BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:219. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Ju? francuskich kolonialistów zachwyci?o pi?kno krajobrazu roztaczaj?cego si? wokó? jeziora Ba Be (Ba B?) w prowincji Bac Kan na pó?nocy Wietnamu. Ten malowniczy górski region, bogaty w rzeki, jeziora i wodospady, wznosi si? na wysoko?? ok. 1100 metrów n.p.m.

Wietnam | Jeden z mieszka?ców Parku Narodowego Ba Be (Ba B?)
Wietnam | Jeden z mieszka?ców Parku Narodowego Ba Be (Ba B?) (by C. Karras)

Jezioro Ba Be, d?ugie na osiem kilometrów, osi?gaj?ce szeroko?? do dwóch kilometrów i g??bokie na 35 m, otaczaj? strome ska?y krasowe. Sam zbiornik le?y na wysoko?ci 150 m n.p.m.

Nazwa Ba B? oznacza, ?e ten zbiornik wodny sk?ada si? z trzech oddzielnych jezior (Pé L?m, Pé Lů i Pé Lčng).

Jezioro Ba Be jest najwy?ej po?o?onym jeziorem s?odkowodnym w Wietnamie i jednocze?nie najwi?kszym – ok. 500 ha powierzchni. Nazwa Ba B? oznacza, ?e zbiornik ten sk?ada si? z trzech oddzielnych jezior (Pé L?m, Pé Lů i Pé Lčng).

W roku 1992 jezioro wraz z jego otoczeniem zosta?o uznane za park narodowy.

Fauna

Krasowe masywy wokó? jeziora, na których przetrwa? dot?d pierwotny las Wietnamu, s? ostoj? wielu gatunków zwierz?t. Zarejestrowano tutaj 354 gatunki motyli, 43 gatunki p?azów i gadów, 38 gatunków ssaków, 27 gatunków nietoperzy i 233 gatunki ptaków.

Wietnam | Jezioro Ba Be otaczaj? strome ska?y krasowe
Wietnam | Jezioro Ba Be otaczaj? strome ska?y krasowe (by C. Karras)

Ludzie

Park Narodowy Ba Be jest tak?e ojczyzn? tysi?cy ludzi, którzy w kilkunastu okolicznych wioskach wiod? swoje ?ycie rolników, rybaków, zbieraczy i my?liwych, ca?kowicie uzale?nione od naturalnych zasobów otaczaj?cego ?rodowiska.

W Parku ?yj? przede wszystkim przedstawiciele mniejszo?ci etnicznych Tay (Tŕy) i Hmong (H’Mông), jak równie? Dao i (Nung) Nůng. Kinh (Wietnamczycy) stanowi? zaledwie 10% miejscowej ludno?ci.

Wietnam | Park Narodowy Ba Be jest ojczyzn? tysi?cy mieszka?ców okolicznych wiosek
Wietnam | Park Narodowy Ba Be jest ojczyzn? tysi?cy mieszka?ców okolicznych wiosek (by C. Karras )

Zwiedzanie

Wielogodzinna podró? ?odzi? po jeziorze jest obowi?zkow? atrakcj? dla ka?dego zwiedzaj?cego ten region. Najlepsz? por? na tak? wypraw? jest wczesny ranek, kiedy to strz?pki mg?y i chmur malowniczo pl?cz? si? wokó? ska?. Gdy skalne wierzcho?ki odbijaj? si? w g?adkiej jak lustro powierzchni jeziora, powstaje i?cie bajkowa sceneria.

Na jeziorze znajduj? si? trzy ma?e wyspy: An Ma (Án Mă), Khau Cum (Kh?u Cúm) i Po Gia Mai (Po Gia M?i).

Malownicza rzeka Nang (N?ng) poprowadzi nas z pó?nocnego kra?ca jeziora wprost do ba?niowej krainy dziwacznych ska?, tajemniczych jaski?, grzmi?cych wodospadów i puszcza?skich olbrzymów.

W d?ugiej na 200 m i wysokiej na 30 m grocie, przez któr? w ci?gu milionów lat rzeka N?ng wy??obi?a tunel, gnie?d?? si? tysi?ce nietoperzy. W drodze powrotnej ?odzie zawijaj? do wioski ludu Tay (Tŕy). Krótki spacer wzd?u? rzeki prowadzi do wodospadu Dau Dang (??u ??ng), który hucz?c szuka sobie drogi w labiryncie ska?.

Wietnam | Najlepsz? por? na zwiedzanie okolicy jest wczesny ranek
Wietnam | Najlepsz? por? na zwiedzanie okolicy jest wczesny ranek (by C. Karras )

Lokalizacja

Park Narodowy Ba Be znajduje si? w odleg?o?ci ok. 250 km na pó?noc od Hanoi w prowincji Bac kan (B?c K?n).

Chocia? organizatorzy wycieczek w Hanoi oferuj? wyprawy do tego parku narodowego, bywa tutaj bardzo niewielu turystów. Wi?kszo?? wybiera du?o popularniejszy region Sapa.
Krajobrazy Sapa s? z pewno?ci? niepowtarzalne, ale Ba Be te? posiada niezaprzeczalny urok, którego szkoda by by?o nie pozna?.