Błąd
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Bo?e Narodzenie jest jednym z czterech najwa?niejszych ?wi?t w Wietnamie (obok Urodzin Buddy, Nowego Roku i Mid-Autumn Festival). Obchodzone jest jako dzie? narodzin Jezusa Chrystusa, nazywanego tu "Kito". Mimo ?e buddyzm jest dominuj?c? religi? w Wietnamie, a chrze?cijanie stanowi? tylko mniejszo??, Bo?e Narodzenie jest wa?nym i uroczy?cie sp?dzanym okresem, zarówno dla chrze?cijan, jak i wyznawców innych religii.

Wietnam | ?wi?ty Miko?aj mi?dzy palmami
Wietnam | ?wi?ty Miko?aj mi?dzy palmami (by hhoyer )

?wi?ta Bo?ego Narodzenia w Wietnamie trwaj? w?a?ciwie tylko kilka godzin, w Wigili?. W Pierwszy Dzie? ?wi?t, czyli 25 grudnia, wszystko wraca do normy, sklepy s? otwierane, robotnicy i urz?dnicy pracuj?, a uczniowie i studenci obowi?zkowo uczestnicz? w zaj?ciach, na ten dzie? wyznaczane s? bowiem zaliczeniowe egzaminy i testy.

Dzie? 25 grudnia nie jest wi?c ?wi?tem -?? tak orzeka wietnamskie ustawodawstwo. Jest za to dniem po?wi?conym pami?ci o utworzeniu Wietnamskiej Armii Ludowej.

Wietnamskie Bo?e Narodzenie przypomina?o kiedy? swoim charakterem obchody na Zachodzie. Dramatyczne zmiany przysz?y tu wraz z komunistycznym przej?ciem w?adzy na po?nocy (1954 r.) i na po?udniu kraju (1975 r.). Katolikom odebrano wowczas prawo do publicznych obchodow i uroczyste ?wi?towanie narodzin Chrystusa przenios?o si? do zacisza domow.

W latach 90. Bo?e Narodzenie zacz??o stopniowo powraca? do Wietnamu, staj?c si? jednym z bardziej popularnych ?wi?t zarowno w?rod chrze?cijan, jak i wyznawcow innych wspolnot religijnych. Z pewno?ci? wp?yw na to mia? ich komercyjny charakter i stopniowe otwarcie na wp?ywy i idea?y Zachodu.

Wietnam | Bo?e Narodzenie jest okazj? do obdarowywania si? prezentami, stragany w ca?ym Wietnamie zape?niaj? si? wwczas upominkami
Wietnam | Bo?e Narodzenie jest okazj? do obdarowywania si? prezentami, stragany w ca?ym Wietnamie zape?niaj? si? wowczas upominkami (by bjvs )

Obecnie Bo?e Narodzenie jest uznawane g?ownie za okazj? do obdarowywania innych, zw?aszcza dzieci (swoich i swoich szefow). Prezenty wr?cza si? w dzie? wigilijny, zwykle od pierwszej gwiazdki a? do po?nocy. M?odzi ludzie i dzieci przebieraj? si? ch?tnie w stroj ?wi?tego Miko?aja.

Europejska tradycja ?wi?teczna jest w Wietnamie bardzo powszechna, a najbardziej wida? j? w du?ych miastach, np. Ho Chi Minh City, gdzie dekoracjami i przed?wi?teczn? gor?czk? przypomina bo?onarodzeniowy klimat panuj?cy w wi?kszo?ci pa?stw Europy.

Wietnam | ?wi?teczne dekoracje na ulicach Hanoi
Wietnam | ?wi?teczne dekoracje na ulicach Hanoi (by bjvs )

W wigili? Bo?ego Narodzenia pobo?ni Chrze?cijanie uczestnicz? w pasterce, po ktorej wracaj? do domow, aby spo?y? uroczyst? kolacj?. Kolacja ta jest najwa?niejszym posi?kiem obchodow Bo?ego Narodzenia w Wietnamie. Tradycyjne menu to przede wszystkim: zupa z kurczaka, pieczony indyk i tzw. christmas pudding. Dzieci z okazji narodzin Jezusa przygotowuj? w ko?ciele jase?ka.

Wietnamskie dzieci wierz? w istnienie ?wi?tego Miko?aja i niektoe z nich w wigilijny wieczor umieszczaj? przed drzwiami domu swoje buty, aby rankiem 25 grudnia znale?? w nich s?odycze. Ten zwyczaj do z?udzenia przypomina nasze Miko?ajki.

Dodaj komentarz

Pami?taj prosz? o polityce komentarzy. Komentarze s?u?? do wyra?ania opinii na temat opublikowanego tekstu, albo zadawania pyta? jego dotycz?cych. Nie s?u?? do reklamowania w?asnych stron ani zadawania pyta? nie zwi?zanych z tematem wpisu. W przypadku pyta? lub w?tpliwo?ci prosimy o kontakt. Komentarze od niezalogowanych u?ytkownikw, wymagaj? zatwierdzenia przez administratora.


Kod antysapmowy
Odśwież