BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

W pó?nocnym Wietnamie znajduj? si? pi?kne plantacje brzoskwiniowych kwiatów Hoa Dao (Hoa ?ŕo). S? to kwiaty hodowane specjalnie na okazj? obchodów ?wi?ta Tet (T?t), czyli wietnamskiego Nowego Roku. Kwiat brzoskwini, ze wzgl?du na swój czerwono-ró?owy kolor, Wietnamczycy uwa?aj? za szcz??liwy symbol, przynosz?cy wiele korzy?ci i zapewniaj?cy pomy?lno?? przez ca?y rok.

Wietnam | Istniej? cztery odmiany wietnamskich kwiatów brzoskwini
Wietnam | Istniej? cztery odmiany wietnamskich kwiatów brzoskwini (by vuanhtuannguyen )

Istniej? cztery rodzaje kwiatów brzoskwini. Bich Dao ma g??boki ró?owy kolor i posiada wiele kwiatów, Dao Phai jest bladoró?owy i sadzony bywa g?ównie dla owoców. Dao bach – bia?y kwiat brzoskwini – jest stosunkowo trudny do uprawy, za? drzewka odmiany thon s? niskie, a ich kwiaty ma?e i posiadaj?ce wiele odcieni.

Ga??zki z kwiatami brzoskwini s? cennym darem wys?anym do krewnych mieszkaj?cych w Po?udniowym Wietnamie z okazji Nowego Roku. Maj? by? ?yczeniem zapomnienia o k?opotach minionego roku i symbolem nadziei na lepszy czas dla najbli?szych. Brzoskwiniowe drzewka i kwiaty s? obecnie popularne tak?e w wielu krajach europejskich.

Tylko mniej ni? trzy tygodnie pozosta?o do obchodów Wietnamskiego Nowego Roku. Ogrodnicy w Tan Nhat, Ha Noi i Phu Thuong dokonuj? ostatecznego ci?cia na swoich brzoskwiniowych drzewach. W tym roku sprzyjaj?ca pogoda zapewni?a kwiatom doskona?e warunki.

Wietnam | W tym roku pogoda by?a wyj?tkowo ?askawa dla kwiatów Hoa Dao
Wietnam | W tym roku pogoda by?a wyj?tkowo ?askawa dla kwiatów Hoa Dao (by hans_voralberg )

"Pogoda w tym roku by?a znacznie lepsza ni? w zesz?ym, bardziej wilgotna, deszczu i s?o?ca by?o nieco mniej" – cieszy si? 55-letni Do Thi Mai, plantator drzew brzoskwiniowego kwiatu w Phu Thuong.

„W ubieg?ym roku, gdy zbli?a? si? T?t kwiatów by?o znacznie mniej, ale w tym roku pogoda by?a ?askawa i pozwoli?a nam wyhodowa? odpowiedni? ilo?? pi?knych kwiatów” – kontynuuje Do Thi Mai.

W listopadzie ogrodnicy zacz?li przycinanie drzew, aby wyda?y jak najwi?cej p?ków. Wietnamczycy uwa?aj?, ?e w tym roku ceny kwiatów mog? by? wy?sze ni? w ubieg?ym, z powodu rosn?cych kosztów produkcji i wy?szych pensji dla robotników sezonowych.

Wietnam | Wrzoskwiniowe kwiaty Hoa ?ŕo okraszaj? noworoczne ?yczenia
Wietnam | Wrzoskwiniowe kwiaty Hoa ?ŕo okraszaj? noworoczne ?yczenia (by pmquan )

Nguyen Van Duong, inny plantator z Phu Thuong, tak?e przewiduje wzrost cen: "Kwiaty w tym roku zdecydowanie lepiej wygl?daj?. Poniewa? ceny na wszystko rosn?, uwa?amy, ?e cena za drzewa kwiatu brzoskwini równie? wzro?nie, ale niezbyt wiele."

Ogród Nguyen Van Chien oferuje tysi?ce drzew kwiatu brzoskwini, niektóre z nich rosn? nawet kilkana?cie lat.

"Ten rodzaj zimnej pogody, 14-18 stopni Celsjusza, jest doskona?y. Kwiaty zachowuj? swój g??boki ró?owy kolor. Bez takiego ch?odu, kolor kwiatów cz?sto jest zbyt md?y przez wi?ksze dzia?anie s?o?ca” – mówi ogrodnik.

W tym roku plantatorzy spodziewaj? si? wspania?ego sezonu. Dwa lata temu, w okresie poprzedzaj?cym Tet by?o bardzo gor?co, w ubieg?ym roku za? by?o dosy? zimno, tegoroczna aura wskazuje na to, ?e okres Nowego Roku b?dzie bardzo szcz??liwy, bo kwiecisty.

Wietnam | Kwiaty Hoa ?ŕo reprezentuj? ca?e bogactwo odmian i odcieni
Wietnam | Kwiaty Hoa ?ŕo reprezentuj? ca?e bogactwo odmian i odcieni (by killua_zaoldyeck )

Dodaj komentarz

Pami?taj prosz? o polityce komentarzy. Komentarze s?u?? do wyra?ania opinii na temat opublikowanego tekstu, albo zadawania pyta? jego dotycz?cych. Nie s?u?? do reklamowania w?asnych stron ani zadawania pyta? nie zwi?zanych z tematem wpisu. W przypadku pyta? lub w?tpliwo?ci prosimy o kontakt. Komentarze od niezalogowanych u?ytkowników, wymagaj? zatwierdzenia przez administratora.


Kod antysapmowy
Odśwież