BÅ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:93. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character


Hanoi – najstarsze istniej?ce do dzisiaj miasto sto?eczne Azji Po?udniowej – obchodzi w roku 2010 tysi?czn? rocznic? powstania.

Wietnam | Huc Bridge w Hanoi
Wietnam | Huc Bridge w Hanoi (by phillipo)

Po?o?enie i klimat

Stolica Wietnamu Hanoi le?y w ?yznej delcie Rzeki Czerwonej ok. 100 km od jej uj?cia do Zatoki Tonki?skiej. Panuje tutaj klimat zwrotnikowo-monsunowy z upalnymi i wilgotnymi latami, oraz z suchymi i gor?cymi zimami. Od maja do wrze?nia ?rednia temperatura powietrza wynosi w Hanoi 29,2°C. W ci?gu roku jest tu przeci?tnie 114 dni deszczowych.

Historia

W roku 866 zbudowano na zachodnim brzegu Rzeki Czerwonej twierdz?, któr? nazwano ??i La. Król Lý Thái T?, za?o?yciel dynastii Lý, wybra? j? w roku 1010 na swoj? siedzib? i nazwa? „Th?ng Long”, co znaczy: „Wzlatuj?cy smok”.

Wietnam | Kolorowe ulice Hanoi
Wietnam | Kolorowe ulice Hanoi (by pesik)

Z powstaniem Hanoi zwi?zanych jest wiele legend. Jedna z nich g?osi, ?e kiedy król Lý Thái T? szuka? urodzajnej doliny na swoj? siedzib?, ujrza? nagle wzlatuj?cego z mgie? Rzeki Czerwonej ku niebu z?otego smoka. Dlatego nazwa? swoj? now? rezydencj? „Th?ng Long”.

W ci?gu wieków historii Hanoi by?o wielokrotnie zdobywane przez naje?d?ców, traci?o swoj? sto?eczn? rang? i kilkakrotnie zmienia?o nazw?. Za panowania dynastii Ho (1400-1407) nosi?o nazw? ?ông ?ô (wschodnia stolica), po zaj?ciu przez chi?sk? dynasti? Ming miasto nazywa?o si? ?ông Quan (wschodnia brama), królowie Le przemianowali j? w 1430 roku na ?ông Kinh (wschodnia stolica).

Wietnam | Hanoi - ?wi?tynia Literatury
Wietnam | Hanoi - ?wi?tynia Literatury (by alex-s)

Po tym jak w XVII wieku Holenderska Kompania Wschodnioindyjska za?o?y?a tu osad? handlow?, nazwa miasta trafi?a do europejskiego pi?miennictwa jako „Tongking”.

Za panowania dynastii Nguyen (1802-1945) Hanoi utraci?o status stolicy na korzy?? miasta Hu?, pozosta?o jednak nadal centrum administracyjnym pó?nocy kraju.   Poniewa? smok, jako symbol cesarskiej pot?gi, mia? by? zastrze?ony dla stolicy Hu?, miasto znowu zmieni?o nazw?. Cesarz Minh Mang nada? mu w 1831 r. dzisiejsz? nazw? Hà N?i – „miasto po?ród rzek”, co by?o niczym wi?cej, jak tylko okre?leniem geograficznego po?o?enia.

W 1873 r. Hanoi zosta?o zdobyte przez Francuzów. W latach 1883 do 1945 miasto by?o centrum administracyjnym Francuskich Indochin. Francuzi zbudowali na po?udnie od starego miasta Hanoi nowoczesn? dzielnic? administracyjn?: szerokie, regularnie wytyczone ulice, zadrzewione aleje, oper?, ko?cio?y, budynki u?yteczno?ci publicznej i luksusowe wille.

Wietnam | W stolicy Wietnamu dawne tradycje mieszaj? si? z nowoczesno?ci?
Wietnam | W stolicy Wietnamu dawne tradycje mieszaj? si? z nowoczesno?ci? (by flydime)

Od 1940 do 1945 roku by?o Hanoi, jak wi?ksza cz??? Francuskich Indochin i po?udniowej Azji, pod okupacj? japo?sk?. 2 wrze?nia 1945 r. H? Chí Minh proklamowa? w Hanoi powstanie Demokratycznej Republiki Wietnamu. Zgromadzenie Narodowe postanowi?o 6. stycznia 1945 r. ustanowi? stolic? kraju w Hanoi.

W latach 1946 – 1954 miasto by?o miejscem zaci?tych walk mi?dzy Francuzami i oddzia?ami Vi?t Minh. Podczas wojny ameryka?skiej Hanoi by?o bombardowane przez Amerykanów.  Pierwsze ameryka?skie naloty na miasto mia?y miejsce w 1966 r., a ostatnie pod koniec 1972 r. Tylko podczas ?wi?t Bo?ego Narodzenia 1972 r. spad?o na Hanoi 40 000 ton materia?ów wybuchowych, niszcz?c je w 25%.

Od zjednoczenia Wietnamu w roku 1976 jest Hanoi stolic? ca?ego kraju. Po rozszerzeniu granic administracyjnych (1.08.2008) Hanoi liczy obecnie ponad 6,4 mln mieszka?ców.

Mapa miasta

Wietnam | Para m?oda na ulicach Hanoi
Wietnam | Para m?oda na ulicach Hanoi (by koen_photos)