BĹ‚Ä…d
 • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character


Wielu Europejczyków uwa?a Wietnam za kraj buddyjski. Nie jest to jednak tak do ko?ca prawd?. Buddyzm nigdy nie osi?gn?? w Wietnamie takiego zasi?gu i wp?ywów jak w krajach o?ciennych: w Kambod?y, Laosie czy Tajlandii.

Wietnam | Buddyzm nigdy nie osi?gn?? w Wietnamie tak silnej pozycji jak w krajach o?ciennych
Wietnam | Buddyzm nigdy nie osi?gn?? w Wietnamie tak silnej pozycji jak w krajach o?ciennych (by ultimateslug )

Mniej ni? 10 procent mieszka?ców Wietnamu deklaruje si? jako buddy?ci. Wi?kszo?? Wietnamczyków praktykuje mieszank? kultu przodków, buddyzmu, daoizmu, konfucjanizmu i animizmu, przy czym najwa?niejszy jest w tym wszystkim kult przodków.

Nowy Rok T?t Nguyęn ?án tak?e nie jest ?wi?tem buddyjskim – jest zdecydowanie starszy od buddyzmu. Buddyjski Nowy Rok przypada w kwietniu.

W Wietnamie granice i przej?cia mi?dzy poszczególnymi religiami s? bardzo p?ynne. Przynale?no?? do jednej religii nie wyklucza równoczesnego wyznawania innej. Jedynie chrze?cija?stwo stanowi pod tym wzgl?dem wyj?tek.

Wietnamskie spo?ecze?stwo obok kilku tysi?cy lat tradycji animizmu i kultu przodków przej??o tak?e obcych bogów i nauki, które pozostawa?y w zwi?zku z jego w?asnym ?yciem i pragnieniami. Przy tej „adopcji” bogowie i kulty daoizmu i buddyzmu zosta?y tak mocno zmodyfikowane, ?e s? postrzegane i odczuwane jako wietnamskie i znalaz?y doj?cie do si?gaj?cego prehistorii ?wiata legend i mitów. Chodzi tutaj przede wszystkim o daoistyczne duchy opieku?cze i inne, ale te? o postaci z buddyzmu, które przebra?y si? w szaty bogów animizmu.

Wietnam | ?wi?tynia kaodaistyczna w pobli?u Sajgonu
Wietnam | ?wi?tynia kaodaistyczna w pobli?u Sajgonu (by sweet_redbird )

W czasie spisu ludno?ci w 2009 roku zadawano Wietnamczykom m. in. pytanie o przynale?no?? religijn?. Okazuje si?, ?e 82 procent spisywanych nie nale?y do ?adnej religii. Oto liczby:

Liczba mieszka?ców Wietnamu ogó?em: 85 846 997, w tym:

 • Buddy?ci: 6 802 318
 • Katolicy: 5 677 086
 • Hňa H?o: 1 433 252
 • Cao ?ŕi (Kaodaizm): 807 915
 • Protestanci: 734 168
 • Muzu?manie: 75 286
 • Hindui?ci: 56 427
 • ??o T? Ân Hi?u Ngh?a: 41 280
 • ??o B?u S?n K? H??ng: 10 824
 • Ba Ha'i: 731
 • Minh S? ??o: 709
 • Minh Lý ??o: 366

Pewnym zaskoczeniem mo?e by? nie ilo?? buddystów i chrze?cijan, ale stosunkowo du?a przynale?no?? do kaodaizmu (Cao ?ŕi), a zw?aszcza Hoa Hao (Hňa H?o).

Wietnam | Buddyjska ?wi?tynia Thien Mu w Hue
Wietnam | Buddyjska ?wi?tynia Thien Mu w Hue (by biaebruno )

Protestantyzm deklaruj? przewa?nie cz?onkowie mniejszo?ci etnicznych na Wy?ynie Centralnej, islam – Ch?mowie w Wietnamie Centralnym i Po?udniowym. Dao Tu An Hieu Nghia (??o T? Ân Hi?u Ngh?a) jest buddyjsk? sekt? bez wi?kszych wp?ywów. Podobnie wygl?da sytuacja Dao Buu Son Ky Hiong (??o B?u S?n K? H??ng). Ta sekta powsta?a w XIX wieku w Delcie Mekongu. Z kolei Minh Su Dao i Minh Ly Dao (Minh S? ??o i Minh Lý ??o) s? od?amami Cao ?ŕi.

Statystyka nie obejmuje liczby ludzi, którzy praktykuj? najstarsze wietnamskie wierzenia – kult przodków. Mo?na jednak z du?ym prawdopodobie?stwem okre?li? t? liczb? na prawie 100 procent. 

Komentarze  

 
0 #2 skinetrinpromo.pl 2015-08-08 19:46
Pisa? wi?cej, bo dobrze si? czyta i konkretnie napisane, a
to najwa?niejsze, bo kto lubi mas?o ma?lane..chyba nikt.
Pozdrawiam
Cytować
 
 
0 #1 W 2012-03-12 10:53
Cytować
 

Dodaj komentarz

Pami?taj prosz? o polityce komentarzy. Komentarze s?u?? do wyra?ania opinii na temat opublikowanego tekstu, albo zadawania pyta? jego dotycz?cych. Nie s?u?? do reklamowania w?asnych stron ani zadawania pyta? nie zwi?zanych z tematem wpisu. W przypadku pyta? lub w?tpliwo?ci prosimy o kontakt. Komentarze od niezalogowanych u?ytkowników, wymagaj? zatwierdzenia przez administratora.


Kod antysapmowy
Odśwież