Błąd
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:93. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Zatoka H? Long (V?nh H? Long) to obszar 1500 km2 w Zatoce Tonki?skiej na pó?nocy Wietnamu. Le?y w odleg?o?ci 3 godzin jazdy samochodem z Hanoi na wschód.

Wietnam | Kajobrazy Zatoki H? Long
Wietnam | Kajobrazy Zatoki H? Long (by marfis75)

Przyrodnicze dziedzictwo ?wiata

Tutejszy krajobraz tworz? tysi?ce ska? wapiennych, wystaj?cych z morza na wysoko?? kilkuset metrów oraz mnóstwo mniejszych i wi?kszych wysp, w wi?kszo?ci niezamieszkanych przez ludzi. W roku 1994 Zatoka H? Long zosta?a wpisana na list? ?wiatowego Dziedzictwa UNESCO.

K?piel smoka

Nazwa „V?nh H? Long“ oznacza „Zatok? zanurzaj?cego si? smoka”. Wed?ug legendy zatoka zosta?a utworzona przez ?yj?cego w górach, w pobli?u morza, smoka. Kiedy bieg? on do brzegu, wy??obi? ogonem g??bokie bruzdy, które nast?pnie zala?o morze, kiedy smok zanurzy? si? w wodzie.

Wietnam | Zachód s?o?ca nad najpi?kniejsz? z wietnamskich zatok
Wietnam | Zachód s?o?ca nad najpi?kniejsz? z wietnamskich zatok (by qiv)

Natura najlepszym architektem

P?ywy morza, wiatr i woda utworzy?y w ska?ach liczne groty i jaskinie. Niektóre z okolicznych wysp pokrywaj? surowe ska?y, inne - bujna ro?linno?? zielona. W grotach i jaskiniach ogromne wra?enie robi? osobliwe stalaktyty i stalagmity. Si?y natury s? równie? autorami imponuj?cych i zaskakuj?co regularnych przej?? pomi?dzy ska?ami.

Turystyka w zatoce

Wielodniowe wycieczki do zatoki H? Long oferuje w Hanoi ka?de biuro podró?y. Wyprawy ?odzi? zaczynaj? si? najcz??ciej w Bći Chįy (s?ynna p?a?a nad zatok?) i maj? w programie noclegi albo w ?odzi, albo na wyspie Cįt Bą.

Bardzo wygodne s? indywidualne wycieczki kajakowe. Na wielu wysepkach s? bowiem malownicze, male?kie, piaszczyste pla?e, gdzie du?? ?odzi? nie da si? zacumowa?. Czy istnieje wi?ksza atrakcja ni? pozostanie sam na sam z przyrod?? W ka?dym razie, wybieraj?c si? w tak? podró? trzeba mie? albo do?wiadczonego przewodnika, albo dobr? orientacj? w terenie. Mo?na te? zapyta? o drog? rybaków albo mieszka?ców p?ywaj?cych wiosek, co bez znajomo?ci j?zyka mo?e nie by? takie proste.

Wietnam | Malowniczo po?o?ony hotel u wybrze?a zatoki
Wietnam | Malowniczo po?o?ony hotel u wybrze?a zatoki (by yunguyen666)

Wyspa Cįt Bą

Romantycznie wygl?da zatoka H? Long we mgle, kto jednak lubi du?o s?o?ca, powinien wybra? si? na wycieczk? w czasie ciep?ej i suchej wietnamskiej jesieni w pa?dzierniku albo listopadzie.

Najwi?ksz? wysp? zatoki jest licz?ca 354 km2 Cįt Bą. ?yje tam ok. 12 tys. ludzi, utrzymuj?cych si? g?ównie z rybo?ówstwa, hodowli ostryg i turystyki. Port o tej samej nazwie sk?ada si? prawie wy??cznie z hoteli, restauracji i innych obiektów turystycznych. Jest tu kilka ma?ych, pi?knych pla?, a na portowej promenadzie panuje wieczorem du?y ruch.

Na wyspie  utworzono w 1986 r. Park Narodowy, w którym chroni si? wiele rzadkich gatunków zwierz?t i ro?lin. W?drówka przez ten park mo?e by? w upale dosy? m?cz?ca (najwy?sze wzniesienie wynosi 332 m n.p.m.), ale wspania?y widok z wierzcho?ka wzgórza na zatok? H? Long wynagradza ten wysi?ek.

Wietnam | Port po?ród ska?
Wietnam | Port po?ród ska? (by rocrowley)