BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:78. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Wybieraj?c si? do Wietnamu musimy pami?ta? o znacznym zró?nicowaniu tutejszego klimatu pomi?dzy pó?noc? i po?udniem kraju, a tak?e o wyst?powaniu pory deszczowej (IV-XI).

Wietnam | S?onecznej, ?agdnej pogody mo?emy spodziewa? si? wiosn? lub jesieni?
Wietnam | S?onecznej, ?agdnej pogody mo?emy spodziewa? si? wiosn? lub jesieni? (by vsf )

Najlepsza pora na wyjazd do Wietnamu to miesi?ce wiosenne - od marca do kwietnia lub jesienne - od wrze?nia do grudnia.

Letnie upa?y dochodz?ce czasem do 40°C, po??czone z du?? wilgotno?ci? powietrza, mog? by? bardzo uci??liwe.

Zim? z kolei temperatura w pó?nocnej cz??ci kraju spada nawet do 10-13°C.

W sierpniu wyst?puje szczyt pory deszczowej z mo?liwo?ci? wyst?pienia powodzi.

Wietnam | Szczyt pory deszczowej przypada w sierpniu. Szczególnie niebezpieczne s? wówczas rejony przybrze?ne
Wietnam | Szczyt pory deszczowej przypada w sierpniu. Szczególnie niebezpieczne s? wówczas rejony przybrze?ne
(by aok )