Błąd
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:93. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Pagoda Lang (Chùa Láng) jest jedn? z najstarszych ?wi?ty? w Hanoi. Po?o?ona w cieniu ogromnych starych drzew wygl?da jak spokojna wyspa na tle rozgor?czkowanego miasta. Prosta i skromna pagoda Làng ju? od stuleci obserwuje ?ycie wietnamskiej stolicy.

Pagoda Lng w Hanoi
Pagoda Lang w Hanoi (by C. Karras )

XII-wieczna ?wi?tynia

Pagoda Lang znajduje si? w dzielnicy Dong Da (??ng ?a) w Hanoi. Zosta?a zbudowana w XII wieku za panowania króla Lý Anh Tông. Czczony jest w niej nie tylko Budda, ale te? król Lý Th?n Tông oraz mnich T? ??o H?nh.

Legendarne dzieje ?wi?tyni

Jak g?osi legenda, za czasów dynastii Ly (Lý) ?y? w Hanoi mnich o imieniu T? ??o H?nh, który posiada? magiczne moce. Po ?mierci odrodzi? si? on jako król Lý Th?n Tông. To w?a?nie królewski syn, Lý Anh Tông, po ?mierci ojca kaza? wznie?? pagod? Làng.

Wed?ug legendy, siódmy dzie? trzeciego miesi?ca wietnamskiego kalendarza jest dniem urodzin mnicha T? ??o H?nh. Z tej okazji ka?dego roku w pagodzie Làng odbywa si? wielka uroczysto??.

Klasyczna architektura i czar natury

T? jedn? z najstarszych ?wi?ty? w stolicy Wietnamu wyró?nia klasyczna architektura, zachowana w stanie pierwotnym i otaczaj?ce j? blisko 800-letnie drzewa.

Pagoda Làng jest znana nie tylko ze swojej historii, ale te? z przylegaj?cego do niej lasu, który swego czasu by? najwi?kszym lasem iglastym w mie?cie.

Podwójny napis na bramie wiod?cej na dziedziniec pagody wykonano z kawa?ków porcelany w kolorze ciemnozielonym.

Chwila wytchnienia od miejskiego gwaru i po?piechu
Chwila wytchnienia od miejskiego gwaru i po?piechu (by C. Karras )

Poszukuj?c chwili wytchnienia

W g?ównej sali pagody znajduj? si? pos?gi ?wi?tych oraz Buddy. Na szczególn? uwag? zas?uguje pos?g mnicha Tu Dau Hanh (T? ??o H?nh), który przetrwa? do naszych czasów. W zwyk?y dzie? nie ma szans na to, aby go zobaczy? – sala g?ówna otwierana jest tylko podczas ?wi?t.

Ka?dy zwiedzaj?cy, przest?puj?c progi pagody, musi zostawi? za sob? swoje pe?ne po?piechu ?ycie i wyciszy? si? w spokojnej i ?wi?tej przestrzeni. Ludzie przychodz? tutaj, aby modli? si? o zdrowie i szcz??cie, ale czasem tylko po to, aby znale?? chwil? spokoju.

Cha Lng  ?wi?tynia po?rd drzew
Chùa Láng – ?wi?tynia po?ród drzew (by C. Karras )