B┼é─ůd
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character


Po lekturze ksi??ki „Ru” autorstwa kanadyjskiej pisarki wietnamskiego pochodzenia, Kim Thuy (Kim Thúy), mog? powiedzie? tylko jedno: to trzeba przeczyta?! Kto? powiedzia?, ?e ta opowie?? „mie?ci w sobie ca?? wielko?? ?ycia” – i trudno si? z tym nie zgodzi?.

Wietnam | Kim Th˙y podpisuje swoj? ksi??k? na spotkaniu w ksi?garni Wrzenie ?wiata w Warszawie
Kim Thúy podpisuje swoj? ksi??k? na spotkaniu w ksi?garni Wrzenie ?wiata w Warszawie ( fot. Amin Nooralivand/Instytut Reporta?u )

Bez po?piechu

Bior?c „Ru” po raz pierwszy do r?ki, pomy?la?am, ?e tak? krótk? ksi??eczk? (160 str.) przeczytam w mgnieniu oka. Szybko si? przekona?am, jak bardzo si? myli?am.

Na d?u?? chwil? zatrzyma?a mnie ju? sama ok?adka: po tym jak nacieszy?am oczy surowymi, ch?odnymi krajobrazami Kanady (ty? i wewn?trzna cz??? ok?adki), usilnie próbowa?am odgadn?? znaczenie niesamowitej ilustracji na froncie, przedstawiaj?cej wyrastaj?ce z bry?y lodu o kszta?cie ?odzi trzy zielone ro?linki – zgaduj?, ?e p?dy ry?u.

Mimo wszystko

Dosz?am do wniosku, ?e skoro tytu? powie?ci mo?e mie? trzy ró?ne znaczenia („?róde?ko”, „up?yw” lub „ko?ysanka”), tak samo w ró?ny sposób interpretowa? mo?na ok?adk?. Dla mnie oznacza ona ?ycie (symbolizuj? je ro?liny i kolor zielony) pragn?ce trwa? i rozwija? si? na przekór wszystkiemu, nawet w najbardziej niemo?liwych warunkach (bry?a lodu). ?ód? z pewno?ci? jest aluzj? do podró?y, jak? odby?a autorka ksi??ki i która odmieni?a jej ?ycie.

Pokaz slajdów

Pierwsze i kolejne strony ksi??ki wprowadzi?y mnie w histori? niezwykle smutn?, ale i niezwykle poci?gaj?c?. Histori? z?o?on? z obrazów, które przewijaj? si? przed oczami czytelnika niczym slajdy, a ka?dy z nich – cho? czasem zajmuj?cy mniej ni? pó? strony – porusza i zmusza do my?lenia.

To w?a?nie z tego powodu ksi??k? trudno przeczyta? szybko, a jednocze?nie si? j? poch?ania.

Wietnam | Urodzona w Wietnamie Kim Th˙y w wieku 10 lat przyby?a do Kanadyů
Urodzona w Wietnamie Kim Thúy w wieku 10 lat przyby?a do Kanady… (fot. Amin Nooralivand/Instytut Reporta?u )

Si?a przyci?gania

W tej niewielkiej ksi??eczce znajdziemy wszystko: od okrucie?stwa wojny, bólu wygnania i rozpaczliwej walki o przetrwanie pocz?wszy przez mi?o?? rodzicielsk?, trud dorastania, cienie i blaski wi?zi rodzinnych po rado?? ocalenia i prób? odnalezienia si? w nowej rzeczywisto?ci.

J?zyk powie?ci, cho? prosty, niepozbawiony jest pi?knych metafor, ko?cz?cych lub rozpoczynaj?cych kolejne rozdzia?y. S?owa, cho? tak ich niewiele, wyzwalaj? w umy?le czytelnika ca?e bogactwo obrazów. Akcja, cho? poszatkowana, nie pozwala si? od ksi??ki oderwa?.

Magia szczegó?ów

Bogactwo szczegó?ów, którego w powie?ci Kim Thuy nie sposób nie zauwa?y?, pozwala obserwowa? wielkie sprawy, typu: wojna, wygnanie, ocalenie, z perspektywy zwyk?ego cz?owieka, z perspektywy ma?ego dziecka.

Nie patrzymy na t? histori? z góry. Wraz z autork? przemierzamy ulice Sajgonu, wchodzimy do wietnamskich domów, spogl?damy przez druty obozu dla uchod?ców i dziwimy si? na widok ?niegu.

Kim Th˙y, Ru, t?um. Wiktor D?uski
Kim Thúy, RU, t?um. Wiktor D?uski (by www.drzewobabel.pl )

Egzotyka

Powie?? dla polskiego czytelnika z pewno?ci? b?dzie bardzo egzotyczna, dzi?ki temu, ?e pozwala na poznanie takich zakamarków azjatyckiego ?wiata, jakich nie znajdziemy w ?adnym przewodniku czy ksi??ce do historii.

Egzotyka – które to s?owo sugeruje co? obcego, odmiennego i osobliwego – przejawia si? tak?e w tym, jak autorka przewarto?ciowuje dobrze nad znane fragmenty rzeczywisto?ci, np. poj?cie wojny i pokoju, ceglane ?cianki zdobi?ce mieszkania czy niepozorne brz?czenie much, nie pozwalaj?c ju? nigdy spojrze? na nie tak samo.

Przyjemno?? czytania umo?liwi? egzemplarz recenzyjny od Wydawnictwa Drzewo Babel

Dodaj komentarz

Pami?taj prosz? o polityce komentarzy. Komentarze s?u?? do wyra?ania opinii na temat opublikowanego tekstu, albo zadawania pyta? jego dotycz?cych. Nie s?u?? do reklamowania w?asnych stron ani zadawania pyta? nie zwi?zanych z tematem wpisu. W przypadku pyta? lub w?tpliwo?ci prosimy o kontakt. Komentarze od niezalogowanych u?ytkownikˇw, wymagaj? zatwierdzenia przez administratora.


Kod antysapmowy
Od┼Ťwie┼╝