BĹ‚Ä…d
 • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:78. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Aby móc odwiedzi? Wietnam, nale?y zaopatrzy? si? w paszport i wiz? wjazdow?. Wizy wydaj? urz?dy konsularne Wietnamu. W przypadku posiadania promesy, któr? oferuj? ró?ne biura turystyczne i po?rednicz?ce, mo?liwe jest otrzymanie wizy na granicy pa?stwa (tylko je?li przekraczamy j? droga lotnicz?).

Wietnam | Jeden z punktów kontrolnych na wietnamskiej granicy
Wietnam | Jeden z punktów kontrolnych na wietnamskiej granicy (by wakxy)

Pozwolenie na pobyt mo?e zosta? cofni?te lub okres jego wa?no?ci mo?e by? skrócony, je?li cel pobytu jest inny ni? zadeklarowany albo nast?pi?o naruszenie prawa.

Uwaga: Wietnam nie daje mo?liwosci wyrabiania wiz na lotnisku. W przypadku braku promesy lub wizy dana osoba nie zostanie wpuszczona na poklad samolotu do Wietnamu (Polviet.com).

Istnieje mo?liwo?? wyrobienia wizy za po?rednictwem biura podró?y.

W zale?no?ci od celu wjazdu mo?emy otrzyma? wiz? jednokrotnego lub wielokrotnego wjazdu, wa?n? przez okes 12 miesi?cy.

Uwaga: wa?no?? wizy liczy si? od daty zaznaczonej na dokumencie, a nie od chwili przekroczenia granicy Wietnamu. Nie mo?emy wi?c przyby? do Wietnamu wcze?niej od terminu wjazdu widniej?cego na dokumencie wizowym. Innymi s?owy: wiza wydawana jest na konkretne dni "od dnia x do dnia y", a nie - jak wiele wiz do innych krajów - "od dnia wydania przez x dni".

Wiza w ambasadzie

Ceny i rodzaje wiz

Uwaga: od 1 stycznia 2013 r. wizy do Wietnamu uzyskiwane za po?rednictwem ambasady podro?a?y o oko?o 50 z?.

wiza 14-dniowa na 1 wjazd - ok. 230 z?
wiza 30-dniowa na 1 wjazd - ok. 250 z?
wiza 3-miesi?czna, 1 wjazd - ok. 450 z?

Je?li zdecydujemy si? na wiz? wielokrotnego wjazdu op?ata wzro?nie o 20 z?.

(ceny podane s? w przybli?eniu, gdy? do?? cz?sto ulegaj? zmianom)

Czas oczekiwana na wiz? to zwykle 3 dni robocze

Niezb?dne dokumenty:

Formularz wizowy Wietnam – kliknij, aby powi?kszy?

 • paszport (wa?ny jeszcze przez 6 miesi?cy od planowanej daty opuszczenia kraju)       
 • kolorowa fotografia (twarz uj?ta na wprost na jasnym tle)      
 • wa?ny dokument podró?y lub potwierdzenie jego rezerwacji
 • W przypadku wizy biznesowej: zaproszenie od firmy w Wietnamie, zawieraj?ce cel i dat? wizyty, pisemn? pro?b? o wydanie wizy biznesowej oraz dane osoby staraj?cej si? o wiz?.

Wizyta w konsulacie

Wybieraj?c si? do konsulatu przygotujmy si? na to, i? do wniosków wizowych podchodzi si? tu do?? liberalnie - nie istniej? ?adne szczegó?owe wytyczne dotycz?ce zdj?cia, czasem nawet  przyjmowane bywaj? wnioski niewype?nione do ko?ca.

Poniewa? nie wszyscy z obs?ugi dobrze w?adaj? j?zykiem polskim, wszelkie kwestie dotycz?ce kosztów rozpatrywane b?d? na pi?mie, w rozumieniu: zapisywane cyfr? na karteczkach.

