BÅ‚Ä…d
 • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:1323. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Jedn? z osobliwo?ci ?ycia w Wietnamie, zw?aszcza w rejonach wiejskich, s? liczne festiwale. Niektóre z nich maj? wielowiekow? tradycj? i  si?gaj? korzeniami tysi?ca lat, inne pojawi?y si? stosunkowo niedawno.

Wietnam | Huczne festiwale odbywaj? si? kilka razy do roku
Wietnam | Huczne festiwale odbywaj? si? kilka razy do roku (by victorphung )

Wietnamskie festiwale mog? mie? przeró?n? tematyk?: znane s? festiwale morskie, festiwale po?wi?cone danemu owocowi lub ?wi?tyni, walki byków czy wy?cigi na s?oniach.

Wi?kszo?? uroczysto?ci ma charakter lokalny, du?e imprezy o zasi?gu ogólnokrajowym odbywaj? si? stosunkowo rzadko.

Do najhuczniej obchodzonych wietnamskich ?wi?t nale??:

 • ?wi?to T?t
  Nowy Rok obchodzony zwykle pod koniec stycznia lub na pocz?tku lutego (zgodnie z kalendarzem ksi??ycowym)
   
 • ?wi?to Królów Hùng
  Zwi?zane z piel?gnowaniem pami?ci o legendarnych w?adcach Wietnamu, przypadaj?ce w kwietniu
   
 • Festiwal Perfumowej Pagody
  Uroczysto?ci odbywaj?ce si? wokó? przepi?knej XV-wiecznej ?wi?tyni - jednego z najpi?kniejszych zabytków Wietnamu

Wietnam | Noworoczny taniec smoka
Wietnam | Noworoczny taniec smoka (by victorphung )

Inne wa?ne ?wi?ta:

 • 3 II - Dzie? utworzenia Komunistycznej Partii Wietnamu – jest to partia rz?dz?ca krajem, a zarazem jedyna legalna partia polityczna,
 • 30 IV - Dzie? Zwyci?stwa – rocznica wyzwolenia Sajgonu (30 kwietnia 1975),
 • 1 V - ?wi?to Pracy
 • 7 VI - Dzie? Narodzin Budy
 • 27 VII - Dzie? Pami?ci poleg?ych za wolno?? Wietnamu
 • 2 IX - Dzie? Niepodleg?o?ci