BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character


W 15 dniu ósmego miesi?ca ksi??ycowego (czyli, wg naszego kalendarza – w czwartek 19 wrze?nia tego roku) obchodzi si? w Wietnamie wyj?tkowe ?wi?to z ksi??ycowymi ciastkami w roli g?ównej – T?t Trung Thu (ang. Mid-Autumn Festival, niem. Mittherbstfest).

Wietnam | Kadry z wietnamskich ulic w czasie ?wi?ta Tet Trung Thu
Wietnam | Kadry z wietnamskich ulic w czasie ?wi?ta Tet Trung Thu (by C. Karras)

Ju? od d?u?szego czasu wystawy sklepowe nie pozwalaj? zapomnie? o tym wydarzeniu. Pocz?tki ?wi?ta Tet Trung Thu (T?t Trung Thu) si?gaj? ponad 3000 lat. Jest ono obchodzone równie? w Chinach i w Korei (w Wietnamie nie jest jednak ?wi?tem oficjalnym).

Wietnamska legenda zwi?zana z tym ?wi?tem, która opowiadana bywa w niezliczonych wersjach, mówi o pewnym Wietnamczyku Thang Cuoi (Th?ng Cu?i), który zes?any zosta? na Ksi??yc. Od tamtej pory dzieci z ca?ego Wietnamu zapalaj? w dniu Tet Trung Thu latarnie, aby wskaza? temu legendarnemu nieszcz??nikowi drog? powrotn? na Ziemi?.

Wietnam | Jak smakuje ksi??yc przekonasz si? kosztuj?c przepysznych Banh Trung Thu
Wietnam | Jak smakuje ksi??yc, przekonasz si? kosztuj?c przepysznych Banh Trung Thu (by C. Karras)

Równie? w dzisiejszych czasach jest to ?wi?to g?ównie dla dzieci. Otrzymuj? one w tym dniu drobne prezenty w formie zabawek, a wieczorem uczestnicz? w pochodach z latarniami. Cz?sto prowadzone s? przy tym ta?ce smoka. Szkoda tylko, ?e pi?kne, kolorowe, r?cznie robione latarnie, których u?ywano jeszcze dwadzie?cia lat temu zosta?y w wi?kszo?ci zast?pione przez chi?skie plastikowe ?wietliki na baterie.

Tradycyjn? potraw? przygotowywan?, kupowan? i obficie podawan? podczas ?wi?ta T?t Trung Thu s? tzw. ciasteczka ksi??ycoweBanh Trung Thu (Bánh Trung Thu). Mowa tu o pysznych wypiekach z przeró?nym, najcz??ciej aromatycznym i s?odkim, nadzieniem. Okr?g?e niczym ksi??yc Bánh Trung Thu s? w tym dniu idealnym prezentem dla przyjació? i rodziny. W okresie oko?o?wi?tecznym mo?na je kupi? dos?ownie wsz?dzie w Wietnamie.

Wi?cej informacji o ksi??ycowych ciastkach znajdziesz tutaj.

Dodaj komentarz

Pami?taj prosz? o polityce komentarzy. Komentarze s?u?? do wyra?ania opinii na temat opublikowanego tekstu, albo zadawania pyta? jego dotycz?cych. Nie s?u?? do reklamowania w?asnych stron ani zadawania pyta? nie zwi?zanych z tematem wpisu. W przypadku pyta? lub w?tpliwo?ci prosimy o kontakt. Komentarze od niezalogowanych u?ytkowników, wymagaj? zatwierdzenia przez administratora.


Kod antysapmowy
Odśwież