Błąd
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character


Jak poinformowa? rz?d w Hanoi, wieczorem 4 pa?dziernika 2013 r. po d?ugiej chorobie zmar? w wieku 102 lat Võ Nguyên Giáp (Vo Nguyen Giap) – bohater narodowy Wietnamu.

Wietnam | Genera? Vo Nguyen Giap (V Nguyn Gip)
Wietnam | Genera? Vo Nguyen Giap (Võ Nguyên Giáp) (by manhhai )

Genera? Võ Nguyên Giáp jest obok prezydenta Ho Chi Minha najbardziej znan? twarz? wietnamskiej niepodleg?o?ci. Nale?y do wybitnych osobisto?ci najnowszej historii Wietnamu. Cieszy? si? szacunkiem w ca?ym kraju.

Rewolucjonista od dziecka

Võ Nguyên Giáp urodzi? si? 25 sierpnia 1911 r. w An Xá (prowincja Quang Binh) jako syn wiejskiego nauczyciela. Dziadek ze strony matki bra? udzia? w walkach z Francuzami i w tej tradycji rodzice wychowywali swoje dzieci. Przekazywali im patriotyczne historie o bohaterskiej walce, cz?sto spotykane w klasycznej literaturze wietnamskiej.

Aby zapewni? synowi pe?ne wykszta?cenie, rodzice pos?ali Giápa w 1926 roku do Tr??ng Qu?c H?c – francuskiego liceum w cesarskim mie?cie Hu? (Hue). W tej s?ynnej elitarnej szkole uczyli si? m.in. H? Chí Minh i pó?niejszy po?udniowowietnamski przeciwnik Ngô ?ình Di?m.

W Hu? wszed? Giáp w kontakt z nacjonalistycznymi intelektualistami, którzy w czasopismach i esejach mocno anga?owali si? w spraw? niepodleg?o?ci Wietnamu od Francji. M?ody rewolucjonista wzi?? udzia? w strajku, aby zademonstrowa? przeciwko zamkni?ciu nacjonalistycznej gazety. Zosta? przez to wyrzucony ze szko?y.

W 1930 r. trafi? na krótko do wi?zienia, poniewa? na nowo zaanga?owa? si? w walk? o niepodleg?o?? Wietnamu. W tym samym czasie H? Chí Minh za?o?y? Komunistyczn? Parti? Indochin.

Po wyj?ciu na wolno?? Giáp uda? si? do Hanoi, gdzie uko?czy? studia wy?sze z prawa, ekonomii i polityki. Ten zafascynowany Roberspierrem m?ody cz?owiek pracowa? jako nauczyciel historii, publikuj?c przy tym eseje i pamflety o tematyce komunistycznej.

Zaczyna si? walka

Kiedy w 1940 r. w Europie szala?a wojna, H? Chí Minh uzna?, ?e nadszed? czas na realizacj? niepodleg?o?ciowych d??e? Wietnamu. Giáp, mimo braku odpowiednich kwalifikacji, otrzyma? od H? Chí Minha polecenie zorganizowania armii partyzanckiej. Brakowa?o mu nie tylko wiedzy, ale te? broni i wyposa?enia. Pierwsi partyzanci w sanda?ach z opon samochodowych dysponowali tylko przestarza?? broni? i oszczepami. Mimo to partyzancka armia ros?a w si?? i wkrótce uda?o si? Wietnamczykom przej?? kontrol? nad pó?nocnymi prowincjami kraju.

Po zako?czeniu II wojny ?wiatowej, we wrze?niu 1945 r. H? Chí Minh proklamowa? niepodleg?o?? Wietnamu. Jednak Francja nie chcia?a tak ?atwo wycofa? si? ze swoich kolonii. Rozpocz??a si? pierwsza wojna indochi?ska, w której Giáp okaza? si? genialnym dowódc? à la Napoleon i zyska? przydomek „Czerwonego Napoleona” – z t? tylko ró?nic?, ?e walczy? nie dla Francji, a przeciwko niej. Dziennikarz i historyk Stanley Karnow postawi? genera?a Vo Nguyen Giapa w jednym szeregu z takimi dowódcami wojskowymi, jak Wellington, Grant, Lee, Rommel i Mac Artur.

Dien Bien Phu

S?aw? przynios?o Giápowi zwyci?stwo w bitwie pod ?i?n Biên Ph?. Poniewa? Francuzom nie uda?o si? odnie?? decyduj?cego zwyci?stwa nad Wietnamczykami, naczelny dowódca francuskich wojsk w Indochinach genera? Navarre zdecydowa? w 1953 r. za?o?y? w ?i?n Biên Ph? baz? wojskow?. Stamt?d francuskie korpusy ekspedycyjne mia?y odcina? Wietnamczykom szlaki zaopatrzenia. Francuzi byli przekonani, ich ?e twierdza jest absolutnie nie do zdobycia.

Nie docenili jednak strategicznego talentu Võ Nguyên Giápa i woli walki Wietnamczyków. Giápowi uda?o si? nie tylko zapewni? zaopatrzenie dla w?asnych oddzia?ów, ale te? zainstalowa? ci??k? artyleri?. Z jej pomoc? francuska baza ?i?n Biên Ph? zosta?a odci?ta od dostaw i otoczona.

Po 54 dniach krwawych i bezlitosnych walk Francuzi skapitulowali. Tym zwyci?stwem Wietnamczycy obalili mit niepokonanych armii Zachodu i otworzyli now? er? powsta? antykolonialnych.

Realizacja marze? o niepodleg?o?ci i dalsza s?u?ba dla kraju

Po legendarnym zwyci?stwie nad wojskami francuskimi Võ Nguyên Giáp obj?? stanowisko ministra obrony narodowej, na którym pozosta? do roku 1980. Walczy? z Amerykanami i ich po?udniowowietnamskimi sojusznikami o zjednoczenie kraju. By? ojcem zaskakuj?cej ofensywy Tet (T?t), która pod wzgl?dem politycznym okaza?a si? niezwykle skuteczna.
Do 1991 r. Giáp pozosta? cz?onkiem Komitetu Centralnego partii. Napisa? wiele ksi??ek z zakresu wojskowej teorii i strategii. Do ko?ca ?ycia bra? aktywny udzia? w ?yciu politycznym kraju.

Niewielu ludziom dane jest prze?y? ca?e stulecie pe?ni? ?ycia – genera? Võ Nguyên Giáp mia? to szcz??cie. 

Dodaj komentarz

Pami?taj prosz? o polityce komentarzy. Komentarze s?u?? do wyra?ania opinii na temat opublikowanego tekstu, albo zadawania pyta? jego dotycz?cych. Nie s?u?? do reklamowania w?asnych stron ani zadawania pyta? nie zwi?zanych z tematem wpisu. W przypadku pyta? lub w?tpliwo?ci prosimy o kontakt. Komentarze od niezalogowanych u?ytkownikw, wymagaj? zatwierdzenia przez administratora.


Kod antysapmowy
Odśwież