Błąd
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:86. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Miasto Hue (Hu?) le?y prawie dok?adnie w centrum Wietnamu: w linii prostej jest oddalone od Hą N?i o 540 km i o 650 km od H? Chķ Minh. Roz?o?one jest w pagórkowatym krajobrazie po obu stronach Rzeki Perfumowej (albo: Aromatycznej).

Wietnam | Hue - dawne miasto cesarskie
Wietnam | Hue - dawne miasto cesarskie (by dalbera)

Perfumowa Rzeka

Rzeka Perfumowa (H??ng Giang albo Sōng H??ng) ma swoje ?ród?a w Laosie i p?ynie przez góry Tr??ng S?n. Po oko?o 80 km wpada do Morza Po?udniowochi?skiego 20 km na pó?nocny-wschód od Hu?. Znajduje si? tam pi?kna piaszczysta pla?a, rzadko jeszcze odwiedzana przez zagranicznych turystów.

Miasto Hue i jego mieszka?cy

Hue (Hu?) liczy ok. 350 000 mieszka?ców, jest znacz?cym miastem portowym nad Morzem Po?udniowochi?skim, a tak?e wa?nym centrum gospodarczym i kulturalnym Wietnamu.

Wietnam | Barka na Rzece Perfumowej
Wietnam | Barka na Rzece Perfumowej (by dalbera)

Klimat

Panuje tu wilgotny klimat tropikalny. W porze suchej (marzec-sierpie?) temperatura powietrza wynosi 35-40°C, w porze deszczowej natomiast tylko 20°C. Roczna suma opadów, to przeci?tnie 3031 mm.

Historia Hue

Powstanie i historia miasta Hue (Hu?) jest nierozerwalnie zwi?zana z dynasti? Nguy?n. Za?o?ycielom miasta uda?o si?, po raz pierwszy w historii, zjednoczy? Wietnam od Rzeki Czerwonej na pó?nocy, a? do Delty Mekongu na po?udniu.

Wietnam | Grobowiec jednego z cesarzy dynastii Nguy?n
Wietnam | Grobowiec jednego z cesarzy dynastii Nguy?n (by daenyo)

Pod koniec XVI wieku dwa pot??ne rody Tr?nh i Nguy?n podzieli?y kraj na strefy swoich wp?ywów. Rodzina Tr?nh umacnia?a panowanie na pó?nocy ówczesnego ??i Vi?t, ród Nguy?n rozszerza? za? obszar swej pot?gi w XVII i XVIII wieku coraz dalej na po?udnie, a? do Zatoki Syjamskiej. W roku 1687 Nguy?n przenie?li swoj? stolic? do miasta Phś Xuān, dzisiejszego Hu?, które by?o bezpieczne od ataków  rywalizuj?cych z nimi Tr?nh.

W 1771 r. dosz?o ogólnokrajowego powstania przeciwko w?adzy feudalnej, na którego czele stan??o trzech braci z miejscowo?ci Tāy S?n. W krótkim czasie bracia Tāy S?n opanowali ca?y kraj. W 1775 r. zaj?li Phś Xuān i urz?dzili tam swoj? siedzib?. Zg?adzili ca?? panuj?c? rodzin? Nguy?n. Tylko 15-letniemu ksi?ciu Nguy?n Phśc Įnh uda?o si? uciec do Syjamu.

Po latach ksi??? Nguy?n Phśc Įnh zebra? si?y na po?udniu kraju i odrzuci? braci Tāy S?n. Po zaj?ciu Th?ng Long (dzisiaj Hą N?i) og?osi? si? w roku 1802 królem Wietnamu. Nguy?n byli pierwsz? i jedyn? dynasti? wietnamsk?, której w?adcy nazywali siebie cesarzami. Do roku 1945 rz?dzi?o krajem 13 cesarzy z dynastii Nguy?n. Dzi? w Hue mo?emy zwiedza? ich grobowce.

Wietnam | Nocne targowisko w Hue
Wietnam | Nocne targowisko w Hue (by ketaiblogger)

Nguy?n Phśc Įnh panowa? od 1802 r. a? do ?mierci w 1820 r. i jako cesarz przyj?? imi? Gia Long. W 1802 r. przeniós? stolic? z Th?ng Long do siedziby swoich przodków Phś Xuān, któr? odt?d nazwa? Hu? (Pi?kna).

Równie? nazwa Vi?t Nam powsta?a z inicjatywy Gia Long: prosi? on chi?skiego cesarza Ji?qģng o zgod? na zmian? nazwy kraju z ??i Vi?t na Nam Vi?t. Ten zestawi? dwie sylaby na Vi?t Nam, aby unikn?? skojarzenia z nazw? starego królestwa Nam Vi?t pod panowaniem Tri?u ?ą (Zhąo Tuó).

Na pó?nocnym brzegu rzeki H??ng Giang (Perfumowej albo Aromatycznej), z zachowaniem wskazówek geomancji, Cesarz Gia Long wybra? powierzchni? pod budow? swojego królewskiego miasta. Dla narodu wietnamskiego, który ledwie co przeszed? przez zawieruch? wojenn?, oznacza?o to dalsze ofiary podczas przymusowej ci??kiej pracy na ogromnej budowie.

Wietnam | Ulice Hue
Wietnam | Ulice Hue (by dalbera)