BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character


Która z wietnamskich rzek nosi t? tajemnicz?, ba?niow? nazw?? Ta sama, która nazywana bywa równie? „Burzliw? Rzek?” (w Chinach), „Matk? Wszelkiej Wody” (w Laosie), „Wielk? Wod?” (w Kambod?y) albo „Wielk? Rzek?” (w Wietnamie). Ze wzgl?du na dziewi?? g?ównych odnóg, które tworz? ogromn? delt?, Wietnamczycy nazywaj? t? rzek? równie? „Rzek? Dziewi?ciu Smoków” - Sông C?u Long.

Wietnam | Ma?y mieszkaniec Delty Mekongu
Wietnam | Ma?y mieszkaniec Delty Mekongu (by C. Karras)

Mekong

Ta rzeka wielu imion, znana w Europie jako Mekong, ma prawie 5000 km d?ugo?ci i jest dziesi?t? pod wzgl?dem d?ugo?ci rzek? ?wiata. Od swoich ?róde? w Tybecie a? do uj?cia do Morza Po?udniowochi?skiego, Mekong ??czy sze?? krajów: Chiny, Birm?, Laos, Kambod?? i Wietnam, na pewnym odcinku wyznacza tak?e granic? pomi?dzy Laosem i Birm? oraz Tajlandi?.

Rozpo?cieraj?ca si? szeroko Delta Mekongu ze swoimi dziewi?cioma odnogami, z których Ti?n Giang (Górny Mekong) i H?u Giang (Dolny Mekong)s? najwa?niejsze, zajmuje powierzchni? ok. 70 000 km2.

Wietnam | Wycieczka ?odzi? po Mekongu to du?e prze?ycie dla ka?dego turysty
Wietnam | Wycieczka ?odzi? po Mekongu to du?e prze?ycie dla ka?dego turysty (by C. Karras)

Poziom wody w Rzece Dziewi?ciu Smoków, która nawadnia po?udniowy spichlerz ry?owy Wietnamu i jest wa?nym szlakiem komunikacyjnym, ulega znacznym okresowym wahaniom. Kiedy pora deszczowa si? spó?nia a woda opada, niektóre odnogi rzeki wysychaj?.

Mekong to dla mieszkaj?cych w jego pobli?u Wietnamczyków ?ród?o ?ycia, a dla przybywaj?cych tu turystów – niebywa?a atrakcja. Podró? ?odzi? wzd?u? rzeki, obserwacja codziennego ?ycia mieszka?ców Wietnamu ?wietnie znaj?cych ten ?ywio? i ?yj?cych z nim w doskona?ej symbiozie, a tak?e roztaczaj?ce si? wokó? wspania?e krajobrazy, to szansa na naprawd? niezwyk?? przygod?.

Wietnam | Mekong - Sông C?u Long - Rzeka Dziewi?ciu Smoków
Wietnam | Mekong - Sông C?u Long - Rzeka Dziewi?ciu Smoków (by C. Karras)

Dodaj komentarz

Pami?taj prosz? o polityce komentarzy. Komentarze s?u?? do wyra?ania opinii na temat opublikowanego tekstu, albo zadawania pyta? jego dotycz?cych. Nie s?u?? do reklamowania w?asnych stron ani zadawania pyta? nie zwi?zanych z tematem wpisu. W przypadku pyta? lub w?tpliwo?ci prosimy o kontakt. Komentarze od niezalogowanych u?ytkowników, wymagaj? zatwierdzenia przez administratora.


Kod antysapmowy
Odśwież