B┼é─ůd
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:93. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Tagi: Hai Doung

Prowincja H?i D??ng (Hai Duong) jest pod wzgl?dem powierzchni jedn? z najmniejszych w Wietnamie. Jednocze?nie nale?y jednak do prowincji najg??ciej zaludnionych (z prawie dwoma milionami mieszka?ców na 1670 km2). H?i D??ng po?o?ona jest na wschód od Hanoi.

Wietnam | ?wi?tynia literatury H?i D??ng
Wietnam | ?wi?tynia literatury H?i D??ng (by cathrinka )

Rolnicze miasteczko pe?ne atrakcji

Miasto sto?eczne prowincji, nosz?ce t? sam? nazw?, znajduje si? mniej wi?cej w po?owie drogi mi?dzy Hanoi i miastem portowym H?i Phòng (Hai Phong). H?i D??ng ma charakter wybitnie rolniczy i nie posiada tak wielu atrakcji, jak na przyk?ad B?c Ninh (Bac Ninh) albo Ninh Bình (Ninh Binh). Wi?kszo?? turystów przeje?d?a przez H?i D??ng udaj?c si? z Hanoi do zatoki Ha Long, bez d?u?szego tutaj pobytu. A jednak w samym H?i D??ng nie brakuje obiektów godnych uwagi.

Obok Chùa Côn S?n (Chua Con Son) – pagody wzniesionej ku czci uczonego, polityka i poety Nguy?n Trãi (Nguyen Trai) (1380-1442), najs?awniejszej chyba osobisto?ci z H?i D??ng, znajduje si? tu przede wszystkim V?n Mi?u Mao ?i?n (Van Mieu Mao Dien) – wspania?a ?wi?tynia literatury.

Troch? historii...

Po V?n Mi?u-Qu?c T? Giám (Van Mieu-Quoc Tu Giam) w Hanoi jest V?n Mi?u Mao ?i?n drug? je?li chodzi o wiek, z siedmiu tego typu budowli w Wietnamie. Zosta?a zbudowana w XV wieku w czasach dynastii Lê (Le) (1428-1788). Podobnie jak jej pierwowzór w Hanoi, zosta?a po?wi?cona chi?skiemu filozofowi Konfucjuszowi. Kiedy? odbywa?y si? tutaj lokalne egzaminy urz?dnicze, których najlepsi absolwenci szli do Hanoi na dalsze d?ugie lata nauki.

W czasach dynastii M?c (Mac), która na krótki okres od 1527 do 1592 roku obali?a dynasti? Lê, w V?n Mi?u Mao ?i?n czterokrotnie odby?y si? wielkie egzaminy urz?dników. W 1948 r. ?wi?tynia zosta?a prawie doszcz?tnie zniszczona przez Francuzów. Dodatkowo ucierpia?y ruiny podczas ameryka?skich bombardowa? w wojnie wietnamskiej. Ze znacz?cego kulturowego i historycznego miejsca pozosta?y opuszczone ruiny. Dopiero w roku 2002 rozpocz??a si? odbudowa. Po ponad dwuletnim okresie budowy przepi?kny obiekt zosta? wy?wi?cony. Obecnie Sk?ada si? z dwóch du?ych budynków, w tym: domu adoracji Konfucjusza, dzwonnicy i otoczonego przez dwa jeziora parku z drzewami owocowymi i ro?linami ozdobnymi.

Lokalizacja

V?n Mi?u Mao ?i?n znajduje si? w wiosce M?u Tài (Mau Tai) gminy C?m ?i?n (Cam Dien) oddalonej ok. 15 km od stolicy prowincji przy drodze nr 5 w kierunku Hanoi.  

Hai Duong po?o?one jest:   

  • 58 km od Hanoi,
  • 45 km od Hai Phong,
  • 80 km od Zatoki Ha Long.

Wietnam | H?i D??ng sk?ada si? z: domu adoracji Konfucjusza, dzwonnicy i otoczonego przez dwa jeziora parku
Wietnam | Ca?y kompleks H?i D??ng sk?ada si? m. in. z domu adoracji Konfucjusza, dzwonnicy i malowniczego parku (by cathrinka )