Błąd
 • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:81. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Miasto Phan Thiet (Phan Thi?t) jest stolic? prowincji Binh Thuan (Bģnh Thu?n), a przy tym jej centrum politycznym, ekonomicznym i kulturalnym. Le?y nad Morzem Po?udniowochi?skim w odleg?o?ci ok. 198 km na pó?nocy-wschód od Ho Chi Minh.

Wietnam | Phan Thiet to malowniczy wietnamski kurort, ch?tnie odwiedzany tak?e przez Polaków
Wietnam | Phan Thiet to malowniczy wietnamski kurort, ch?tnie odwiedzany tak?e przez Polaków (by 414vn )

Popularny kurort Wietnamu

Phan Thiet (Phan Thi?t) z bajecznym pó?wyspem Mui Ne (M?i Né), g??boko wci?t? zatok? i palmami kokosowymi rozwin??o si? w popularny kurort Wietnamu.

Niezliczone hotele, restauracje i biura podró?y konkuruj? ze sob? wzd?u? 16-kilometrowej, przypominaj?cej nadmorski bulwar, ulicy.

Na bardzo w?skiej miejscami pla?y bez przerwy spotyka si? rybaków z ich kutrami, koszami i sieciami.

D?ugie przepe?nione s?o?cem wybrze?e o zmieniaj?cym si? krajobrazie (raz przypominaj?cym saharyjskie wydmy, innym razem bujny las deszczowy) oraz doskona?e fale do surfowania – to g?ówne atuty Phan Thiet, które rok rocznie wabi? inwestorów i kusz? turystów.

Phan Thiet liczy ok. 350 000 mieszka?ców, a g?sto?? zaludnienia wynosi mniej wi?cej 1699 osób na km2.

Pogoda w Phan Thiet

Turystyce sprzyjaj? warunki klimatyczne tego regionu:

 • ?rednia temperatura roczna powietrza – 26-27°C,
 • Najch?odniejsze miesi?ce – stycze? i luty (?rednio 25,5°C),
 • Najcieplejsze miesi?ce – kwiecie? i maj (29°C),
 • Ilo?? s?onecznych godzin w ci?gu roku – od 2500 do ponad 3000,
 • Roczna suma opadów – od 890,6 mm do ponad 1355 mm.

Wietnam | Phan Thiet to przede wszystkim pi?kne pla?e, mili ludzie i niewygórowane ceny
Wietnam | Phan Thiet to przede wszystkim pi?kne pla?e, mili ludzie i niewygórowane ceny (by ashfelt )

Rybacka wioska Mui Ne

Mui Ne (M?i Né) – wioska rybacka odleg?a ok. 20 km od miasta Phan Thiet. Jej nazwa oznacza: „Pó?wysep, za którym mo?na znale?? os?on?”. Nazw? wymy?lili rybacy, którzy znajdowali w Mui Ne ochron? przed wzburzonym morzem. Ich ?odzie równie? dzisiaj, w zale?no?ci od pogody, znajduj? si? z jednej, albo z drugiej strony cypla, na którym le?y wioska. W Mui Ne mo?na znale?? hotele, kilka szkó?ek surfingu, a przy ulicy za hotelami – ma?e sklepy i mnóstwo dobrych restauracji.

Wietnam | U wybrze?y rybackiej wioski Mui Ne (M?i Né)
Wietnam | U wybrze?y rybackiej wioski Mui Ne (M?i Né) (by stacieicats )

Pla?e w Phan Thiet i Mui Ne

 • Pla?a Doi Duong (??i D??ng) – popularna pla?a w Phan Thiet. Nazwa pochodzi od drzew kazuarynowych, które ros?y tu w wielkiej ilo?ci, ale wypieraj? je wci?? nowe hotele, restauracje, kawiarnie i wkrótce pozostanie po nich tylko nazwa.
 • Doi Cat Mui Ne (??i Cįt M?i Né) – piaszczysta pla?a z malowniczymi wydmami, ci?gn?ca si? wiele kilometrów. Doliczono si? na niej a? 18 kolorów piasku, m.in. czerwonego, bia?ego, ró?owego, szaro-bia?ego i ciemnoczerwonego. Ró?nobarwny piasek jest ulubionym motywem fotografii przybywaj?cych do Phan Thi?t i  M?i Né turystów.

Wietnam | Pla?a w Mui Ne (M?i Né)
Wietnam | Pla?a w Mui Ne (M?i Né) (by stacieicats )

Co warto zobaczy? w Phan Thiet?

