BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Kuchnia wietnamska, przez wielu znawców uwa?ana za najlepsz? kuchni? Azji - je?li nie ca?ego ?wiata, ??czy wp?ywy kuchni chi?skiej, indyjskiej i francuskiej.

Wietnam | Krewetki, makaron i kolendra, czyli ró?norodno?? smaków kuchni wietnamskiej
Wietnam | Krewetki, makaron i listki mi?ty, czyli ró?norodno?? smaków kuchni wietnamskiej (by Alpha Lau/avlxyz)

Z Chin pochodzi wok – specjalne naczynie do szybkiego gotowania potraw na ogniu, pa?eczki do jedzenia (??a) oraz niektóre sposoby przyrz?dzania potraw rozpowszechnione zw?aszcza na pó?nocy Wietnamu. Jedzenie pa?eczkami wi??e si? ze zwyczajem dzielenia potraw na ma?e kawa?eczki, na pojedyncze k?sy.

Z Indii zosta? przej?ty buddyzm i zwi?zane z nim zami?owanie do kuchni wegetaria?skiej.

Z Francji wreszcie, która przez sto lat by?a kolonialnym w?adc? Wietnamu, pochodzi wiele pomys?owych przepisów na wietnamskie dania (np. wietnamska zupa z makaronem Ph? bò) jak równie? kuchenne dodatki (np. trawa cytrynowa - jedna z wa?niejszych wietnamskich przypraw).

Ró?nice regionalne

Wietnam jest krajem d?ugim i w?skim z dwiema deltami rzek na kra?cach i z pasmem gór na ?rodku. Te geograficzne uwarunkowania wp?yn??y na ukszta?towanie si? regionalnych kuchni Wietnamu Pó?nocnego, ?rodkowego i Po?udniowego.

Kuchnia Wietnamu Pó?nocnego

Na pó?nocy Wietnamu u?ywa si? mniej zió? i warzyw ni? na po?udniu, poniewa? tutejszy klimat nie sprzyja tego rodzaju ro?linom. Równie?, zamiast popularnego na po?udniu chili, u?ywa si? tutaj czarnego pieprzu. Na kuchni? pó?nocnego Wietnamu wp?yn??a przede wszystkim blisko?? Chin. Mieszka?cy tego regionu maj? te? szczególne upodobanie do wo?owiny, nabyte podczas najazdu Mongo?ów w XIII wieku.

Kuchnia centralnego Wietnamu

W centrum Wietnamu daje si? zauwa?y? stara królewska tradycja, odwo?uj?ca si? do ?redniowiecznego królestwa Champa. Ta tradycja przejawia si? szczególnie w mnogo?ci potraw i k?sków, które s? jednocze?nie stawiane na stole. Im bardziej zamo?na rodzina, tym wi?cej tego typu potraw znajduje si? na stole. Równie? ubo?sze rodziny staraj? si? serwowa? wiele ró?norodnych potraw.

Kuchnia Wietnamu Po?udniowego

W Po?udniowym Wietnamie mniejsze jest bogactwo potraw, ale za to popularne s? wi?ksze porcje. Ostrego smaku nadaje potrawom wykorzystywana na du?? skal? papryka chili. Bogactwo ?wie?ych owoców sprawia, ?e na po?udniu miesza si? cz?sto warzywa i owoce w jednym daniu. Regionalna kuchnia po?udnia kraju kszta?towa?a si? pod wp?ywem kuchni kambod?a?skiej.

Wietnam | Sajgonki
Wietnam | Sajgonki (by specialkrb)

Ry? czy makaron?

Mimo ró?nic regionalnych, kuchnie wietnamskie posiadaj? pewne cechy wspólne. Tak jak w wi?kszo?ci kuchni po?udniowoazjatyckich, wszystkie potrawy s? podawane na raz i nie rozró?nia si? przy tym przek?sek, da? g?ównych i deserów.

Podstaw? ka?dego dania s? produkty zawieraj?ce skrobi?: najcz??ciej jest to ry?, ale - zw?aszcza na pó?nocy - u?ywa si? te? zbo?a w postaci makaronu. Do tego podaje si? zup?, ró?ne potrawy sma?one i duszone, a posi?ek uzupe?nia si? np. sa?atk? z krabów i warzywami.

Mi?sa je si? w Wietnamie niewiele. Wi?ksz? rol? odgrywaj? w kuchni wietnamskiej ryby i owoce morza, szczególnie kraby, których w Wietnamie nie brakuje.

Istotn? rol? odgrywa tak?e makaron, który wyst?puje w ró?nych d?ugo?ciach i grubo?ciach i jest podawany zarówno na ?niadanie, jak i na obiad i kolacj?.

W Wietnamie popularne jest równie? curry. U nas curry kojarzy si? z gotow? mieszank? sproszkowanych przypraw, ale pod t? nazw? kryje si? przede wszystkim ca?a klasa potraw kuchni indyjskiej. W przeciwie?stwie do indyjskich albo tajlandzkich potraw curry, wietnamskie s? mniej ostre i rzadziej dodaje si? do nich mleczko kokosowe. Swój smak zawdzi?czaj? one g?ównie kolendrze.

Sajgonki

Przyrz?dzan? w ca?ym Wietnamie i znan? w ?wiecie potraw? s? roladki, zwane na pó?nocy „nem rán”, w centrum kraju –„ch? giò” i „nem Sài Gòn” na po?udniu, czyli po prostu „sajgonki”. W odró?nieniu od chi?skich, wietnamskie roladki nie s? sma?one, a przyrz?dzane bez t?uszczu.

Sos rybny

Wa?n? rol? w kuchni wietnamskiej odgrywa mocno aromatyczny sos rybny „n??c m?m”, który odgrywa tu rol? sosu sojowego. Sos rybny jest dodawany do wszystkich sa?atek, które w Wietnamie sporz?dza si? nie tylko z surowych warzyw i owoców, ale w ich sk?ad mo?e wchodzi? tak?e surowe mi?so.

Kuchnia wietnamska s?ynie z wykorzystywania wielu sk?adników w stanie surowym, bez gotowania.

Wietnam | Pyszno?ci prosto ze straganu
Wietnam | Pyszno?ci prosto ze straganu (by Alpha Lau/avlxyz)