BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Zasady korzystania oraz polityka prywatno?ci dla serwisu abcwietnam.pl


Prywatno?? u?ytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo wa?na. Poni?ej znajduje si? informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin abcwietnam.pl. Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy informacji osobowych innym podmiotom.

Dane osobowe
W czasie korzystania z serwisu abcwietnam.pl mo?esz zosta? poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wype?nienie formularza lub w inny sposób. Wymagamy tylko tych danych, które s? niezb?dne do dzia?ania serwisu. Niepodanie wymaganych danych mo?e zablokowa? opcj?, która ich wymaga?a: dzia?anie formularza kontaktowego, korzystanie z forum itp. Ka?dy U?ytkownik serwisu abcwietnam.pl ma mo?liwo?? wgl?du, aktualizacji i usuni?cia danych dotycz?cych jego osoby. W przypadku usuni?cia swoich danych U?ytkownik traci mo?liwo?? korzystania z serwisu w takim zakresie, w jakim dane te s? niezb?dne do korzystania z udost?pnionych przez serwis us?ug.

Informacje jawne
Umieszczaj?c komentarze i posty sam decydujesz o wprowadzeniu danych, które dost?pne b?d? wszystkim odwiedzaj?cym stron? (autoryzacja Twojego profilu). Je?li upublicznisz cz??? swoich danych, nie mamy mo?liwo?ci zabezpieczenia ich przed podmiotami, które mog? je wykorzysta? do przesy?ania ró?nego rodzaju informacji. Tego typu dane nie podlegaj? wi?c polityce prywatno?ci. Podobnie dane kontaktowe firm i innych stron WWW, podanych przez u?ytkowników na naszej stronie, podlegaj? swojej wewn?trznej polityce prywatno?ci.

Wiadomo?ci od administratora
Zastrzegamy sobie prawo do wysy?ania niezapowiedzianych wiadomo?ci u?ytkownikom, których dane kontaktowe uzyskali?my w zwi?zku z korzystaniem z naszego serwisu i które zgodzi?y si? z niniejsz? Polityk? Prywatno?ci. Pod poj?ciem niezapowiedzianych wiadomo?ci rozumiemy informacje odnosz?ce si? bezpo?rednio do jego serwisów, czasopism, us?ug i produktów (np. zmiany, wewn?trzne promocje, konkursy), niekomercyjne listy (np. ?yczenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysy?ka zosta?a op?acona przez klientów abcwietnam.pl. Podmioty , które zlecaj? komercyjne mailingi nie maj? wgl?du w dane osobowe u?ytkowników abcwietnam.pl. Informacje komercyjne s? filtrowane w stopniu, w jakim jest to mo?liwe, ograniczana jest ich obj?to?? i wysy?ane s? sporadycznie.

Komentarze
Bardzo lubimy dostawa? komentarze! Cenimy konstruktywn? krytyk?. Nie lubimy jednak spamu.
W zwi?zku z tym, kasowane b?d? komentarze które s?:
* obra?liwe,
* niezwi?zane z tematem wpisu,
* napisane jedynie po to, by zareklamowa? jak?? stron?.

Prosimy o podpisywanie si? swoim imieniem albo nickiem, zgodnie z opisem pól w formularzu. Prosz? nie wpisywa? tam nazwy swojej firmy albo frazy, na któr? chcesz pozycjonowa? swoj? stron? — pozostawienie takich danych mo?e by? powodem ich usuni?cia albo skasowania ca?ego komentarza (w zale?no?ci zale?nie od tego, czy jego tre?? zostanie uznana za przydatn?).

Pliki z logami
Tak jak wi?kszo?? innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawieraj? Twój numer IP, nazw? sieciow? komputera (host), Twojego dostawc? Internetu (na przyk?ad TP SA, czy Dialog), przegl?dark?, z której korzystasz (na przyk?ad Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki sp?dzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystaj?c z naszego serwisu. Gromadzenie informacji, takich jak np. adres IP, wynika z ogólnych zasad po??cze? realizowanych w Internecie. Wykorzystuje si? je jedynie w celach technicznych, zwi?zanych z administracj?, tworzeniem statystyk (np. informacje o regionie, z którego nast?pi?o po??czenie), diagnozowaniu problemów zwi?zanych z prac? naszego serwera i analiz? narusze? bezpiecze?stwa. Informacje te w ?aden sposób nie s? ??czone z danymi osobowymi u?ytkowników.

