Błąd
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Zupa Pho (Ph?) jest obok wiosennych roladek (Nem ran) najbardziej znan? potraw? Wietnamu. Wed?ug niektórych ?róde? zupa ta pochodzi z prowincji Nam Dinh (Nam ??nh) na pó?nocy kraju i stamt?d, przez Hanoi rozprzestrzeni?a si? na ca?y kraj.

Wietnam | Zupa Pho  jedna z najbardziej znanych wietnamskich potraw
Wietnam | Zupa Pho – jedna z najbardziej znanych wietnamskich potraw (by nicktakespics )

Zup? przygotowuje si? zwykle z kur? albo wo?owin?. S? jednak restauracje, gdzie zup? podaje si? z pulpetami (m?c) albo ?wie?ym jajkiem. Dodatki zmieniaj? si? zale?nie od regionu – na po?udniu na przyk?ad dodaje si? kie?ki soi i inne zio?a.

Rodzaju mi?sa nie mo?na tak po prostu wymieni?, poniewa? ka?dy sposób przyrz?dzania potrawy wymaga innych przypraw. Dlatego s? w Wietnamie kuchnie specjalizuj?ce si? w drobiu, albo wo?owinie i rzadko polecaj? obie potrawy jednocze?nie.

W zaproponowanych poni?ej przepisach na dwa rodzaje zupy pho dostrzec mo?na wiele ró?nic, ale tak?e znaczne podobie?stwo w cz??ci finalnej przygotowania potrawy:

Pho ga (Ph? gà) – przepis na zup? z mi?sem drobiowym

Podgrza? w garnku wod? i w zale?no?ci od potrzeb w?o?y? od ¼ do ca?ego kurczaka. Ukroi? z cebuli dwa-trzy grube plastry i – bezpo?rednio na p?ycie kuchni elektrycznej albo nad p?omieniem palnika gazowego – przypiec je a? stan? si? ciemne. To samo powtórzy? z plastrami imbiru i wszystko w?o?y? do zupy. Nast?pnie doprawi? sosem rybnym. Gotowa? zup? a? mi?so b?dzie mi?kkie.

Wyj?? mi?so i zostawi? do wystygni?cia. Nast?pnie rosó? przecedzi? do innego garnka przez g?ste sito, aby by? ca?kiem klarowny. Doda? czarny kardamon (Th?o qu?) i doprawi? sosem rybnym. Na tym etapie rosó? powinien by? bardziej doprawiony ni? do pó?niejszego jedzenia, poniewa? brakuje w nim jeszcze nieprzyprawianych dodatków.

Wietnam | Ph? g  zupa z mi?sem drobiowym
Wietnam | Ph? gà – zupa z mi?sem drobiowym (by saucesupreme )

W posolonej i zakwaszonej octem wodzie ugotowa? makron ry?owy a? b?dzie mi?kki i wyla? na sito. Makaron przela? dok?adnie czyst? wod?, ?eby si? nie skleja?. Wreszcie przemiesza? go troch? i na?o?y? bezpo?rednio do miseczek.

Ugotowane mi?so obra?, pokroi? w w?skie paski i doda? do makaronu.

Z cebuli dymki odci?? doln? bia?? cz??? i pokroi? na co najmniej pi?ciocentymetrowe kawa?ki. Je?li cebula jest zbyt gruba, trzeba kawa?ki przekroi? na pó?. Górn? cz??? cebuli pokroi? w pier?cienie i razem z drobno pokrojonym Húng láng (mi?ta nadwodna, ro?lina aromatyczna, wyst?puje tak?e w Polsce), jeszcze drobniej pokrojon? d?ug? kolendr? (Mùi tàu) i wi?kszymi kawa?kami zwyk?ej kolendry rozdzieli? na porcje mi?sa.

