Błąd
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:90. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character


Najwi?ksze miasto centralnego Wietnamu le?a?o niegdy? na obszarze królestwa Ch?m. Wietnamska nazwa miasta wywodzi si? od historycznego okre?lenia tej miejscowo?ci jako „Daknan”, co znaczy?o „Rozleg?y obszar wody”. Ma to zwi?zek z po?o?eniem Da Nang (?ą N?ng) nad delt? rzeki Hąn.

Wietnam | Da Nang znajduje si? w 10 najch?tniej odwiedzanych miast Wietnamu
Wietnam | Da Nang znajduje si? w 10 najch?tniej odwiedzanych miast Wietnamu (by archer10 )

Jedno z wa?niejszych miast po?udniowo-?rodkowego wybrze?a Wietnamu

Obok Da Nang (zapisywanym czasem tak?e jako: Danang) przebiega pa?stwowa trasa nr 1, ??cz?ca Hanoi z miastem Ho Chi Minh: do stolicy jest st?d 763 km, a do Ho Chi Minh – 982 km. Poza po??czeniem drogowym istniej? dogodne po??czenia kolejowe oraz lotnicze (lotnisko w Da Nang posiada status lotniska mi?dzynarodowego).

W pobli?u Da Nang znajduj? si? dwa najbardziej popularne w?ród turystów miasta centralnego Wietnamu: Hue (Hu?) i Hoi An (H?i An).

Klimat

Po przyje?dzie do Da Nang (?ą N?ng) czuje si? od razu ró?nic? mi?dzy strefami klimatycznymi Wietnamu.

O ile w Wietnamie Pó?nocnym rozró?nia si? cztery pory roku, to poczynaj?c od Da Nang i dalej na po?udnie – tylko dwie: por? such? i deszczow?. Od czerwca do sierpnia temperatura si?ga 28-29 stopni, a w najch?odniejszych miesi?cach (grudzie?-luty) spada do 22-23 stopni.

Wietnam | ?ą N?ng
Wietnam | Da Nang (?ą N?ng) (by dalbera)

Miasto portowe

W czasie wojny Amerykanie przekszta?cili Da Nang w wielk? baz? wszystkich trzech swoich rodzajów wojsk: morskich, l?dowych i powietrznych. Dzisiaj miasto to jest wa?nym portem Wietnamu. Oprócz portu rzecznego (na rzece Hąn) znajduje si? tutaj morski port handlowy oraz wojenny.

Wietnam | Muzeum sztuki Ch?m
Wietnam | Muzeum sztuki Ch?m w Da Nang (by dalbera)

Atrakcje

?ą N?ng jest stosunkowo m?odym miastem; zosta?o zbudowane pod koniec XIX wieku w zwi?zku z konieczno?ci? przeniesienia portu z Hoi An (H?i An). Nie ma tutaj zbyt wielu zabytków architektury, ale na pewno warto zwiedzi? muzeum sztuki Cham (Ch?m) oraz ?wi?tyni? Cao Dai (Cao ?ąi).

G?ówne atrakcje Da Nang (?ą N?ng) (zarówno architektoniczne, jak i przyrodnicze) znajduj? si? jednak nie w samym mie?cie, ale w jego okolicy. Nale?? do nich: prze??cz H?i Vān, Góry Marmurowe, Góry Bą Ną, ?wi?tynny zespó? My Son (centrum religijne królestwa Ch?m) i oczywi?cie przepi?kne, rozleg?e pla?e.

Wietnam | W Da Nang nie brak ekskluzywnych kurortów
Wietnam | W Da Nang nie brak ekskluzywnych kurortów (by archer10 )