Błąd
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:94. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character


Na po?udniowym brzegu Dolnego Mekongu (Sōng H?u Giang), 170 km na po?udniowy-wschód od miasta Hō Chķ Minh, le?y najwi?ksze miasto Delty Mekongu - C?n Th?. Jest ono nie tylko geograficznym ?rodkiem Delty, ale tak?e znacz?cym centrum gospodarczym Wietnamu.

Wietnam | P?ywaj?cy targ w Delcie Mekongu
Wietnam | P?ywaj?cy targ w Delcie Mekongu (by C. Karras)

Dzieje miasta

Pierwsze wzmianki dotycz?ce tej miejscowo?ci pochodz? z 1739 r. Miasto nosi?o wówczas nazw? Tr?n Giang, a pod francuskim panowaniem awansowa?o do rangi portu prze?adunkowego ry?u i innych produktów rolnych.

Za?o?ony w 1966 r. uniwersytet, z kierunkami studiów skupiaj?cymi si? na rolnictwie i ?rodowisku naturalnym, uczyni? z Cān Th? wa?ne centrum badawcze.

Klimat i ludzie

Po?o?enie geograficzne miasta okre?la jego klimat: ?rednia temperatura powietrza wynosi tutaj 27°C przy ?redniej opadów 1635 mm.

Oprócz etnicznych Wietnamczyków -  Kinh, C?n Th? zamieszkuj? te? mniejszo?ci Ch?m, Hoa i Khmerów.

Wietnam | Miasteczko C?n Th?
Wietnam | Miasteczko C?n Th? (by C. Karras)

Gwarne targi wodne

Samo miasto nie posiada zbyt wielu atrakcji, ale tym, co przyci?ga liczne rzesze turystów s? niezwyk?e p?ywaj?ce targi. Oko?o 6 km od centrum C?n Th? znajduje si? niepozorne miasteczko Cįi R?ng, które jest centrum handlu w Delcie Mekongu. Na p?ywaj?cym rynku Cįi R?ng gromadzi si? ka?dego ranka ca?a ludno?? Delty – takie przynamniej odnosi si? wra?enie.

Mi?dzy du?ymi ?odziami za?adowanymi dobrem wszelakim przeciskaj? si? klienci na ma?ych ?ódkach - kobiety, m??czy?ni, dzieci. Stare opony chroni? przed kolizjami.

Transportowane towary s? nieustannie roz?adowywane, prze?adowywane i za?adowywane. Owoce i warzywa s? przerzucane z góry na dó? i fachowo oceniane. Góry owoców czekaj? na nabywców. Ci??ko ob?adowane ma?e ?odzie, z lini? wody niemal si?gaj?c? burty, kieruj? si? w stron? l?du.    

Gdzie, je?li nie tutaj, w sercu Delty Mekongu, mo?na lepiej zrozumie? poj?cie „?wiat wody”, albo „droga wodna”? Gdzie, je?li nie tutaj, w?ród t?umów kupuj?cych i sprzedaj?cych, mo?na zrozumie? znaczenie tej rzeki dla Wietnamu

Wietnam | Wspania?y targ w Cįi R?ng
Wietnam | Wspania?y targ w Cįi R?ng (by C. Karras)