BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Wietnam to niezwyk?y kraj po?o?ony w po?udniowo-wschodniej Azji nad Morzem Po?udniowochi?skim. B?d?c tu nie zapomnijmy o zakupie pami?tek, które po powrocie b?d? nam przypomina? o tym egzotycznym miejscu. Ich wybór w Wietnamie jest naprawd? imponuj?cy, dlatego postaramy si? pomóc i prezentujemy list? zakupów:

Wietnam | Drewniane figurki na jednym z wietnamskich targów
Wietnam | Drewniane figurki na jednym z wietnamskich targów (by khouri )

Kapelusz non la

Jednym z symboli Wietnamu s? oczywi?cie specyficzne nakrycia g?owy. Te sto?kowe kapelusze noszone s? przez Wietnamczyków ju? od wieków. Kupimy je niemal na ka?dym wietnamskim bazarze. W naszych domach b?d? stanowi?y fantastyczn? ozdob? na ?cianie.

Alkohol

Prawdziw? alkoholow? specjalno?ci? Wietnamu jest ry?owe wino z marynowanym w??em w ?rodku, najcz??ciej jest to ?mija lub kobra. Wietnamczycy wierz?, ?e ma ono niezwyk?e w?a?ciwo?ci lecznice. Wino ruou ran bez problemu kupimy w ca?ym kraju. Problemem mo?e by? jednak przywiezienie trunku do Polski, poniewa? Unia Europejska zakazuje wwozu tego typu alkoholi.

Figurki

Tak jak w ka?dym kraju, ogromn? popularno?ci? w?ród turystów ciesz? si? ró?norodne figurki przedstawiaj?ce budd?, zwierz?ta czy Wietnamczyków.

Hamak

Podstawowym meblem w po?udniowej cz??ci Wietnamu jest hamak. Posiada go ka?dy bar i kawiarenka. W Polsce z pewno?ci? b?dzie wspania?? ozdob? naszego ogrodu albo balkonu.

Wyroby r?cznie robione

Bardzo popularne w Wietnamie s? wyroby wykonane r?cznie. Na miejscowych bazarach mo?na kupi? wykonane przez mieszka?ców: maty i rolety bambusowe, wazony, tace, wyroby ze skóry czy dywany. S? to unikalne, ma?e dzie?a sztuki.

Wietnam | Kapelusz non la - jeden z symboli Wietnamu
Wietnam | Kapelusz non la - jeden z symboli Wietnamu (by dboo )

Wyroby ceramiczne

Wielu turystów przywozi z Wietnamu wyroby ceramiczne. Bardzo popularne s? ceramiczne czajniczki, szkatu?ki na bi?uteri?, talerzyki oraz fili?anki.

Fajka dieu cai

Wietnamsk? tradycj? jest palenie bambusowej fajki. Wietnamczycy uwa?aj?, ?e wdychanie oczyszczonego dymu ?agodzi objawy przezi?bienia, poprawia przemian? materii i trawienie, a tak?e ?agodzi stres.

Odzie?

Bardzo popularna w?ród wietnamskich kobiet jest koszulka nazywana Ao Yem. Dawniej by?y one symbolem wdzi?ku i kobieco?ci. Polki z pewno?ci? zakochaj? si? w niej. Aom Yem b?dzie idealna na upalne, letnie dni.

Wielu turystów decyduje si? równie? na zakup tradycyjnego kobiecego stroju Ao Dai. Jest to lu?na tunika noszona na lu?nych spodniach. Mog? by? bawe?niane, jedwabne, kolorowe lub bia?e. Ao dai kosztuje zwykle od 35 do 100 USD, w zale?no?ci od materia?u i zdobie?.

Bardzo popularne s? równie? jedwabne i bawe?niane chusty, pi?amy, m?skie jedwabne koszule oraz buty.

W du?ych miastach niemal na ka?dym kroku spotkamy handlarzy sprzedaj?cych koszulki z ró?norodnymi zdobieniami. Pami?tajmy o targowaniu si?!

Wietnam | Stoisko z pami?tkami, Hoi An
Wietnam | Stoisko z pami?tkami, Hoi An (by ashfelt )

Odzie? szyta na miar?

Hoi An nazywane jest miastem krawców. Mo?emy zamówi? u nich dowolne ubranie, które zostanie uszyte w ci?gu kilku godzin.

Pa?eczki

Kolejn? popularn? pami?tk? przywo?on? przez turystów z Wietnamu s? pa?eczki. Mo?na je kupi? od ulicznych sprzedawców. Zestaw patyczków nie powinien kosztowa? wi?cej ni? 3 USD.

Obrazy olejne i piaskowe

Tury?ci cz?sto daj? si? skusi? na kupno obrazów olejnych od ulicznych sprzedawców. Je?li chcemy kupi? bardziej warto?ciowe obrazy, powinni?my uda? si? do galerii.

Z pewno?ci? zachwyc? nas równie? obrazy piaskowe. Wykonane s? one w niewielkich szklanych naczyniach. Zwykle przedstawiaj? zwierz?ta, ?ycie codzienne Wietnamczyków oraz portrety. Zrobienie takiego obrazu wymaga du?ej zr?czno?ci, ostro?no?ci oraz przede wszystkim - talentu. Z pewno?ci? niejedna osoba odwiedzaj?ca nasz dom zachwyci si? nim. Cena za obraz piaskowy waha si? w granicach 5-10 USD.

Wietnam | Bardzo du?? popularno?ci? w?ród turystów ciesz? si? wyroby ceramiczne
Wietnam | Bardzo du?? popularno?ci? w?ród turystów ciesz? si? wyroby ceramiczne (by jepoirrier )

Pocztówki

Stoiska z pocztówkami spotkamy w Wietnamie niemal na ka?dym kroku. Kosztuj? naprawd? niewiele, a obdarowane przez nas osoby z pewno?ci? si? z nich uciesz?. Warto kupi? te? kilka dla siebie w miejscach, gdzie jest zakaz fotografowania.

Produkty spo?ywcze

Wietnam s?ynie z ogromnej ilo?ci egzotycznych owoców. Pochodz? one zwykle z upraw ekologicznych i nie zawieraj? konserwantów. Problemem mo?e by? jednak ich transport do Polski. Doskona?? alternatyw? s? tak?e suszone owoce, wo?owina oraz owoce morza. Jest to dobry pomys? na prezent a tak?e okazja do poznania smaków Wietnamu.

Lecznicze zio?a

Na bazarach mo?na te? znale?? lecznicze zio?a, które mog? s?u?y? do k?pieli czy masa?u. Wietnamczycy wierz?, ?e lecz? one przeró?ne choroby. Warto jednak poprosi? kogo? wcze?niej o pomoc przy wyborze odpowiednich zió?, by wybra? te najlepsze i w rozs?dnej cenie.

A Wy jakie pami?tki przywie?li?cie sobie z tego pi?knego kraju? Pochwalcie si? na naszym forum.

Wietnam | Ruou ran - wino z marynowanym w??em
Wietnam | Ruou ran - wino z marynowanym w??em (by ianz )

Dodaj komentarz

Pami?taj prosz? o polityce komentarzy. Komentarze s?u?? do wyra?ania opinii na temat opublikowanego tekstu, albo zadawania pyta? jego dotycz?cych. Nie s?u?? do reklamowania w?asnych stron ani zadawania pyta? nie zwi?zanych z tematem wpisu. W przypadku pyta? lub w?tpliwo?ci prosimy o kontakt. Komentarze od niezalogowanych u?ytkowników, wymagaj? zatwierdzenia przez administratora.


Kod antysapmowy
Odśwież