BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:965. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character


Wietnam jest pa?stwem Azji Po?udniowo-Wschodniej, rozci?gaj?cym si? wzd?u? wybrze?y Morza Po?udniowochi?skiego. Jego geografi? malowniczo przyrównuje si? do dwóch miseczek ry?u (rozleg?e, ?yzne delty rzek na pó?nocy i po?udniu kraju) zawieszonych na bambusowym pr?cie (pasmo gór Annamskich).

Wietnam | Wietnamskie kobiety w tradycyjnych kapeluszach
Wietnam | Wietnamskie kobiety w tradycyjnych kapeluszach (by vincenthudry )

Warunki naturalne

Krajobraz Wietnamu tworz? przede wszystkim urodzajne delty rzek: Czerwonej (na pó?nocy kraju) i Mekongu (na po?udniu), po??czone w?skim pasmem Gór Annamskich.

Znaczne rozci?gni?cie kraju wzd?u? po?udnika decyduje o zró?nicowaniu klimatycznym, przyrodniczym i gospodarczym poszczególnych regionów Wietnamu.

W?ród cudów tutejszej przyrody z pewno?ci? zachwyc? nas ba?niowe krajobrazy delty Mekongu, malownicze wyspy i pla?e, rozleg?e tereny parków narodowych i górskie krajobrazy pó?nocy, gdzie znajduje si? najwy?szy szczyt kraju - Fan Si Pan.

Wietnam | Terenami najbardziej urodzajnymi s? doliny Rzeki Czerwonej i Mekongu
Wietnam | Terenami najbardziej urodzajnymi s? doliny Rzeki Czerwonej i Mekongu (by daenyo )

Wybrze?e

Mocno wyd?u?ony kszta?t Wietnamu sprawia, ?e linia brzegowa kraju wynosi ponad 3440 km. Wybrze?e Wietnamu nale?y do najpi?kniejszych w ca?ej po?udniowo-wschodniej Azji. Znajduje si?  tutaj mnóstwo piaszczystych pla?, z których tylko cz??? zosta?a dot?d zagospodarowana turystycznie.

Ciep?e Morze Po?udniowochi?skie, b??kitna woda, tropikalna ro?linno?? – to idealne miejsce do wypoczynku. Na ogromnej przestrzeni wietnamskiego wybrze?a ka?dy turysta bez trudu znajdzie co? dla siebie: sporty wodne, nurkowanie, zabytkowe miejsca i przepi?kne krajobrazy malowniczych zatok oraz lagun.

Wietnam | Malownicze wybrze?a Morza Po?udniowochi?skiego
Wietnam | Malownicze wybrze?a Morza Po?udniowochi?skiego (by chem7 )

Kultura

Kultura Wietnamu jest niezwykle egzotyczna dla przybyszów z Europy. Barwne przedstawienia teatralne, urzekaj?ca muzyka tradycyjna, gwarne targi, wspania?e r?kodzie?a i specja?y lokalnej kuchni z pewno?ci? zachwyc? nasze zmys?y. Cho? jest to kraj coraz bardziej popularny turystycznie, wiele jego zak?tków nie zosta?o jeszcze ska?onych cywilizacj?. Infrastruktura turystyczna rozwin??a si? praktycznie tylko wokó? najwi?kszych miejscowo?ci. Wyprawa do Wietnamu b?dzie wi?c niezwyk?? przygod?, po??czon? z odkrywaniem coraz to nowych zak?tków i oblicz tej ziemi.

Wietnam | W deltach wietnamskich rzek upowszechni?a si? komunikacja drog? wodn?
Wietnam | W deltach wietnamskich rzek upowszechni?a si? komunikacja drog? wodn? (by Helen Flamme )

Co warto zobaczy? w Wietnamie?

Przede wszystkim warto odwiedzi? najpi?kniejsze z wietnamskich miast: po?o?on? w pó?nocnej cz??ci kraju stolic? – Hanoi, dawn? stolic? Po?udniowego Wietnamu – Ho Chi Minh (znan? tak?e jako Sajgon), po?o?one zaledwie 10 km od wybrze?a - Hu? i historyczny port – Hoi An.

Je?li preferujemy wypoczynek na ?onie natury, z pewno?ci? zainteresuj? nas krajobrazy Delty Mekongu, wybrze?a morza Po?udniowochi?skiego i malownicza Zatoka H? Long. Osoby zainteresowane burzliw? histori? wietnamskiej ziemi powinny odwiedzi? przede wszystkim tunele C? Chi, w których chroni?a si? wietnamska ludno?? podczas wojny wietnamskiej (1957–1975).

Wietnam | Kolorowe zak?tki wietnamskiej stolicy
Wietnam | Kolorowe zak?tki wietnamskiej stolicy (by robgreg36 )