W?adze miasta proponuj? turystom nast?puj?ce atrakcje przyrodnicze i zabytki historyczne:

Atrakcje przyrodnicze

 • Hon Rom (Hņn R?m) – wzgórze w okolicy Mui Ne. Porasta je wysoka na pó? metra trawa, która w porze suchej przybiera z?oty kolor. Dla patrz?cych na ni? od strony morza wygl?da wtedy jak ogromny snopek s?omy – st?d jej nazwa.
 • Suoi Tien (Su?i Tiźn) – pi?knie po?o?ony strumie? w pobli?u Hon Rom, ukryty za s?onecznymi wydmami. Wyró?niaj? go wielobarwne ?ciany w?wozu i czerwonawa woda od koloru piasku dna.
 • Bau Trang (Bąu Tr?ng) – Bia?e Jezioro przedzielone na dwie cz??ci, po?o?one mi?dzy bia?ymi wydmami; w porze deszczowej ma do 19 m g??boko?ci, licznie wyst?puj? na nim kwiaty lotosu.

Wietnam | Wie?e Po Sah Inu z VIII wieku
Wietnam | Wie?e Po Sah Inu z VIII wieku (by leighblackall )

Pagody

 • Wie?e Po Sah Inu (Po Sah In?) – budowle wzniesione w czasach staro?ytnego królestwa Champa w VIII wieku. Trzy wie?e-?wi?tynie po?wi?cone s?: bogu ?iwie, bykowi boga ?iwy – Nandinowi, oraz ksi??niczce Po Sah In?. Odrestaurowane w 1999 r. s? ?wiadectwem architektury dawnych mieszka?ców tych terenów. Ze wzgórza rozci?ga si? pi?kna panorama wybrze?a i miasta Phan Thiet.
 • Pagoda i pos?g na górze Ta Cu (Tą Cś) – znajduje si? tutaj prawdopodobnie najd?u?szy pos?g Buddy w ca?ym Wietnamie: mierzy on 49 m od palców stóp do o?wietlonej g?owy. Liczba 49 symbolizuje 49 stopni na drodze do samopoznania, a wysoko?? 11 metrów – 11 stopni buddyzmu. Mo?na tam dotrze? albo po dwóch godzinach w?drówki przez las, albo w ci?gu 10 minut kolejk? linow?.    
 • Pagoda Ōng (?wi?tynia Quan ??) – bogato ozdobiona rze?bami i malowid?ami zosta?a wzniesiona w XVIII wieku.
 • Pagoda Lien Tri Lien Tri (Lien Tri Liźn Trģ)
 • Pagoda Ba Thien Hau (Bą Thiźn H?u)
 • Pagoda Phat Quan (Ph?t Quan)

Inne obiekty

 • Latarnia morska – zbudowana w latach 1897-1898 wed?ug francuskiego projektu, uruchomiona w 1900 r. Wysoko?? wie?y wynosi 35 m, od poziomu morza do lampy – 65 m, za? zasi?g ?wiat?a na morzu si?ga 40 km.
 • Wie?a ci?nie? – symbol miasta, oddana do u?ytku w 1934 roku. Obiekt ma wysoko?? 32 m.
 • Truong Duc Thanh (Tr??ng D?c Thanh) – szko?a, w której przez jaki? czas uczy? Nguy?n T?t Thąnh (jeden z pseudonimów Ho Chi Minha).

Wietnam | Phan Thiet – ?odzie rybackie s? cz?stym widokiem w tej okolicy
Wietnam | Phan Thiet – ?odzie rybackie s? cz?stym widokiem w tej okolicy (by vsf )

Phan Thiet – ciekawostki

Licz?ce 57,4 km wybrze?e stwarza doskona?e warunki zarówno do nadmorskiego wypoczynku, jak i rybo?ówstwa. Oprócz ryb po?awia si? tutaj krewetki, kalmary i ma??e.

Przez miasto przep?ywaj? cztery rzeki:

 • Sōng Cą Ty: 7,2 km
 • Sōng Cįt (Su?i Cįt): 3,3 km
 • Sōng Cįi: 1,1 km
 • Sōng C?u Ké: 5,4 km

W przesz?o?ci miasto to nosi?o nazw? Hamu Lithit, co t?umaczy si?: „pola w pobli?u morza”.

?ród?o:
phanthiet.binhthuan.gov.vn