BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:219. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Znaczna rozpi?to?? kraju wzd?u? po?udnika (Wietnam wygl?da troch? jak rozci?gni?ta litera „S”, przylegaj?ca do wschodnich wybrze?y Pó?wyspu Indochi?skiego) wp?ywa na du?e zró?nicowanie klimatyczne poszczególnych jego regionów.

Wietnam | W po?udniowej cze?ci kraju wysokie temperatury utrzymuj? si? niemal przez ca?y rok
Wietnam | W po?udniowej cze?ci kraju wysokie temperatury utrzymuj? si? niemal przez ca?y rok (by paolobosonin )

Wietnam pó?nocny

Najwi?ksze ró?nice klimatyczne, jak ?atwo si? domy?li?, zauwa?alne s? mi?dzy Wietnamem Pó?nocnym i Po?udniowym.

Na pó?nocy Wietnamu wyst?puje klimat monsunowy zwrotnikowy wilgotny. Upa?y panuj? tu od maja do pa?dziernika, a pora ch?odniejsza trwa od listopada do kwietnia.

W Wietnamie pó?nocnym wyra?nie zaznaczaj? si? 4 pory roku o uk?adzie podobnym do tego, wyst?puj?cego w klimacie umiarkowanym. Wiosna i jesie? wyró?niaj? si? naj?agodniejszymi warunkami pogodowymi, lato jest upalne, a zima bywa stosunkowo ch?odna. Na dalekiej pó?nocy pojawi? si? mo?e nawet ?nieg!

Wietnam po?udniowy

Po?udnie Wietnamu, to prawdziwe tropiki. Klimat monsunowy równikowy sprawia, ?e gor?co - a nawet bardzo gor?co - jest tu niemal przez ca?y rok. Lekkie och?odzenie wyst?puj? jedynie mi?dzy listopadem a styczniem.

W tropikalnej cz??ci po?udniowej wyró?nia si? z regu?y dwie pory roku: such? i deszczow?.

Pora sucha trwa mniej wi?cej od grudnia do maja, za? deszczowa – od czerwca do listopada. Zazwyczaj najwi?cej pada w sierpniu-pa?dzierniku.

Temperatury

Minimalna temperatura w najch?odniejszych miesi?cach (zwykle stycze?) spada do 13°C (na pó?nocy), lub 20°C (po?udnie), maksymalna dochodzi za? do 20°C (pó?noc) i 30°C (po?udnie).

W najcieplejszych miesi?cach spotkamy si? z temperaturami od 33°C na pó?nocy kraju do 35-40°C na po?udniu. Minimalna temperatura w najcieplejszych miesi?cach nie spada zwykle poni?ej 25°C. Warto pami?ta?, ?e w rejonach górskich mo?e by? nieco ch?odniej.

Wietnam | Pora deszczowa trwa zwykle od kwietnia do listopada
Wietnam | Pora deszczowa trwa zwykle od kwietnia do listopada (by andersofsydney )

Pogoda w Wietnamie – o czym warto wiedzie??

  • W porze deszczowej, trwaj?cej mniej wi?cej od kwietnia do listopada, szalej? tajfuny (najwi?cej w sierpniu i wrze?niu). Rejony przybrze?ne nie nale?? wówczas do najbezpieczniejszych. Szczególnie silne cyklony wyst?puj? w rejonach delty Mekongu.
  • Pora sucha = szczyt sezonu turystycznego (szczególnie stycze? i luty).
  • Wietnam mo?na odwiedzi? tak?e w porze deszczowej – tropikalne ulewy s? intensywne, ale krótkotrwa?e.
  • Du?a wilgotno?? powietrza w Wietnamie sprawia, ?e i wysokie i niskie temperatury s? silniej odczuwalne, szczególnie w?ród turystów przybywaj?cych z innej strefy klimatycznej.