Błąd
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:219. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Wy?ynne i grskie rejony p?nocnego Wietnamu zamieszkuj? liczne mniejszo?ci etniczne. Zlokalizowane tu wypy i zatoki s? interesuj?cym celem wypraw turystycznych. Region ten odegra? tak?e niebanaln? rol? w historii Wietnamu.

Wietnam | Mieszkanka p?nocnego Wietnamu
Wietnam | Mieszkanka p?nocnego Wietnamu (by snips)

Region P?nocno-Wschodni (Vng ?ng B?c)

Region obejmuje tereny 11 prowincji na p?noc od Delty Rzeki Czerwonej. Na p?nocy graniczy z Chinami. Ten grski i wy?ynny region Wietnamu zamieszkuj? liczne mniejszo?ci etniczne. Wapienne ska?y uformowa?y odnog? Zatoki Tonki?skiej – s?ynn? Zatok? Ha Long. Skaliste wyspy i wysepki, stromo wznosz?ce si? nad morzem, stanowi? cel wycieczek krajowych i zagranicznych.

58 prowincji oraz 5 miast wydzielonych o statusie prowincji tworzy 8 regionw Wietnamu, zr?nicowanych pod k?tem warunkw naturalnych, krajobrazu i rozwoju gospodarczego. Nale?? do nich: Region Delty Mekongu, Region Delty Rzeki Czerwonej, Region Po?udniowo-Wschodni, Region P?nocno-Wschodni, Region P?nocno-Zachodni, Region P?askowy?u Centralnego, Region Wybrze?a Po?udniowo-?rodkowego i Region Wybrze?a P?nocno-?rodkowego.

Wietnam | W granicach Wietnamu wyr?nia si? 8 regionw geograficznych
Wietnam | W granicach Wietnamu wyr?nia si? 8 regionw geograficznych (by noosles33)

Region P?askowy?u Centralnego (Vng Ty Nguyn), granicz?cy z Laosem i Kambod??, nie posiada dost?pu do morza. Obecnie P?askowy? Centralny dzieli si? na 5 prowincji (przed zjednoczeniem Wietnamu by?o ich 7).

Wietnam | P?askowy? Centralny jest jednym z ubo?szych regionw Wietnamu
Wietnam | P?askowy? Centralny jest jednym z ubo?szych regionw Wietnamu (by CIAT - International Center for Tropical Agricultu's)

Problemy regionu

Grskie i wy?ynne tereny ?rodkowego Wietnamu zamieszkuj? liczne mniejszo?ci narodowe. Wed?ug spisu ludno?ci z 2009 r. region zamieszkuje 5107400 osb. Oznacza to ponad trzykrotny przyrost ludno?ci w porwnaniu z rokiem 1976.