BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:78. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character


Dzi? na potrzeby chwili zrobimy sobie ma?y przeskok w nauce wietnamskiego i odpoczynek od gramatyki, w ko?cu dzie? jest wyj?tkowy: nied?ugo po?egnamy stary rok. Czy poprzedni rok by? dla was ?askawy? Czy spe?ni? oczekiwania i pozwoli? zrealizowa? wa?ne ?yciowe plany? Niezale?nie od tego, jak oceniamy stary rok, zawsze ?yczymy sobie wszystkiego dobrego w roku nadchodz?cym – i w?a?nie tego nauczy nas dzi? Annie!

Jak powiedzie? po wietnamsku: Szcz??liwego Nowego Roku?

Je?li nie ka?dy z nas ma okazj? po?egna? stary rok w s?onecznej Azji, to z pewno?ci? posiada przynajmniej jednego przyjaciela (znajomego?) w Wietnamie.

A nawet je?li nie mamy z kim przywita? nowego roku po wietnamsku, zawsze mo?emy urozmaici? nasze ?yczenia zwrotem w tym j?zyku. Ciekawe czy kto? z was organizuje imprez? sylwestrow? w stylu azjatyckim? Je?li tak, jeszcze zd??ycie przygotowa? nowy transparent w j?zyku wietnamskim!

By? mo?e takie ?yczenia oka?? si? dobr? wró?b? na przysz?oroczn? podró? do Azji Po?udniowo-Wschodniej?

Wietnam | Jak powiedzie? po wietnamsku: „Szcz??liwego Nowego Roku!” i czego ?yczy? bliskiej osobie?
Wietnam | Jak powiedzie? po wietnamsku: „Szcz??liwego Nowego Roku!” i czego ?yczy? bliskiej osobie? (by )

W ostatniej lekcji w tym roku Annie rozk?ada na cz??ci pierwsze zwrot „Happy New Year” w j?zyku wietnamskim. Niespe?na pi?ciominutowy filmik to optymalny czas na zapami?tanie najpopularniejszego noworocznego okrzyku.

Nasza nauczycielka poka?e nam tak?e jak nieco bardziej urozmaici? noworoczne ?yczenia, wyliczaj?c wszelkie dobrodziejstwa, typu: zdrowie, rado??, sukces itp., które w ka?dym nadchodz?cym roku s? jak najbardziej po??dane.

A zatem... Chúc m?ng n?m m?i!

Czy z?o?yli?cie ju? ?yczenia swoim wietnamskim przyjacio?om? Zapraszamy na forum!