BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character


Historii, któr? opowiemy, grozi zapomnienie. To historia m??czyzn, którzy wróciwszy do domów z Wietnamu, robili wszystko, by zapomnie? o koszmarze wojny. Stanowi? oni drugie milcz?ce pokolenie.

„Wietnam: zaginione filmy” | Premierowe odcinki: ?rody o 22:00 od 9 maja na HISTORY. W wersji HD w ?rody o 22:40 od 9 maja
„Wietnam: zaginione filmy” | Premierowe odcinki: ?rody o 22:00 od 9 maja na HISTORY
W wersji HD w ?rody o 22:40 od 9 maja (by www.historytv.pl )

Cho? Stany Zjednoczone przegra?y t? wojn?, cz?sto zapomina si? dzi?, ?e walcz?cy w niej Amerykanie wygrali wszystkie bitwy. Dzi?ki cyklowi dokumentalnemu „Wietnam: zaginione filmy” na HISTORY weterani wreszcie b?d? mogli przemówi?. Poznamy ich historie i odwag? oraz dowiemy si?, czego najbardziej si? bali i jak wygl?da?a ich codzienna walka.

Dwa lata po premierze wyró?nionego nagrod? Emmy serialu „II wojna ?wiatowa: zaginione filmy”, kana? HISTORY si?ga po jeden z najbardziej kontrowersyjnych rozdzia?ów w historii ameryka?skiej, tj. wojn? wietnamsk?. 6-odcinkowy serial „Wietnam: zaginione filmy” (ang. Vietnam: Lost Films) ?ledzi histori? dziesi?cioletniego konfliktu – od przygotowa? wojennych wojsk ameryka?skich w 1965 roku do upadku Sajgonu w 1975 roku.

Produkcja, która jest pe?nym zapisem tamtych wydarze?, powsta?a w wyniku analizy tysi?ca godzin materia?u filmowego, którego spora cz??? zosta?a nakr?cona na linii frontu. Niektóre fragmenty pochodz? z prywatnych  zbiorów weteranów wojennych i nie by?y pokazywane nigdy przedtem. Kluczow? rol? w oddaniu do?wiadczenia i atmosfery wojny odegraj? wykorzystane w produkcji covery najbardziej znanych rockowych utworów tamtych czasów.

Program podejmuje prób? spojrzenia na konflikt z bardzo osobistej i obiektywnej perspektywy, bazuj?c na bezpo?rednich relacjach 13 Amerykanów, których ?ycie zmieni?o si? po do?wiadczeniach wojny wietnamskiej. Poznajemy wspomnienia nie tylko osób bezpo?rednio walcz?cych w wojnie, ale tak?e ich rodzin i przyjació?. Serial, w pewnym sensie, tworzy portret spo?ecze?stwa naznaczonego przez wojn?.

HISTORY™ | Kana? HISTORY jest dost?pny m.in. w ofercie platform: Cyfrowy Polsat (kana? 94), Cyfra+ (kana? 87), UPC (kana? 389), TOYA (kana? 353)
HISTORY™ | Kana? HISTORY jest dost?pny m.in. w ofercie platform: Cyfrowy Polsat (kana? 94), Cyfra+ (kana? 87), UPC (kana? 389), TOYA (kana? 353) (by www.historytv.pl )

Spo?ród bohaterów serialu warto wymieni? posta? Karla Marlantesa, ?o?nierza ameryka?skiej piechoty morskiej, którego jednostka bra?a udzia? w najbardziej zaci?tych walkach, a jego powie?? zatytu?owana „Matterhorn” jest uwa?ana za jedn? z najlepszych ksi??ek, które powsta?y o wojnie wietnamskiej.

?ycie wojskowe nie by?o obce tak?e Anne Purcell, której m?? Ben by? zawodowym oficerem Armii Stanów Zjednoczonych. Jak dziesi?tki tysi?cy innych ?on ?o?nierzy mia?a okazj? ?y? w bazach wojskowych w ró?nych cz??ciach kraju. Gdy 12 lutego 1968 r. – w niespe?na sze?? miesi?cy po tym, jak jej m?? zg?osi? si? na ochotnika do s?u?by w Wietnamie – Anne otrzyma?a wiadomo??, ?e jej m?? „zagin?? w toku dzia?a?”, jej ?wiat nagle si? zawali?. W 1970 r. Anne sta?a si? cz?onkini? National League of Families – organizacji zajmuj?cej si? losem je?ców wojennych i tych, którzy zagin?li w Wietnamie.

Niecodziennymi do?wiadczeniami podzieli si? równie? Arthur Wiknik, rekrut, który poprowadzi? swój oddzia? do zwyci?stwa podczas 10-dniowych walk o strategiczny punkt o nazwie „Hamburger Hill”; Jak sam przyznaje, by? zaledwie 18-letnim „smarkaczem”, gdy w kwietniu 1968 r. otrzyma? zawiadomienie o poborze do wojska. Po odbyciu s?u?by Wiknik wróci? do domu w marcu 1970 r. Przez kilka nast?pnych lat usilnie stara? si? jako? pogodzi? potworne wspomnienia z wojny z postaw? rodaków, którzy nie chcieli s?ysze? ani s?owa wi?cej o Wietnamie.

„Wietnam: zaginione filmy” | Historii, któr? opowiemy, grozi zapomnienie…
Wietnam: zaginione filmy” | Historii, któr? opowiemy, grozi zapomnienie… (by www.historytv.pl )

Kana? HISTORY™

Kana? HISTORY™ zosta? uruchomiony w styczniu 1995 roku w USA, a w Polsce nadaje od kwietnia 2008 roku. Dociera obecnie do ponad 300 milionów gospodarstw domowych w 150 krajach i jest dost?pny w ponad 30 j?zykach. HISTORY to wiod?cy globalny nadawca programów o tematyce historycznej. Wi?cej informacji mo?na uzyska? na stronie www.historytv.pl oraz na profilu www.facebook.com/HISTORYpolska.

HISTORY rzuca ?wie?e spojrzenie na nasz? przesz?o??, dzi?ki czemu historia zyskuje na znaczeniu i staje si? bardziej zajmuj?ca. Kana? oferuje wysokiej jako?ci programy, które przybli?aj? widzom fascynuj?ce wydarzenia opowiedziane z nowych perspektyw i za pomoc? barwnych rekonstrukcji, podwa?aj?c tradycyjny sposób postrzegania historii. HISTORY bawi i przyci?ga widzów, zabieraj?c ich na spotkanie z rzeczywisto?ci? inn? ni? wszystkie.

Dodaj komentarz

Pami?taj prosz? o polityce komentarzy. Komentarze s?u?? do wyra?ania opinii na temat opublikowanego tekstu, albo zadawania pyta? jego dotycz?cych. Nie s?u?? do reklamowania w?asnych stron ani zadawania pyta? nie zwi?zanych z tematem wpisu. W przypadku pyta? lub w?tpliwo?ci prosimy o kontakt. Komentarze od niezalogowanych u?ytkowników, wymagaj? zatwierdzenia przez administratora.


Kod antysapmowy
Odśwież