BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character


Naukowcy odkryli w Wietnamie rzadki gatunek szczura, który okre?la si? mianem „?ywej skamieliny”. Pierwsze szczury skalne odkryto i opisano dopiero w 2005 roku!

Wietnam | Okazuje si?, ?e szczurza rodzinka w Wietnamie jest wi?ksza, ni? wydawa?o si? do tej pory
Wietnam | Okazuje si?, ?e szczurza rodzinka w Wietnamie jest wi?ksza, ni? wydawa?o si? do tej pory (by furryscalyman )

Stwierdzenie, ?e te szczury s? spokrewnione z wymar?? przed jedenastoma milionami lat grup? gryzoni (Diatomyidae) brzmi sensacyjnie.

Laota?ski szczur skalny zosta? znaleziony w Parku Narodowym Phong Nha-K? Bŕng w Wietnamie Centralnym.

„Badania potwierdzi?y, ?e ten gryzo? jest laota?skim szczurem skalnym” – powiedzia? Nguy?n Duy L??ng – ekspert mi?dzynarodowej organizacji przyrodniczej.

Zwierz?ta te mog? mie? ponad 25 cm d?ugo?ci i s? prawie ca?kowicie czarne. Maj? gruby, ow?osiony ogon.

Park Narodowy Phong Nha-K? Bŕng, w którym je znaleziono, zosta? wpisany na list? ?wiatowego dziedzictwa UNESCO. Rozci?ga si? na powierzchni ponad 90 000 ha do granicy z Laosem i jest szczególnie bogaty w gatunki flory i fauny.

Do tej pory laota?skie szczury skalne by?y znane tylko w prowincji Khammouan w po?udniowym Laosie. S? one aktywne g?ównie noc? i ?ywi? si? li??mi, nasionami i traw?. Prawdopodobnie zjadaj? te? w niewielkich ilo?ciach owady.

Miejscowa ludno?? wiedzia?a ju? od dawna o istnieniu tych zwierz?t, które nazywano „Kha-Nyou” i polowano na nie dla mi?sa.

Laota?skie szczury nie s? bli?ej spokrewnione z ?adnym innym gatunkiem gryzoni. W 2005 roku otrzyma?y naukow? nazw? Laonastes (=mieszkaniec ska?) aenigmamus (=zagadkowa mysz).

Dodaj komentarz

Pami?taj prosz? o polityce komentarzy. Komentarze s?u?? do wyra?ania opinii na temat opublikowanego tekstu, albo zadawania pyta? jego dotycz?cych. Nie s?u?? do reklamowania w?asnych stron ani zadawania pyta? nie zwi?zanych z tematem wpisu. W przypadku pyta? lub w?tpliwo?ci prosimy o kontakt. Komentarze od niezalogowanych u?ytkowników, wymagaj? zatwierdzenia przez administratora.


Kod antysapmowy
Odśwież