Błąd
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Bo?e Narodzenie jest jednym z czterech najwa?niejszych ?wi?t w Wietnamie (obok Urodzin Buddy, Nowego Roku i Mid-Autumn Festival). Obchodzone jest jako dzie? narodzin Jezusa Chrystusa, nazywanego tu "Kito". Mimo ?e buddyzm jest dominuj?c? religi? w Wietnamie, a chrze?cijanie stanowi? tylko mniejszo??, Bo?e Narodzenie jest wa?nym i uroczy?cie sp?dzanym okresem, zarówno dla chrze?cijan, jak i wyznawców innych religii.

Wietnam | ?wi?ty Miko?aj mi?dzy palmami
Wietnam | ?wi?ty Miko?aj mi?dzy palmami (by hhoyer )

?wi?ta Bo?ego Narodzenia w Wietnamie trwaj? w?a?ciwie tylko kilka godzin, w Wigili?. W Pierwszy Dzie? ?wi?t, czyli 25 grudnia, wszystko wraca do normy, sklepy s? otwierane, robotnicy i urz?dnicy pracuj?, a uczniowie i studenci obowi?zkowo uczestnicz? w zaj?ciach, na ten dzie? wyznaczane s? bowiem zaliczeniowe egzaminy i testy.

Dzie? 25 grudnia nie jest wi?c ?wi?tem -?? tak orzeka wietnamskie ustawodawstwo. Jest za to dniem po?wi?conym pami?ci o utworzeniu Wietnamskiej Armii Ludowej.

Jak poinformowa? rz?d w Hanoi, wieczorem 4 pa?dziernika 2013 r. po d?ugiej chorobie zmar? w wieku 102 lat Võ Nguyên Giáp (Vo Nguyen Giap) – bohater narodowy Wietnamu.

Wietnam | Genera? Vo Nguyen Giap (V Nguyn Gip)
Wietnam | Genera? Vo Nguyen Giap (Võ Nguyên Giáp) (by manhhai )

Genera? Võ Nguyên Giáp jest obok prezydenta Ho Chi Minha najbardziej znan? twarz? wietnamskiej niepodleg?o?ci. Nale?y do wybitnych osobisto?ci najnowszej historii Wietnamu. Cieszy? si? szacunkiem w ca?ym kraju.

W 15 dniu ósmego miesi?ca ksi??ycowego (czyli, wg naszego kalendarza – w czwartek 19 wrze?nia tego roku) obchodzi si? w Wietnamie wyj?tkowe ?wi?to z ksi??ycowymi ciastkami w roli g?ównej – T?t Trung Thu (ang. Mid-Autumn Festival, niem. Mittherbstfest).

Wietnam | Kadry z wietnamskich ulic w czasie ?wi?ta Tet Trung Thu
Wietnam | Kadry z wietnamskich ulic w czasie ?wi?ta Tet Trung Thu (by C. Karras)

Ju? od d?u?szego czasu wystawy sklepowe nie pozwalaj? zapomnie? o tym wydarzeniu. Pocz?tki ?wi?ta Tet Trung Thu (T?t Trung Thu) si?gaj? ponad 3000 lat. Jest ono obchodzone równie? w Chinach i w Korei (w Wietnamie nie jest jednak ?wi?tem oficjalnym).