BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1323. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Wietnamskie rze?biarstwo wykazuje ten sam dualizm, co inne wietnamskie sztuki: z jednej strony ulega zagranicznym wp?ywom, z drugiej za? pozostaje wierne narodowemu duchowi.

Wietnam | Rze?ba wietnamska zdradza wp?ywy chi?skie
Wietnam | Rze?ba wietnamska zdradza wp?ywy chi?skie (by srgblog)

Ze wszystkich zagranicznych wp?ywów, które wzbogaci?y wietnamsk? sztuk? rze?biarsk?, najwi?ksze by?y te pochodz?ce z Chin. To wida? zarówno w wyborze postaci, jak i w motywach rze?b.

Zarówno w chi?skim, jak i wietnamskim rze?biarstwie tworzono pos?gi do ozdabiania wn?trz pagód - dzie?a sztuki s?u??ce skupieniu i modlitwie. Wybór motywów tak?e wskazuje na wzory chi?skie: 4 ulubione ba?niowe zwierz?ta i 4 pory roku.

Wietnam | Delikatne, p?ynne linie p?askorze?by Królestwa Cham
Wietnam | Delikatne, p?ynne linie p?askorze?by Królestwa Cham (by dalbera)

W sztuce Wietnamu odnajdywane s? tak?e wp?ywy królestwa Cham (nieistniej?cy ju? dzi? lud hinduski). Archeolodzy Badaj?cy pagod? Ph?t Tích odkryli pos?g kobiety ze skrzyd?ami, p?askorze?by przedstawiaj?ce flecistów i wyroby porcelanowe z ornamentami nie spotykanymi w Wietnamie. Fakt, ?e sztuka Cham zaistnia?a obok rodzimej wietnamskiej, t?umaczy si? tym, ?e arty?ci Cham byli zmuszani do wspó?pracy na placu budowy. Wp?yw na rze?b? wietnamsk? wywiera?y tak?e sztuka francuska.

Mimo zró?nicowania wp?ywów, sztuce rze?biarskiej Wietnamu uda?o si? zachowa? swoj? to?samo??. Dowodz? tego takie dzie?a sztuki, jak np. pos?gi Lê ??i Hành i Lý Ông Tr?ng. Niepowtarzalny styl tych dzie? sztuki wyklucza na?ladownictwo pos?gów z innych ?wi?ty?.

Wietnam | Niecodzienna interpretacja postaci Buddy
Wietnam | Niecodzienna interpretacja postaci Buddy (by johnbrennan)