Błąd
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Nha Trang [wymowa: nia czang], nazywane te? "Nice? Wietnamu", jest najcz??ciej odwiedzanym wietnamskim k?pieliskiem. Le?y w prowincji Khanh Hoa (Khįnh Hņa) na po?udniowym wybrze?u. Jest oddalone ok. 450 km na pó?nocny wschód od miasta Ho Chi Minh.

Wietnam | Pla?a w Nha Trang
Wietnam | Pla?a w Nha Trang (by infanticida )

Infrastruktura turystyczna  

Szeroka piaszczysta pla?a z promenad? ci?gnie si? ponad cztery kilometry wzd?u? miasta. W pobli?u wody znajduje si? mnóstwo hoteli wszystkich kategorii, restauracje, biura podró?y i o?rodki sportów wodnych, oferuj?ce m. in. kursy nurkowania.

Pi?kna pla?a i dobra zabawa

Turystów zach?caj? przede wszystkim uliczki w po?udniowej cz??ci miasta, gdzie koncentruj? si? lokale, w których pulsuje intensywne nocne ?ycie. Wi?kszo?? zagranicznych i wietnamskich urlopowiczów ??czy tutaj pla?owy wypoczynek z jednym z najlepszych nightlifes w kraju.

Nha Trang jest jedyn? w swoim rodzaju mieszank? ?ycia pla?owego i imprezowego, która przyci?ga t?umy turystów. W ci?gu dnia go?cie z ró?nych stron ?wiata k?pi? si? i opalaj? na pla?y, siedz? w kawiarniach i urz?dzaj? sobie wycieczki. Wieczorami spotykaj? si? w licznych knajpkach i dyskotekach miasta albo na jakiej? pla?owej zabawie. Zw?aszcza w miesi?cach letnich (od czerwca do sierpnia) nie ma dnia, aby nie dzia?o si? tu co? ciekawego.

Atrakcyjne k?pielisko

Mi?o?nicy odpoczynku w wodzie w szczególno?ci upodobali sobie Nha Trang. Jest to jedyne k?pielisko z tak du?? ilo?ci? pobliskich wysepek. Wycieczki ?odzi? po??czone z p?ywaniem i nurkowaniem nigdzie indziej nie s? tak atrakcyjne.

Nha Trang posiada ponadto najlepsze rewiry do nurkowania i najwi?kszy wybór szkó? nurkowania w kraju.

Rodziny znajd? tutaj a? dwa z dosy? nielicznych w Wietnamie parków wodnych ze zje?d?alniami.

Wietnam | Nha Trang le?y w prowincji Khanh Hoa (Khįnh Hņa) na po?udniowym wybrze?u
Wietnam | Nha Trang le?y w prowincji Khanh Hoa (Khįnh Hņa) na po?udniowym wybrze?u Wietnamu (by tuey )

Wyspa Hon Tre

Nha Trang stawia na turystyk? i rozrywk?. Na pla?y i na wyspie Hņn Tre, na któr? prowadzi najd?u?sza na ?wiecie kolej linowa gondolowa (3320 m przez morze), znajduj? si? liczne baseny, zje?d?alnie i brodziki. Na wyspie zosta? utworzony wielki park rozrywki z karuzelami, akwarium, centrum handlowym, luksusowymi hotelami i basenami, prywatn? pla?? i polem golfowym. W pa?dzierniku Nha Trang staje si? met? regat ?eglarskich z Hongkongu do Wietnamu.

Je?li Nha Trang wydaje si? komu? zbyt gwarne, nieco bardziej na pó?noc na kilku samotnych pó?wyspach i wyspach mo?na znale?? luksusowe i spokojne miejsca do wypoczynku.  

Co jeszcze warto zobaczy? w Nha Trang?

  • Ska?y Hņn Ch?ng z odciskiem r?ki olbrzyma,
  • B??kitno-czerwone ?odzie rybackie zacumowane u uj?cia rzeki Cįi,
  • Gor?ce ?ród?a Thįp Bą. Go?cie mog? wzi?? mineraln? k?piel b?otn? albo pop?ywa? w basenie z gor?c? wod? mineraln?.

