BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character


Wietnamska Ha Long Bay, mieszcz?ca si? w Zatoce Tonkin, zosta?a uznana za jeden z siedmiu nowych cudów natury! Wyj?tkowa zatoka obejmuje ok 1 600 wapiennych wysp i wysepek, tworz?cych spektakularny krajobraz. Tutejsze ska?y o fantastycznych kszta?tach przypominaj? prawdziwe dzie?a sztuki.

Wietnam | Pi?kna Zatoka Ha Long
Wietnam | Pi?kna Zatoka Ha Long (by David McKelvey )

Ha Long jest niezwykle ró?norodna biologicznie. Odnajdziemy tu wiele typowych ekosystemów, takich jak namorzynowe lasy i koralowce oraz tysi?ce tropikalnych ro?lin i zwierz?t wielu gatunków. Niektóre gatunki ryb, kalmarów czy krewetek s? szczególnie rzadkie i nie wyst?puj? nigdzie indziej.

Ha Long Bay charakteryzuje si? du?? ró?norodno?ci? form skalnych. Fantastyczne jaskinie i kamienne „rze?by” , b?d?ce efektem morskiej inwazji na wie?e krasowe, s? jedyne w swoim rodzaju.

Krajobraz zatoki jest efektem wielu okresów wzrostu i obni?ania kontynentu, na przestrzeni 250-280 milionów lat. Procesy erozji i wietrzenia obdarzy?y unikaln? Ha Long Bay najpi?kniejszymi formami skalnymi na ?wiecie.

Tysi?ce wysp i wysepek o fantazyjnych kszta?tach tworz? krajobraz, w?ród którego mo?emy poczu? si? jak w zupe?nie innym ?wiecie, jak w fantastycznej ba?ni.

Wiele wysp zosta?o nazwanych w odniesieniu od ich niesamowitych kszta?tów. Z ka?dej strony wygl?daj? one inaczej i niejednokrotnie sprawiaj? wra?enie ?ywych i uduchowionych…

Wietnam | Wyspy Zatoki przybieraj? fantastyczne kszta?ty
Wietnam | Wyspy Zatoki przybieraj? fantastyczne kszta?ty (by shizhao )

Warto?ci geograficzne i geomorfologiczne Zatoki Ha Long zosta?y dostrze?one ju? wcze?niej – obszar zatoki zosta? uznany za ?wiatowe dziedzictwo przyrodnicze na 18. Radzie UNESCO w dniu 17 grudnia 1994 r. w Tajlandii.

Przypominaj?ca ogromny trójk?t powierzchnia zatoki posiada tak?e tereny sklasyfikowane jako narodowe punkty widokowe (uznane w 1962 r. przez Ministerstwo Kultury i Informacji).

Ostatnio wspania?a zatoka Ha Long zosta?a zaliczona do szacownego grona Siedmiu Cudów Natury.

A oto pozostali zwyci?zcy konkursu na Siedem Nowych Cudów Natury (New 7 Wonders of Nature):

  • Amazonia (Amazon) – Ameryka Po?udniowa
  • Wodospady Iguazu (Iguazu Falls) – Argentyna i Brazylia
  • Wyspa Czed?u (Jeju Island) – Korea Po?udniowa
  • Wyspa Komodo (Komodo Island) – Indonezja
  • Podziemna Rzeka Puerto Princesa (Puerto Princesa Underground River) – Filipiny
  • Gňra Sto?owa (Table Mountain) – Republika Po?udniowej Afryki

W konkursie startowa?y tak?e nasze pi?kne Mazury, ale tym razem nie uda?o im si? znale?? w gronie szcz??liwców.

Dodaj komentarz

Pami?taj prosz? o polityce komentarzy. Komentarze s?u?? do wyra?ania opinii na temat opublikowanego tekstu, albo zadawania pyta? jego dotycz?cych. Nie s?u?? do reklamowania w?asnych stron ani zadawania pyta? nie zwi?zanych z tematem wpisu. W przypadku pyta? lub w?tpliwo?ci prosimy o kontakt. Komentarze od niezalogowanych u?ytkowników, wymagaj? zatwierdzenia przez administratora.


Kod antysapmowy
Odśwież