzie si? arbuzy, których s?odki, czerwony mi??sz symbolizuje powodzenie w nadchodz?cym roku.

Wietnam | Nadej?cie Nowego Roku u?wietniaj? barwne parady i wspania?e wyst?py
Wietnam | Nadej?cie Nowego Roku u?wietniaj? barwne parady i wspania?e wyst?py (by eudaimos )

?wi?teczna kolacja

Bez wzgl?du na zamo?no??, ka?da rodzina stara si? przed Nowym Rokiem zakupi? jedzenie, kwiaty, owoce i s?odycze, aby przygotowa? ofiar? na o?tarzu przodków i go?cin? dla krewnych i przyjació? na trzy ?wi?teczne dni. Ubo?si Wietnamczycy oszcz?dzaj? na t? okazj? przez ca?y rok.

Na ?wi?to T?t Wietnamczycy przygotowuj? specjalne ciasto ry?owe nadziewane mi?sem i przyprawami – Banh Chung (Bánh ch?ng) – rodzaj du?ego pieroga. Ma ono kszta?t kwadratu – taki, jak wed?ug wyobra?e? Chi?czyków mia?a ziemia – a jego tradycja si?ga podobno 4000 lat.

Najlepsze ?yczenia przy blasku ogniska

Wieczorem w wigili? T?t odbywaj? si? ta?ce smoka. O zmierzchu rozpala si? ogniska w parkach, ogrodach i na ulicach. Przy nich gromadz? si? rodziny, podczas gdy radosne pochody i imprezy trwaj? przez ca?? noc.

W nocy dzieci i wnuki sk?adaj? ?yczenia rodzicom i dziadkom, a nast?pnie doro?li ?ycz? pomy?lno?ci swym dzieciom. Dzieci otrzymuj? przy tym pieni?dze „na szcz??cie”.  Nowe monety albo banknoty powinny by? zapakowane w czerwone woreczki z papieru albo tkaniny z czerwon? kokardk?. Nigdy nie s? to du?e kwoty (nie wskazane s? tak?e dolary).

Wietnam | T?t to przede wszystkim ?wi?to rodzinne
Wietnam | T?t to przede wszystkim ?wi?to rodzinne (by alex-photos )

Podarunki od Buddy

Pierwszy dzie? ?wi?t Wietnamczycy sp?dzaj? z rodzin?, a w nast?pnych dniach sk?adaj? wizyty u przyjació?. Go?cie przychodz?cy w odwiedziny równie? mog? dawa? dzieciom pieni?dze.

W buddyjskich ?wi?tyniach mnisi obdarowuj? przyby?ych monetami zapakowanymi w czerwone torebki. Jest to jakby dar od Buddy na Nowy Rok. Wietnamskie przys?owie mówi, ?e „odrobina pomy?lno?ci od Buddy znaczy wi?cej ni? ca?y kosz ziemskiego dobrobytu”.

Si?a tradycji

W T?t Wietnamki nosz? ?ó?te i czerwone stroje, a m??czy?ni ubieraj? si? na czarno. Mimo otwarcia Wietnamu na ?wiat, jego mieszka?cy pilnie kultywuj? swoje stare tradycje, równie? te zwi?zane ze ?wi?tem Tet. Mo?e tylko mniej ju? przestrzegaj? zasady ?wi?towania w domu i coraz cz??ciej wyje?d?aj? w tym czasie do innych miast, a nawet za granic?.

Przyk?adowe daty ?wi?ta Tet – daty Nowego Roku w Wietnamie:

2011 – Rok Królika (Kota) – ?wi?to Tet wypada 3 lutego.

2012 – Rok Smoka – ?wi?to Tet wypada 23 stycznia.

2013 – Rok W??a – ?wi?to Tet wypada 10 lutego.

2014 – Rok Konia – ?wi?to Tet wypada 31 stycznia.

2015 – Rok Kozy – ?wi?to Tet wypada 19 lutego.

2016 – Rok Ma?py – ?wi?to Tet wypada 8 lutego.

2017 – Rok Koguta – ?wi?to Tet wypada 28 stycznia.

2018 – Rok Psa – ?wi?to Tet wypada 16 lutego.

2019 – Rok ?wini – ?wi?to Tet wypada 5 lutego.