Wietnam | Nha Trang zamieszkuje ok. 300 tysi?cy osób
Wietnam | Nha Trang zamieszkuje ok. 300 tysi?cy osób (by johnji )

Troch? historii

Region ten posiada bogat? i d?ug? histori?. W pobli?u Nha Trang znajdowa? si? do ko?ca XVII wieku jeden z centralnych o?rodków narodu Ch?m – Kauthara. Ich ?wi?tynie wznoszone od VII do XII wieku s? dzisiaj jedn? z g?ównych atrakcji miasta. Dopiero na pocz?tku XX w. francuscy koloniali?ci rozwin?li Nha Trang w miasto, wybudowali katedr? i dwa instytuty badawcze. Dzisiaj Nha Trang ?yje g?ównie z turystyki i rybo?ówstwa.

Inne atrakcje

Nha Trang s?ynie nie tylko ze swoich wspania?ych pla?, bogatego ?ycia nocnego i atrakcyjnych terenów do nurkowania po?ród licznych wysp. W miasteczku i jego okolicach znajdziemy te? inne atrakcje:

Wie?e Po Nagar

Kilometr na pó?noc od rzeki Cįi znajduj? si? obiekty ?wi?tynne Czamów (Ch?m), które do dzisiaj s? miejscem pielgrzymek. Zbudowano je mi?dzy IX i XII w. na wzgórzu, z którego roztacza si? pi?kny widok na morze z rybackimi ?odziami. Cztery wzniesione z czerwonej ceg?y wie?e s? doskonale zachowane. Ceg?y u?o?ono bez zaprawy murarskiej.

Wie?a pó?nocna ze swoimi rze?bami i wspaniale zdobionym piramidalnym dachem ma ok. 23 m wysoko?ci. Wie?a centralna jest mniejsza i skromniej zdobiona, posiada za to wewn?trzny o?tarz. Poza tym jest jeszcze wie?a po?udniowa i pó?nocno-zachodnia, jak równie? kolumny dawnej hali medytacji. Mo?na porówna? t? ?wi?tynie do Lolei w pobli?u Angkor Wat.

Wietnam | Kolejka linowa w Nha Trang
Wietnam | Kolejka linowa w Nha Trang (by infanticida )

Pagoda Long S?n z pos?gami Buddy

Pod koniec XIX w. na pó?nocny zachód od Nha Trang powsta?a pagoda Long S?n. Na wzgórzu poza ?wi?tyni? góruje pos?g siedz?cego Buddy (zwany te? Bia?ym Budd?). Liczy on z podstaw? 21 m i jest widoczny ju? z daleka. Z platformy wokó? pos?gu rozci?ga si? pi?kny widok na okolic?.

Na wzgórzu ?wi?tynnym wzniesiono kilka lat temu pos?g le??cego Buddy oraz dzwonnic? z wa??cym 1500 kg dzwonem. U stóp Bia?ego Buddy umieszczono portret mnicha, który protestuj?c przeciwko prze?ladowaniu buddystów przez Ngō ?ģnh Di?m (prezydent Wietnamu Po?udniowego) w 1963 r. dokona? samospalenia.

Wietnam | Wybrze?e Nha Trang
Wietnam | Wybrze?e Nha Trang (by jywhite )

Francuskie budowle kolonialne

Na wzgórzu w pobli?u dworca kolejowego stoi wzniesiona w 1933 roku katedra, któr? zdobi? kolorowe szyby okien.

W budynku za?o?onego w 1923 r. Instytutu Oceanograficznego, stoj?cego blisko portu rybackiego, znajduj? si? dzisiaj akwaria i spreparowane morskie zwierz?ta, które mo?na ogl?da?.

W s?siednich willach B?o ??i, letniej rezydencji ostatniego cesarza Wietnamu, urz?dzono dzisiaj zwyk?y hotel.

Instytut Pasteura, który dzi? prowadzi profilaktyk? higieny i szczepie?, posiada muzeum swego za?o?yciela Alexandra Yersina. Francuz, który opracowa? skuteczn? metod? leczenia d?umy, otworzy? w Nha Trang na potrzeby bada? podstawowych fili? paryskiego Instytutu Pasteura. ?y? i pracowa? w Nha Trang do ?mierci w 1943 roku.