BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character


Tagi: Lung CuWie?a Flagowa

Najbardziej na pó?noc wysuni?ty punkt Wietnamu znajduje si? w gminie L?ng Cú (Lung Cu), powiatu ??ng V?n (Dong Van) w prowincji Hà Giang (Ha Giang). Gmina oddalona jest ok. 40 km od miasta powiatowego i 200 km od stolicy prowincji. Le?y na obu brzegach rzeki Nho Qu? (Nho Que). Gmina sk?ada si? z 9 wiosek, liczy ok. 3000 mieszka?ców, z których prawie wszyscy nale?? do mniejszo?ci etnicznych H’Mông (H'Mong), Lô Lô (Lo Lo), Tày (Tay) i Pu Péo (Pu Peo).

Wietnam | Wie?a flagowa
Wietnam | Wie?a Flagowa (by cathrinka )

Chocia? region nale?y do najsuchszych w Wietnamie, ludzie ?yj? tutaj przewa?nie z rolnictwa. Poza kilkoma tradycyjnymi rzemios?ami, jak np. tkactwo, nie ma tu w?a?ciwie innej alternatywy.

Wie?a flagowa

839 stopni prowadzi na szczyt s?ynnej Wie?y Flagowej wzniesionej na górze o wysoko?ci 1700 m, która z trzech stron otoczona jest terytorium Chin. Ta wie?a posiada d?ug? histori?. Po raz pierwszy wzniesiono w tym miejscu budowl? z drewna prawie 1000 lat temu z inicjatywy genera?a Lý Th??ng Ki?t (Ly Thuong Kiet).

Ostatnia budowla pochodzi z roku 2010 i zosta?a otwarta w dniu ?wi?ta narodowego 2 wrze?nia. O?miok?tna wie?a ma ponad 33 m wysoko?ci i jest wy?sza o ok. 10 m od swojej poprzedniczki z 2002 r. Na o?miu br?zowych b?bnach przedstawiono sceny z historii kraju oraz z ?ycia miejscowych narodów.

Wn?trze wie?y

Wewn?trz wie?y znajduj? si? schody o 135 stopniach prowadz?ce na platform? widokow?. Przy dobrej pogodzie rozci?ga si? stamt?d wspania?y widok na gmin? L?ng Cú i dalej na Chiny.

Powiewaj?ca na wie?y flaga narodowa liczy 54 m2 powierzchni, co symbolizuje 54 grupy etniczne Wietnamu. Poniewa? na górze prawie zawsze wieje silny wiatr, cz?ste uszkodzenia flagi s? rzecz? normaln?. Musi by? wymieniana na now? co 7-10 dni. Sta?a jednostka wojsk ochrony pogranicza zabezpieczaj?ca 25-kilometrowy odcinek granicy ma jednak zawsze kilkadziesi?t flag w rezerwie.

Ciekawe, czy ?o?nierze pokonuj? co tydzie? 839 stopni biegiem, czy maj? do dyspozycji wind??

Wietnam | Widok z wie?y flagowej
Wietnam | Widok z wie?y (by fabulousfabs )

Dodaj komentarz

Pami?taj prosz? o polityce komentarzy. Komentarze s?u?? do wyra?ania opinii na temat opublikowanego tekstu, albo zadawania pyta? jego dotycz?cych. Nie s?u?? do reklamowania w?asnych stron ani zadawania pyta? nie zwi?zanych z tematem wpisu. W przypadku pyta? lub w?tpliwo?ci prosimy o kontakt. Komentarze od niezalogowanych u?ytkowników, wymagaj? zatwierdzenia przez administratora.


Kod antysapmowy
Odśwież