BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Wietnamczycy znani s? ze swojej s?abo?ci do kanarków, s?owików i innych ptaszków, które trzymaj? w klatkach. Klatki o ró?nych rozmiarach i kszta?tach wywieszane s? w oknach, na balkonach, a tak?e we frontach sklepów, na straganach i w restauracjach.

Wietnam | Kolorowe ptaszki w klatkach s? bardzo popularne w Wietnamie
Wietnam | Kolorowe ptaszki w klatkach s? bardzo popularne w Wietnamie (by loridstone )

?piewaj?ce ptaki w klatkach s? bardzo popularne w Wietnamie. Ich ?piew harmonizuje z ulicznym gwarem, d?wi?kami klaksonów, odg?osami zat?oczonych straganów, nadaj?c wietnamskim ulicom niepowtarzalny charakter.

Wielu turystów wracaj?cych z egzotycznej wycieczki po tym pi?knym kraju wspomina niespotykany widok ptasich klatek wisz?cych niemal wsz?dzie, cz?sto w najbardziej niespodziewanych miejscach.

A co sami Wietnamczycy mówi? na temat kolorowych, ?piewaj?cych ptaszków i ich znaczenia?

Mieszka?cy Wietnamu uwa?aj?, ?e ptaki ?piewaj?ce wnosz? do ich domów, sklepów i w inne ?yciowe przestrzenie szczególn? atmosfer?. Cz?sto mo?na tak?e spotka? si? ze stwierdzeniem, ?e aby wnie?? do domu namiastk? lasu, natury czy sielank? wsi, nale?y sprawi? sobie s?owika, pliszk?, kanarka, srok? czy go??bia…

M?odzi Wietnamczycy wybieraj? najcz??ciej atrakcyjne papugi lub temperamentne go??bie plamiste, starsze osoby za? – s?owiki, khuou i kanarki, ze wzgl?du na ich pi?kny ?piew i spokojn? natur?.

Wietnam | Wietnamczycy maj? szczególn? s?abo?? do ?piewaj?cych ptaszków…
Wietnam | Wietnamczycy maj? szczególn? s?abo?? do ?piewaj?cych ptaszków… (by dekcuf )

Ró?ne ptaki potrzebuj? ró?nych klatek, które powinny zapewnia? im  mo?liwie najwygodniejsze warunki. Przewa?nie klatki wykonane s? z bambusa lub drewna, ale spotyka si? tak?e bardziej ekskluzywne pomieszczenia dla ptaków, zrobione z dro?szych materia?ów.

W?a?ciciele ptaków spotykaj? si? czasami w wi?kszym gronie, zabieraj? wtedy ze sob? swoje klatki, aby ptaki mog?y „porozmawia? ze sob?”.
 
Z ptakami w klatkach zwi?zany jest tak?e pewien zwyczaj kultywowany m. in. w czasie ?wi?ta Tet. Wówczas buddy?ci masowo uwalniaj?, cz?sto zakupione na terenie ?wi?ty?, ptaki. Ten symboliczny gest ma na celu zapewnienie szcz??cia i „zdobycie zas?ugi”, która wed?ug buddyjskich wierze?, mo?e zapewni? lepszy byt w przysz?ym wcieleniu.

R?cznie wykonana ptasia klatka mo?e by? tak?e ciekaw? pami?tk? z podró?y po Wietnamie. Mo?na je zakupi? np. we wsi Vac w odleg?o?ci ok 35 km od Hanoi.
Dodaj komentarz

Pami?taj prosz? o polityce komentarzy. Komentarze s?u?? do wyra?ania opinii na temat opublikowanego tekstu, albo zadawania pyta? jego dotycz?cych. Nie s?u?? do reklamowania w?asnych stron ani zadawania pyta? nie zwi?zanych z tematem wpisu. W przypadku pyta? lub w?tpliwo?ci prosimy o kontakt. Komentarze od niezalogowanych u?ytkowników, wymagaj? zatwierdzenia przez administratora.


Kod antysapmowy
Odśwież