BÅ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character


Podobnie jak u nas w Polsce trudno wyobrazi? sobie Wielkanoc bez mazurka, w Wietnamie nie do pomy?lenia jest ?wi?towanie Nowego Roku (T?t Nguyên ?an) bez ry?owego ciasta banh chung (bánh ch?ng). Wietnamski Nowy Rok obchodzony b?dzie 31 stycznia 2014 r.

Wietnam | Przed gotowaniem bánh ch?ng zawijane s? w specjalne li?cie
Wietnam | Przed gotowaniem bánh ch?ng zawijane s? w specjalne li?cie (by C. Karras )

W ostatnich latach wiele rodzin idzie na ?atwizn? i kupuje gotowe ciasto bánh ch?ng, poniewa? w?asnor?czne przygotowanie ?wi?tecznego przysmaku wymaga du?ego nak?adu pracy i czasu.

Nie ulega jednak w?tpliwo?ci, ?e najlepsze bánh ch?ng sporz?dzaj? wietnamskie gospodynie domowe.

Bánh ch?ng sk?ada si? z ry?u (kleistego), mi?sa wieprzowego i soi. Sk?adniki uk?ada si? warstwami i zawija w li?? bananowca. Ca?o?? gotuje si? co najmniej przez 12 godzin – cz?sto trzeba trzyma? nocn? wart? przy kuchni.

Kulinarne legendy

Wed?ug legendy historia bánh ch?ng si?ga czasów królewskiej dynastii Hùng. Kiedy król Hùng zestarza? si?, wys?a? swoich 22 synów w podró? po kraju. Postanowi? przekaza? królestwo temu, który wyszuka dla niego najlepsz? potraw?. Linh Lang, najm?odszy, by? synem prostej ch?opki, która przez krótki czas cieszy?a si? wzgl?dami króla. Uda? si? ów bohater do swojej matki i opowiedzia? jej o królewskim zleceniu.

Wietnam | Bánh ch?ng sk?ada si? z kleistego ry?u, soi i mi?sa wieprzowego
Wietnam | Bánh ch?ng sk?ada si? z kleistego ry?u, soi i mi?sa wieprzowego (by sxc )

„Ry? jest najlepszym po?ywieniem dla cz?owieka. Idealnie, je?li uda si? do niego doda? par? ziaren soi i cho? troch? wieprzowiny. Tak musi ?y? w kraju wi?kszo?? poddanych króla”, powiedzia?a matka przygotowuj?c potraw?. Na?ladowa?a przy tym okr?g?y kszta?t nieba i kwadratowy ziemi (wed?ug dawnych wierze? chi?skich ziemia jest kwadratowa, a pod pó?kulist? kopu?? nieba le?? w?a?nie Chiny – st?d nazwa „Pa?stwo ?rodka”).

Król spróbowa? wszystkich potraw, które przywie?li jego synowie. Poniewa? monarcha nigdy dot?d nie kosztowa? jedzenia prostych ludzi, ry?owe ciasto z soj? i wieprzowin? posmakowa?o mu tak, ?e uczyni? Linh Lang swoim nast?pc?.    

wg C. Karras

Wietnam | Apetyczne bánh ch?ng gotowe do spo?ycia
Wietnam | Apetyczne bánh ch?ng gotowe do spo?ycia (by pmquan )