Błąd
 • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:94. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character


Miasto H? Chí Minh jest najwi?kszym miastem Wietnamu. Wed?ug spisu ludno?ci z 2009 r. liczy 7,1 mln mieszka?ców. Le?y troch? na pó?noc od Delty Mekongu, na zachodnim brzegu rzeki Sajgon.

Wietnam | Barwne ulice Ho Chi Minh City
Wietnam | Barwne ulice Ho Chi Minh City (by ashleyt)

Klimat

Panuje tutaj klimat tropikalny, przeci?tna temperatura roczna wynosi 27.2°C, a ilo?? opadów osi?ga przeci?tnie 1931 mm. Najgor?tszym miesi?cem jest kwiecie?, z temperatur? 35 - 25°C. w styczniu temperatura waha si? od 20 do 30°C. Pora sucha trwa od grudnia do kwietnia.

Historia

Historia miasta H? Chí Minh zaczyna si? od ma?ej wioski rybackiej o nazwie Prei Nokor. Wioska zosta?a za?o?ona prawdopodobnie mi?dzy I a VI stuleciem naszej ery przez naród Khmerów. Kraina by?a wówczas pokryta nieprzebytymi lasami i bagnami, dlatego rybacy nazwali swoje osiedle Prei Nokor, co znaczy: „Wie? w lesie”. Nie by?o tutaj wtedy jeszcze ani jednego Wietnamczyka.

Wietnam | Katedra Notre Dame w Ho Chi Minh City
Wietnam | Katedra Notre Dame w Ho Chi Minh City (by yeowatzup)

Osiedle po?o?one na twardym gruncie nieopodal bagnistej delty i maj?ce z trzech stron dost?p do dróg wodnych, zacz??o si? dynamicznie rozwija?. Swój pierwszy rozkwit prze?y?a Prei Nokor jako port prze?adunkowy kambod?a?skich statków, które wp?ywa?y do delty Mekongu. Do XVII wieku powsta? tu garnizon oraz gmina handlowa, do której nale?eli tak?e malajscy, chi?scy i indyjscy kupcy.

Rozwijaj?ce si? osiedle musia?o ?ci?gn?? na siebie uwag? Pó?nocy. Pod koniec XVII stulecia, Vietowie w swoim marszu na po?udnie, zdobyli granicz?ce z królestwem Khmerów pa?stwo Champa. Panuj?ca w Hu? dynastia Nguy?n zaj??a w nast?pnym stuleciu równie? ten region.

Wietnamskie struktury administracyjne w regionie Prei Nokor zbudowa?, wys?any z tym zadaniem przez cesarza, Nguy?n H?u C?nh. Z nowym panowaniem przysz?a te? nowa nazwa Sài Gòn, która prawdopodobnie wywodzi si? od wietnamskiej nazwy drzewa kapokowego.

Wietnam | Urocza kawiarenka tu? przy katedrze
Wietnam | Urocza kawiarenka tu? przy katedrze (by eustaquio)

Kiedy w 1771 roku wybuch?a rebelia Tây S?n, w?adca Nguy?n Phúc Ánh wycofa? si? z Hu? na po?udnie w kierunku Sajgonu. Zanim og?osi? Sajgon swoj? tymczasow? stolic?, kaza? otoczy? miasto murami i zamieni? je w twierdz?. O?miok?tna cytadela Gia ??nh, za rad? znawców geomancji, zosta?a zbudowana na wzór kwiatu lotosu. Kiedy po st?umieniu powstania Nguy?n Phúc Ánh wróci? w 1802 r. do Hu?, Sajgon pozosta? jego regionalnym centrum administracyjnym na po?udniu kraju.

W roku 1859 Francuzi zdobyli Sajgon, a ich obecno?? wywar?a silny wp?yw na ?ycie miasta i regionu. W czasach kolonialnych powsta?o tutaj wiele klasycznych budowli, jak przepi?kny budynek poczty albo hotel Continental. Architektura kolonialna rozszerzy?a si? tak bardzo, ?e Sajgon zacz?to nazywa? „Per?? Dalekiego Wschodu”, albo „Pary?em Orientu”.

Wietnam | Van Thanh Park w Ho Chi Minh City - miejscowe centrum rozrywki i relaksu
Wietnam | Van Thanh Park w Ho Chi Minh City - miejscowe centrum rozrywki i relaksu (by eustaquio)

Rok 1954 przyniós? uwolnienie miasta spod francuskiego panowania, po kl?sce Francuzów pod ?i?n Biên Ph?.

Po oficjalnym podziale Wietnamu na Pó?nocny i Po?udniowy, Sajgon sta? si? stolic? Wietnamu Po?udniowego.

W rezultacie wojny ameryka?skiej Sajgon zosta? 30 kwietnia 1975 r. zaj?ty przez wojska pó?nocnowietnamskie. Po zjednoczeniu Wietnamu, na cze?? legendarnego przywódcy H? Chí Minha, miasto nazwano jego imieniem.

Wietnam | Na ulicach Ho Chi Minh spoka? mo?na r?ne niespodzianki
Wietnam | Na ulicach Ho Chi Minh spoka? mo?na ró?ne niespodzianki (by eustaquio)

Ciekawostka

Od 1976 roku miasto nosi nazw? Thành ph? H? Chí Minh, ale za granic? ci?gle jest znane pod star? nazw? Sajgon. Równie? w Wietnamie nazwa Sài Gòn jest w u?yciu. U?ywa si? jej, kiedy mo?na pomin?? pe?n? nazw?. Oficjalnie jednak Sài Gòn jest nazw? tylko jednej dzielnicy miasta.

 W mowie i w pi?mie mo?na si? spotka? z najst?puj?cymi okre?leniami tej miejscowo?ci:

 • Miasto Ho Szi Mina
 • Miasto Ho Chi Minh
 • Miasto H? Chí Minh
 • Thành ph? H? Chí Minh
 • Ho-Chi-Minh-City
 • TP.HCM
 • T.P HCMC
 • HCM City
 • HCMC