BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Od d?u?szego ju? czasu tocz? si? o?ywione debaty zwi?zane z wyborem narodowego kwiatu Wietnamu. W ko?cowym efekcie ten kwiatek uznany zostanie za kulturowy symbol i stanie si? znakiem rozpoznawczym kraju na wszystkich mo?liwych ?wi?tach  i festiwalach.

Wietnam | Zwyci?sca tytu?u
Wietnam | Zwyci?zca tytu?u "narodowego kwiatu Wietnamu" musi posiada? kilka wyj?tkowych cech (by Cathrin Karras i a_of_doom)

Jednak tytu? „narodowy” mo?e otrzyma? tylko kwiat odpowiadaj?cy wymogom, które okre?li?o Ministerstwo Kultury, Sportu i Turystyki Wietnamu.

Spo?ród 13 cech maj?cych wyró?nia? symbol Wietnamu szczególnie wa?ne s? nast?puj?ce:

  • Kwiat musi posiada? „wietnamskie korzenie”, czyli przez odpowiednio d?ugi czas rosn?? na terytorium Wietnamu.
  • Powinien by? w pe?ni adaptowany do warunków klimatycznych kraju, a jego populacja musi by? odpowiednio liczna.
  • Kwiat powinien kwitn?? przez okr?g?y rok, a przynajmniej przez wi?ksz? jego cz???, wyra?a? specyfik? narodu wietnamskiego, aspekty kultury i tradycji, a tak?e posiada? mi?y zapach i pe?en wdzi?ku wygl?d.

W charakterze potencjalnych kandydatów zaproponowano najró?niejsze kwiaty, a w?ród nich wi?ni?, morel?, brzoskwini?, arek?, ró??, bambus i wiele innych.

Ankieta internetowa pokaza?a, ?e póki co najwi?ksz? ilo?? g?osów oddano na lotos, na dalszych miejscach znalaz?y si? kwiaty moreli, brzoskwini i wi?ni.

Bardzo mo?liwe, ?e status narodowego symbolu przypadnie w udziale lotosowi.

Wietnam | Spore szanse na zostanie narodowym kwiatem Wietnamu ma lotos
Wietnam | Spore szanse na zostanie narodowym kwiatem Wietnamu ma lotos (by mauricekoop)

Aktualizacja:

Czy ju? wiecie, który kwiat doczeka? si? zaszczytnego miana "narodowego kwiatu Wietnamu"?

Zgadza si?, to ró?owy lotos, który w przeprowadzonym w 2011 roku rankingu, wyprzedzi? znaczn? ilo?ci? g?osów kwiat wi?ni i kwiat moreli.

Pierwsza trójka przedstawia?a si? nast?puj?co:

  • ró?owy lotos – ponad 69 % procent g?osów
  • kwiat wi?ni – ponad 13 %
  • kwiat moreli – ponad 7 %

G?osuj?cy uznali, ?e kwiat lotosu najlepiej oddaje charakter kulturowy i ducha narodowego Wietnamczyków, od stuleci stanowi popularny motyw tradycyjnych festiwali oraz jest inspiracj? dla twórców wietnamskiej muzyki, poezji i architektury.

Dodaj komentarz

Pami?taj prosz? o polityce komentarzy. Komentarze s?u?? do wyra?ania opinii na temat opublikowanego tekstu, albo zadawania pyta? jego dotycz?cych. Nie s?u?? do reklamowania w?asnych stron ani zadawania pyta? nie zwi?zanych z tematem wpisu. W przypadku pyta? lub w?tpliwo?ci prosimy o kontakt. Komentarze od niezalogowanych u?ytkowników, wymagaj? zatwierdzenia przez administratora.


Kod antysapmowy
Odśwież