BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

?wi?to T?t ?oan Ng? przypada w czasie letniego przesilenia dnia z noc? i rozpoczyna sie pi?tego dnia pi?tego miesi?ca ksi??ycowego.

Wietnam | Jeden z cz?onów sk?adaj?cych si? na nazw? ?wi?ta to
Wietnam | Jeden z cz?onów sk?adaj?cych si? na nazw? ?wi?ta to "Ng?", czyli ko? - siódme zwierz? w azjatyckim zodiaku (by a_of_doom)

„?oan” oznacza: start, a „Ng?” jest koniem – siódmym zwierz?ciem w azjatyckim zodiaku i odnosi si? do s?o?ca w po?udnie. O tej porze roku ogon gwiazdozbioru Wielkiej Nied?wiedzicy wskazuje dok?adnie na po?udnie. We wszech?wiecie powstaje najwi?ksza ilo?? energii Yang w ca?ym roku. Dlatego ludzie i zwierz?ta musz? w tym czasie szczególnie uwa?a? na swoje zdrowie, aby t? energi? przezwyci??y?.

Poniewa? jest to najgor?tsza pora roku, istnieje podwy?szone ryzyko wyst?pienia choroby albo infekcji. Spo?ywa si? wtedy ró?ne sezonowe owoce oraz c?m r??u (ma?e sfermentowane w winie kulki ry?owe). Tradycyjnie u?ywa si? do tego celu specjalnego wina, które jest wytwarzane ze sfermentowanego kleistego ry?u z dodatkiem dro?d?y i ró?nych zió?. To wino, R??u n?p, posiada (jak si? s?dzi) lecznicz? moc. Ma dzia?a? na choroby, a przede wszystkim zwalcza? paso?yty. St?d bierze si? druga nazwa ?wi?ta: T?t gi?t sâu b? (T?pienie owadów, albo ?wi?to t?pienia robactwa). Niegdy? ch?opi przep?dzali tego dnia robactwo z pól przy pomocy rytualnych obrz?dów oczyszczaj?cych.

Powstanie tego ?wi?ta wyja?nia stara wietnamska legenda:

W dawnych czasach ?yli we wsi dwaj bracia-sieroty. Znani byli ze swej inteligencji, grzeczno?ci i uprzejmo?ci. Dwa w??e, które po d?ugim ?yciu przeistoczy?y si? w duchy, zakocha?y si? w tych braciach i przemieni?y si? w przepi?kne kobiety. Obaj bracia zakochali si? w nich i po?lubili w??e. ?yli szcz??liwi i zadowoleni, ale niestety bardzo krótko: z ka?dym dniem stawali si? bardziej chorzy, unikali ?wiat?a dziennego i ?yli w zmkni?ciu.

Mieszka?cy wsi podejrzewali obecno?? z?ych duchów. Kiedy pewnego dnia zawita? do wioski taoistyczny pustelnik, opowiedzieli mu o chorych braciach. Pustelnik potwierdzi? wp?yw z?ych duchów. Dla przezwyci??enia ich sporz?dzi? specjalne wino, które wie?niacy mieli poda? braciom pi?tego dnia pi?tego miesi?ca ksi??ycowego.

W momencie, kiedy bracia przyj?li lekarstwo, ich pi?kne ?ony zamieni?y si? na powrót w w??e i znikn??y w chmurze dymu. Od tego czasu ludzie stosuj? R??u n?p, aby przegoni? z?e duchy.

W ró?nych regionach Wietnamu ?wi?to znane jest pod nazw? T?t Trùng Ng? (?wi?to Podwójnej Pi?tki) i T?t N?a N?m (?wi?to Po?owy Roku). Poza tym, w tym dniu obchodzony jest równie? dzie? ?mierci Âu C?, pramatki narodu wietnamskiego. 

Dodaj komentarz

Pami?taj prosz? o polityce komentarzy. Komentarze s?u?? do wyra?ania opinii na temat opublikowanego tekstu, albo zadawania pyta? jego dotycz?cych. Nie s?u?? do reklamowania w?asnych stron ani zadawania pyta? nie zwi?zanych z tematem wpisu. W przypadku pyta? lub w?tpliwo?ci prosimy o kontakt. Komentarze od niezalogowanych u?ytkowników, wymagaj? zatwierdzenia przez administratora.


Kod antysapmowy
Odśwież