Wietnam | Wiz? na wietnamskim lotnisku otrzymamy wy??cznie wtedy, je?li posiadamy tzw. promes? (
Wietnam | Wiz? na wietnamskim lotnisku otrzymamy wy??cznie wtedy, je?li posiadamy tzw. promes? ("obietnic?"), czyli odpowiedni dokument wydany przez biuro po?rednicz?ce (by midorisyu)

Wiza na granicy

Wiz? do Wietnamu mo?na uzyska? na dwa sposoby - albo aplikuj?c w konsulacie w Warszawie (wymagany paszport, zdj?cie, wype?niony wniosek i odpowiednia op?ata wizowa) albo na podstawie rzeczonej promesy (obietnicy) wizowej.

Co to jest promesa?

Promesy wydaj? ró?ne biura podró?y i internetowe biura po?rednicze, najcz??ciej za kilkana?cie dolarów. Z wydrukowan? promes? mo?na uzyska? wiz? na granicy wietnamskiej (SerwisWizowy.pl).

Aby otrzyma? wiz? na bazie promesy nale?y:

1. Okre?li? rodzaj interesuj?cej nas wizy i poda? planowan? dat? wjazdu do Wietnamu
2. Przes?a?/dostarczy? do odpowiedniego biura po?rednicz?cego skan paszportu (pierwsz? stron?)
3. Ui?ci? odpowiedni? op?at?, najcz??ciej w formie przelewu na konto po?rednika (jej wysoko?? mo?e by? ró?na w zale?no?ci od rodzaju wizy i po?rednika)
4. W czasie okre?lonym przez biuro po?rednicz?ce wystawiana jest tzw. promesa wjazdowa - dokument, na bazie którego wietnamskie w?adze imigracyjne gwarantuj? otrzymanie wizy na lotnisku w Wietnamie
4. Promesa przes?ana mo?e zosta? e-mailem - wystarczy j? potem tylko wydrukowa? i okazac na boardingu
5. Po przylocie do Wietnamu udajemy si? do okienka "visa on arrival" i tam wype?niamy odpowiedni formularz wizowy, za??czaj?c zdj?cie i uiszczaj?c op?at?.

(Informacje udzielone przez Polviet.com)

Ceny wiz otrzymywanych na lotnisku (visa on arrival):

Uwaga: z dniem 1 stycznia 2013 roku wiza typu "on arrival" zdro?a?a z 25 USD na 45 USD

 • wiza jednokrotna – 45 USD
 • wiza wielokrotna wa?na 1 miesi?c – 65 USD
 • wiza wielokrotna wa?na 6 miesi?cy – 95 USD
 • wiza wielokrotna wa?na d?u?ej ni? 6 miesi?cy – 135 USD.

Aby obliczy? ca?kowity koszt wizy otrzymywanej na lotnisku w Wietnamie, do op?aty uiszczanej na miejscu (gotówk?!) nale?y doliczy? koszt wystawienia promesy (koszty te ró?ni? si? w zale?no?ci od biura, które pomaga?o nam uzyska? stosowny dokument i wahaj? si? w granicach 80-250 z?).

Wa?ne adresy:

Ambasada Wietnamu w Polsce

Ambasada  Socjalistycznej  Republiki Wietnamu w Warszawie

ul. Resorowa 36, 02-956 Warszawa
Telefon: (0-22) 651 60 98
Faks: (0-22) 651 60 95
e-mail: vnemb.pl@mofa.gov.vn
Strony WWW:
http://www.vietnamembassy-poland.org/en/

Godziny otwarcia: 8.00-16.00 (poniedzia?ek-pi?tek)
Uwaga: ambasada nieczynna jest podczas polskich oraz wietnamskich ?wi?t pa?stwowych.
Kwestie wizowe za?atwiane s? w poniedzia?ki, wtorki i czwartki od 8.30 do 12.00.

Ambasada Polski w Wietnamie

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Hanoi

3 Chua Mot Cot, Hanoi
Telefon: (0084 4) 384 520 27
Faks: (0084 4) 382 369 14
e-mail: hanoi.amb.sekretariat@msz.gov.pl
Strona WWW: http://www.hanoi.polemb.net/

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Azji i Pacyfiku
Al. J.Ch. Szucha, 00-580 Warszawa
Telefon: 5239302
Faks: 5239599

?ród?a:
WizaSerwis.pl

Polviet.com

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Hanoi