BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Wietnam zamieszkuj? 54 grupy etniczne i ka?da z nich posiada w?asn?, charakterystyczn? kuchni?. Poni?ej przedstawimy krótki przegl?d sztuki kulinarnej narodu Kinh, czyli etnicznych Wietnamczyków. Warto zw?aszcza zwróci? uwag? na ró?norodno?? potraw i przypraw w zale?no?ci od warunków przyrodniczych oraz zwyczajów i obyczajów poszczególnych regionów.

Kuchnia Kinh jest odmienna w ka?dym regionie
Kuchnia Kinh jest odmienna w ka?dym regionie (by toehk )

Kuchnia Wietnamczyków

Kuchnia narodu Kinh jest odmienna w ka?dym regionie, dwa g?ówne sk?adniki powtarzaj? si? w niej jednak regularnie: ry? i sos rybny. Wietnamczycy rzadko jedz? pojedyncze potrawy. Ka?dy posi?ek sk?ada si? z licznych, mniejszych da?. Gdyby jedzenie z trzech ró?nych regionów Wietnamu, mog?o znale?? si? na jednym stole, by?aby to niezapomniana uczta.

Sztuka kulinarna Wietnamczyków posiada unikatowy koloryt, wyró?niaj?cy j? spo?ród innych krajów azjatyckich. Wietnamskimi potrawami inspiruj? si? szefowie kuchni na ca?ym ?wiecie. Kiedy mówimy o kuchni wietnamskiej, musimy bra? pod uwag? jej zró?nicowanie w zale?no?ci od regionu.

Smaki Pó?nocy

Na pó?nocy Wietnamczycy ?yj? w delcie Rzeki Czerwonej. Wi?kszo?? potraw w tym regionie nie jest tak ostra i s?odka, jak w innych cz??ciach kraju. Wietnamczycy z pó?nocy jadaj? g?ównie warzywa, jak równie? ryby i ma?e zwierz?ta s?odkowodne, jak kie?bie, anabasy, raki czy ma??e rzeczne.

Mieszka?cy Hanoi jedz? ch?tnie ry? i wieprzowin? oraz ryby rzeczne.

Gospodynie w Hue albo w Sajgonie znaj? o wiele wi?cej gatunków ryb i maj? wi?kszy ich wybór do przyrz?dzania posi?ków.

Sztuka kulinarna Wietnamczyków posiada unikatowy koloryt, wyró?niaj?cy j? spo?ród innych krajów
Sztuka kulinarna Wietnamczyków posiada unikatowy koloryt, wyró?niaj?cy j? spo?ród innych krajów (by katinalynn )

Kolorowe potrawy Wietnamu

Jedzenie w Wietnamie Centralnym jest ostrzejsze i s?odsze ni? na pó?nocy. Prowincje ?rodkowego Wietnamu znajduj? si? na wybrze?u, które s?ynie z ró?norodnych produktów morskich, a te ch?tnie wykorzystywane s? do przyrz?dzania wspania?ych sosów. Mieszka?cy tych regionów ch?tnie spo?ywaj? oryginalny sos rybny bez ?adnych przypraw. Du?? popularno?ci? cieszy si? te? pasta krewetkowa, któr? jada si? niemal codziennie jako dodatek do wielu potraw. Tutejsze dania s? ponadto bardzo kolorowe.

Smak kuchni królewskiej

Jedzenie w ?rodkowowietnamskim mie?cie Hue wykazuje wp?ywy kuchni królewskiej, w której przyk?adano wiele uwagi do przygotowania i dekoracji potraw. Potrawy z Hue ciesz? si? du?ym uznaniem tak?e za granic?. Wyczuwa si? w nich lekk? mieszank? kuchni pó?nocno- i po?udniowowietnamskiej. Mieszka?cy Hue ch?tnie jedz? potrawy ostre, wiele potraw przygotowywanych jest te? na s?odko. Do g?ównych produktów ?ywno?ciowych nale?? tutaj makarony oraz ry?.

Potrawy w Wietnamie Centralnym jest ostrzejsze i s?odsze, ni? na Pó?nocy i Po?udniu
Potrawy w Wietnamie Centralnym s? ostrzejsze i s?odsze ni? na pó?nocy (by vsf )

Wietnam na s?odko

Jedzenie w Wietnamie Po?udniowym pozostaje pod wp?ywem smaku s?odkiego. Potrawy s? tam cz?sto przyrz?dzane z cukrem albo mlekiem kokosowym. Do gotowania u?ywa si? wielu przypraw. Ulubion? potraw? jest tzw. kho qu?t, sk?adaj?ca si? z sosu rybnego, cukru, boczku, pieprzu i chili.

Kuchnia grupy etnicznej Kinh jest zró?nicowana w zale?no?ci od regionu, posiada jednak wspólne, harmonijne cechy. Wietnamczycy stworzyli jedyn? swoim rodzaju sztuk? kulinarn?, która zyska?a szerok? popularno?? na ca?ym ?wiecie.

Kuchnia Kinh ma zawsze dwa wspólne sk?adniki w posi?ku: ry? i sos rybny
Kuchnia Kinh bazuje na dwóch sk?adnikach: ry?u i sosie rybnym (by kalleboo )