Pliki cookie i sygnalizatory WWW
U?ywamy plików cookie (ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak Twoje osobiste ustawienia kiedy odwiedzasz nasz serwis. Mo?e to obejmowa? mo?liwo?? zalogowania do niektórych funkcji serwisu, jak forum, czat, czy pola formularzy.
Ponadto wy?wietlamy pochodz?ce z zewn?trznych serwisów reklamy, aby utrzyma? nasz? stron?. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mog? u?ywa? takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wy?wietlania ich reklam na naszej stronie spowoduje przes?anie reklamodawcom informacji zawieraj?cych Twój adres IP, dostawc? Internetu, typ przegl?darki, z której korzystasz i w niektórych przypadkach informacj? o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogó? jest to u?ywane do wy?wietlania u?ytkownikom reklam z ich okolicy (na przyk?ad reklamy sklepów w Warszawie serwowane u?ytkownikowi ze stolicy) lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcze?niej (pokazywanie reklam firm spo?ywczych u?ytkownikowi, który cz?sto odwiedza strony kucharskie).

Pliki cookie DoubleClick DART
Ponadto mo?emy wykorzystywa? pliki cookie DART, dla celów wy?wietlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik ciasteczka, kiedy odwiedzasz strony internetowe, u?ywaj?ce systemu reklamowego DoubleClick (w??czaj?c w to niektóre reklamy Google AdSense). Ten plik cookie jest u?ywany do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowa? (”interest based targeting”). Reklamy dobierane b?d? na podstawie historii stron, które odwiedzi?e?/a? (na przyk?ad, je?li przegl?da?e?/a? strony o krakowskich zabytkach, wy?wietlone zostan? reklamy o hotelach w Krakowie, nawet na witrynach o innych temacie jak pi?ka no?na). System DART wykorzystuje “informacje niepozwalaj?ce na indentyfikacj? u?ytkownika”. NIE ?ledzi on informacji osobistych, jak Twoje imi?, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer NIP, numery kont bankowych lub kart kredytowych. Mo?esz w ka?dej chwili wy??czy? ten system na tej stronie.

Mo?esz zdezaktywowa? lub ca?kowicie wy??czy? pliki cookies na naszych stronach lub stronach naszych reklamodawców w opcjach swojej przegl?darki internetowej lub wybieraj?c odpowiedni? opcj? w programach typu firewall (np. Norton Internet Security). Wy??czenie plików cookie mo?e jednak spowodowa? niemo?liwo?? pe?nego wykorzystania opcji naszego serwisu. Nie b?dzie mo?na mi?dzy innymi zalogowa? si? do for oraz tworzenia i logowania do w?asnych kont.

Polityka prywatno?ci Google Analytics
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, us?ugi analizy ogl?dalno?ci stron internetowych udost?pnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics u?ywa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze u?ytkownika w celu umo?liwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki u?ytkownicy z niej korzystaj?. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez u?ytkownika (w??cznie z jego adresem IP) b?d? przekazywane spó?ce Google i przechowywane przez ni? na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google b?dzie korzysta?a z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez u?ytkownika, tworzenia raportów dotycz?cych ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz ?wiadczenia innych us?ug zwi?zanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google mo?e równie? przekazywa? te informacje osobom trzecim, je?eli b?dzie zobowi?zana to uczyni? na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzaj? takie informacje w imieniu Google. Google nie b?dzie ??czy?a adresu IP u?ytkownika z ?adnymi innymi danymi b?d?cymi w jej posiadaniu. U?ytkownik mo?e zrezygnowa? z cookies wybieraj?c odpowiednie ustawienia na przegl?darce, jednak nale?y pami?ta?, ?e w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny mo?e okaza? si? niemo?liwe Korzystaj?c z niniejszej witryny internetowej u?ytkownik wyra?a zgod? na przetwarzanie przez Google dotycz?cych go danych w sposób i w celach okre?lonych powy?ej.

Zmiany naszej polityki prywatno?ci
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powy?szej polityki prywatno?ci poprzez opublikowanie nowej polityki prywatno?ci na tej stronie. O zmianach poinformujemy równie? na forum dyskusyjnym. W przypadku uwag, sugestii lub w?tpliwo?ci prosimy o kontakt.

Polityka prywatno?ci zgodna z AdSense napisana przez JenSense, polska wersja: Mendax

Data ostatniej modyfikacji 12.01.2011.