Czysty rosó? zagotowa? i doda? dolne kawa?ki cebuli. Raz zagotowa?. Po chwili wyj?? cebul? i wy?o?y? do miseczek. Ca?o?? zala? gor?cym roso?em. Na stó? poda? jeszcze kawa?ki cytryny albo limety, jak równie? drobno pokrojon? papryk? chili. Pasuje równie? ma?a miseczka z marynowanymi paskami cebuli. W Wietnamie je si? do tego Qu?y (rodzaj ciasta).

Ph? gà je si? pa?eczkami i ?y?k?.

Wietnam | Z zup? pho dobrze komponuj? si? kawa?ki cytryny albo limonki, a tak?e papryczka chili
Wietnam | Z zup? pho dobrze komponuj? si? kawa?ki cytryny albo limonki, a tak?e papryczka chili (by sfllaw )

Pho bo (Ph? bò) – przepis na zup? z mi?sem wo?owym

Do garnka z wrz?c? wod? nale?y w?o?y? wo?owin? z ko?ci?. Ukroi? z cebuli dwa-trzy grube plastry i bezpo?rednio na p?ycie kuchni elektrycznej, albo nad p?omieniem palnika gazowego przypiec je a? stan? si? ciemne. To samo powtórzy? z plastrami imbiru i wszystko w?o?y? do zupy. Nast?pnie doprawi? sosem rybnym, doda? dwa-trzy kawa?ki cynamonu i any? gwiazdkowy (badian w?a?ciwy).

Gotowa? zup? przez ok. 1 godzin? na ma?ym ogniu. Nast?pie przecedzi? zup? do innego garnka, aby by?a ca?kowicie klarowna. Doda? czarny kardamon (Th?o qu?) i doprawi? sosem rybnym. Na tym etapie rosó? powinien by? bardziej doprawiony ni? do pó?niejszego jedzenia, poniewa? brakuje w nim jeszcze nieprzyprawianych dodatków.

Chud? wo?owin? pokroi? w cienkie paseczki i zamarynowa? z bardzo cienkimi paskami imbiru, pieprzem i odrobin? sosu rybnego. Jako alternatyw? mo?na te? zastosowa? pokrojenie ugotowanego mi?sa w cienkie plasterki, które pó?niej b?d? wy?o?one bezpo?rednio na makaron.

W posolonej i zakwaszonej octem wodzie ugotowa? makron ry?owy a? b?dzie mi?kki i wyla? na sito. Makaron przela? dok?adnie czyst? wod?, ?eby si? nie skleja?. Wreszcie przemiesza? go troch? i na?o?y? bezpo?rednio do miseczek.

Wietnam | Ph? b  zupa z mi?sem wo?owym
Wietnam | Ph? bò – zupa z mi?sem wo?owym (by avlxyz )

Marynowan? wo?owin? podgrza? albo bezpo?rednio w czerpaku we wrz?cym rosole, albo na patelni, na gor?cym oleju, ci?gle mieszaj?c. Wreszcie mi?so wy?o?y? do miseczek na makaron.

Z cebuli dymki odci?? doln? bia?? cz??? i pokroi? na co najmniej pi?ciocentymetrowe kawa?ki. Je?li cebula jest zbyt gruba, trzeba kawa?ki przekroi? na pó?. Górn? cz??? cebuli pokroi? w pier?cienie i razem z drobno pokrojonym Húng láng (mi?ta nadwodna, ro?lina aromatyczna, wyst?puje tak?e w Polsce), jeszcze drobniej pokrojon? d?ug? kolendr? (Mùi tàu) i wi?kszymi kawa?kami zwyk?ej kolendry rozdzieli? na porcje mi?sa.

Czysty rosó? zagotowa? i doda? dolne kawa?ki cebuli. Raz zagotowa?. Po chwili wyj?? cebulk? i wy?o?y? do miseczek. Ca?o?? zala? gor?cym roso?em. Na stó? poda? jeszcze kawa?ki cytryny albo limety, jak równie? drobno pokrojon? papryk? chili. Pasuje równie? ma?a miseczka z marynowanymi paskami cebuli.